၂သက္ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေပါလု၊ သိလြာႏု၊ တိေမာေသတို႔သည္၊ သင္တို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္၌ တည္ရွိေသာ သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႔သား အသင္းေတာ္ကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ ၂သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘ တည္း ဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ ရွိပါေစေသာ။

၃ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အလြန္တိုးပြား၍၊ လူတိုင္း အသီးအသီးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ျပဳသင့္သည္အတိုင္း သင္တို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ၄သို႔ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ခံရသမွ်တို႔၌ သည္းခံ၍ ယံုၾကည္ျခင္းရွိသည္ကို ငါတို႔သည္ေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ သင္တို႔ေၾကာင့္ ဝါၾကြားၾက၏။ ၅သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဆင္းရဲခံရ၍၊ ထိုႏိုင္ငံေတာ္ကို ဝင္စားထိုက္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရေစျခင္းငွါ၊ တရားသျဖင့္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူျခင္းအမႈသည္ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ၆-၇-၈အဘယ္ သို႔နည္း ဟူမူကား၊ သခင္ေယရႈသည္ တန္ခိုးရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ႏွင့္အတူ၊ ေကာင္းကင္ဘံုက ေပၚထြန္း ေတာ္မူ၍၊ ဘုရားသခင္ကို မသိေသာသူ၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို နားမေထာင္ေသာသူတို႔ကို မီးလွ်ံအားျဖင့္ ဒဏ္ေပးေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔ကို ဆင္းရဲေစဘူးေသာသူတို႔၌ ဆင္းရဲျခင္းကို၄င္း၊ ဆင္းရဲခံဘူးေသာ သင္တို႔၌ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ခ်မ္းသာျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆပ္ေပး၍ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၉-၁ဝထိုသခင္သည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူတို႔အားျဖင့္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ ထင္ရွားျခင္းကို၄င္း၊ ငါတို႔သက္ေသကို သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔အားျဖင့္ အ့ံၾသခ်ီးမြမ္းျခင္းကို၄င္း၊ ခံအံ့ေသာငွါ ၾကြလာေတာ္မူ ေသာေန႔ရက္၌၊ ထိုသူတို႔သည္ သခင္ဘုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ တန္ခိုးရွိေသာဘုန္းေတာ္ႏွင့္၄င္း ကြာ၍၊ ထာဝရပ်က္စီးျခင္းတည္းဟူေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံရၾကလတံ့။

၁၁-၁၂ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ႏွင့္ အရွင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္း၊ ထိုသခင္၏နာမေတာ္ကို သင္တို႔အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔ကိုလည္း ထိုသခင္အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔ သည္ ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံထိုက္ၾကသည္ဟု မွတ္ေတာ္မူ၍၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္း၏ ေစတနာအေပါင္း ႏွင့္ သင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအမႈကို တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေစေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔အဘို႔ အစဥ္ ဆုေတာင္းပ႒နာျပဳၾက၏။