၁သက္ အခန္းၾကီး(၂)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔အထဲသို႔ ဝင္ျခင္းအမႈသည္ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္သိၾက၏။ ၂သင္တို႔သိၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႔၌ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံၿပီးမွ၊ ဘုရား သခင္ကို အမွီျပဳ၍ ႀကီးစြာေသာ တိုက္လွန္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို သင္တို႔အား ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာၾက၏။ ၃ငါတို႔သည္ မွားယြင္းျခင္း၊ ညစ္ညဴးျခင္၊ လွည့္ျဖားျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ကို တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ ၾကသည္မဟုတ္။ ၄ဧဝံေဂလိတရားကို ေစာင့္ထိုက္ေသာသူဟု ငါတို႔ကို ဘုရားသခင္ လက္ခံေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ လူကို ႏွစ္သက္ေစသကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ေစ သကဲ့သို႔ ေဟာေျပာၾက၏။ ၅အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္တို႔သိၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာ စကားကို တခါမွ်မသံုး၊ ဝွက္ထားေသာ ေလာဘစိတ္အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔သက္ေသ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၆ထိုမွတပါး၊ ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္ျဖစ္၍၊ ေလးေသာဝန္ကို တင္ပိုင္ေသာ္လည္း၊ လူေပးေသာ ဘုန္းအသေရကို သင္တို႔တြင္မရွာ၊ အျခားသူတို႔တြင္လည္း မရွာဘဲ၊ ၇-၈သင္တို႔ တြင္ ျဖည္းညွင္းစြာ ျပဳၾက၏။ သင္တို႔ ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ႏို႔ထိန္းသည္ မိမိသူငယ္ကို ေကြၽးေမြးျပဳစုသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကို ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းႏွင့္ တကြ၊ ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားကိုမွ်မက၊ ကိုယ္အသက္ကိုပင္ ေပးခ်င္ေသာေစတနာစိတ္ ရွိၾက၏။

၉ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ ပင္ပန္းစြာလုပ္ေဆာင္၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔မွတ္မိၾက၏။ သင္တို႔တြင္ တေယာက္ကိုမွ် မေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ ငါတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္လုပ္ေဆာင္လ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိ တရားကို သင္တို႔အား ေဟာေျပာၾက၏။ ၁ဝ-၁၁-၁၂မိမိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ထဲသို႔ သင္တို႔ကို ေခၚသြင္းေတာ္မူ  ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ သင္တို႔သည္ က်င့္ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ အဘသည္ မိမိသားတို႔ကို ျပဳသကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ရွိသမွ်ကို အဘယ္သို႔ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္၍ မွာထားသည္ကို သင္တို႔သိၾက သည္ႏွင့္ အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ သင္တို႔တြင္ ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္လ်က္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ ႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ေနၾကသည္ကို သင္တို႔သည္ သက္ေသျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္လည္း သက္ေသျဖစ္ ေတာ္မူ၏။

၁၃ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို သင္တို႔သည္ ခံယူၾကေသာအခါ၊ လူ၏ႏႈတ္ ထြက္စကားကို မခံမယူဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အမွန္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သင္တို႔အထဲ၌ ျပဳျပင္ေသာဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ခံယူၾကသည္ အေၾကာင္းအရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ၁၄အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ယုဒျပည္၌ ေယရႈခရစ္၏ ဘာသာကို ခံယူေသာဘုရားသခင္၏ သင္းဝင္သူတို႔သည္ ယုဒလူတို႔လက္မွ ဆင္းရဲခံရသကဲ့သို႔၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ လက္မွ ထိုနည္းတူ ခံရေသာအားျဖင့္၊ ယုဒျပည္၌ရွိေသာ တပည့္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၅ယုဒလူတို႔သည္ သခင္ေယရႈမွစ၍ ပေရာဖက္မ်ားကို အေသသတ္ၾကၿပီ။ ငါတို႔ကိုလည္း ညွဥ္းဆဲၾကၿပီ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သို႔ မလိုက္၊ ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၆တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာၾကသည္ကို သူတို႔သည္ ဆီးတား၍၊ မိမိတို႔အျပစ္ကို အစဥ္ျပည့္စံုေစၾက၏။ သူတို႔အေပၚ၌ အမ်က္ ေတာ္သည္ အကုန္အစင္ေရာက္ရ၏။

၁၇ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးအားျဖင့္မဟုတ္၊ ကိုယ္အားျဖင့္သာ သင္တို႔ႏွင့္ ခဏကြာသည္ရွိ ေသာ္၊ သင္တို႔မ်က္ႏွာကို ျမင္ျခင္းငွါ အလြန္လြမ္းေသာစိတ္ႏွင့္ သာ၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾက၏။ ၁၈ထိုေၾကာင့္၊ ငါေပါလုသည္ သင္တို႔ရွိရာသို႔ လာျခင္းငွါ၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ အလိုရွိေသာ္လည္း၊ စာတန္သည္ ဆီးတားေလ၏။ ၁၉ငါတို႔ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ဝါၾကြားျခင္း၏ ဦးရစ္သရဖူကား၊ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာနည္း။ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ ေရွ႔ေတာ္၌ သင္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၂ဝသင္တို႔သည္ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရ၊ ငါတို႔၏ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ၾကသတည္း။