၁သက္ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေပါလု၊ သိလြာႏု၊ တိေမာေသတို႔သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္၌ တည္ရွိေသာ သက္သာ ေလာနိတ္ၿမိဳ႔သား အသင္းေတာ္ကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၂-၃-၄ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ အက်င့္ကိုက်င့္ ျခင္း၊ ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ တည္ၾကည္ျခင္း တို႔ကို ငါတို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္၊ ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ခံရေသာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူျခင္းကို သိလ်က္၊ သင္တို႔အေပါင္းကို အေၾကာင္းျပဳသျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ကာလအစဥ္ ခ်ီးမြမ္း၍ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ ေနၾက၏။

၅ငါတို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ေနေသာအခါ သင္တို႔အတြက္ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ကို သင္တို႔ သိၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည္ သင္တို႔၌ စကားသက္သက္ျဖစ္သည္မဟုတ္။ တန္ခိုးႏွင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ဝိစိကိစျၧြာမရွိဘဲ အမွန္သိျခင္းႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေသာတရားျဖစ္၏။ ၆သင္တို႔သည္ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲကို ခံရေသာ္လည္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႏွင့္တကြ၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူ၍၊ ငါတို႔ကဲ့သို႔ေသာသူ၊ သခင္ဘုရားကဲ့သို႔ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၇သို႔ျဖစ္၍၊ မာေကေဒါနိျပည္၊ အာခါယျပည္၌ ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတို႔အား သင္တို႔သည္ ပံုသက္ေသေပး ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၈အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔ထံက၊ သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္အသံသည္ မာေကေဒါနိျပည္၊ အာခါယျပည္၌ ေက်ာ္ေစာသည္သာမက၊ ဘုရားသခင္ကို သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း၏ သိတင္းသည္ အရပ္ရပ္ တို႔၌ ႏွံ႔ျပားေလ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ တစံုတခုကိုမွ် ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိ။ ၉ငါတို႔သည္ သင္တို႔အထဲသို႔ အဘယ္သို႔ဝင္ၾကသည္ အေၾကာင္းအရာကို သူတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ၾကားေျပာၾက၏။ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ မွန္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို သင္တို႔သည္ ေဆာင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ၁ဝေရာက္လတံ့ေသာ ေဘးဒဏ္မွ ငါတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ေသာ သခင္ေယရႈတည္းဟူေသာ ေသျခင္းမွ ဘုရားသခင္ထေျမာက္ ေစေတာ္မူေသာ သားေတာ္သည္၊ ေကာင္းကင္ဘံမွ ၾကြလာေတာ္မူမည္အရာကို ငံ့လင့္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ရုပ္တုဆင္းတုကို ပစ္ပယ္၍၊ ဘုရားသခင့္အထံ ေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကသည္အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ၾကားေျပာၾက၏။