၁သက္ အခန္းၾကီ(၇)


၁သင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ေပးလိုက္ေသာစာ၌ ပါေသာအရာမွာ၊ ေယာက္်ားသည္ မိန္းမႏွင့္မဆက္ဆံဘဲေန လွ်င္၊ ၂ေကာင္းေသာ္လည္း၊ မတရားေသာေမထုန္ႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ေယာက္်ားတိုင္း မိမိမယားရွိေစ ေလာ့။ မိန္းမတိုင္း မိမိလင္ရွိေစေလာ့။ ၃ေယာက္်ားသည္ ဆက္ဆံျခင္းဝတ္ကို မိမိမယားအားျပဳေစေလာ့။ ထိုနည္း တူ၊ မိန္းမသည္လည္း ဆက္ဆံျခင္းဝတ္ကို မိမိလင္အားျပဳေစေလာ့။ ၄မိန္းမသည္ မိမိကိုယ္ကိုမပိုင္၊ လင္သည္ပိုင္၏။ ထိုနည္းတူေယာက္်ားသည္လည္း မိမိကိုယ္ကိုမပိုင္၊ မယားသည္ပိုင္၏။ ၅အခ်င္းခ်င္းခင္ပြန္းဝတ္ကို မပယ္မေရွာင္ ၾကႏွင့္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းဝတ္ကိုျပဳရေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ သေဘာတူ၍ ခင္ပြန္းဝတ္ကို ခဏမွ် မေရွာင္ရဟု မဆိုလို။ ထိုသို႔ေရွာင္လွ်င္၊ ကိုယ္ကိုမခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာအားျဖင့္ စာတန္သည္ အျပစ္သို႔ေသြးေဆာင္ ရေသာအခြင့္ မရွိေစျခင္းငွါ၊ ေနာက္တဖန္အတူေနၾကေလာ့။ ၆သို႔ရာတြင္ ပညတ္မထားဘဲ အခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္သာ ငါဆို၏။ ၇လူအေပါင္းတို႔သည္ ငါကဲ့သို႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ လူအသီးအသီးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူသည္အတုိင္း အသီးအသီးေသာဆုေက်းဇူးကို ခံရၾက၏။ ၈ထိုေၾကာင့္ မယားမရွိေသာ သူတို႔ႏွင့္ မုတ္ဆိုးမတို႔ကို ငါဆိုသည္ကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ငါကဲ့သို႔ေနလွ်င္ေကာင္း၏။ ၉သို႔ေသာ္လည္း၊ ကာမဂုဏ္ကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္လွ်င္ ထိမ္းျမားစံုဘက္ျခင္းကို ျပဳၾကေစ။ ကိေလသာစိတ္ပူပန္ျခင္း ရွိသည္ထက္ ထိမ္းျမားစံုဘက္ျခင္း ျပဳေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏။

၁ဝခင္ပြန္းရွိေသာသူတို႔ကိုလည္း၊ ငါပညတ္သည္သာမက၊ သခင္ဘုရားပညတ္ေတာ္မူသည္ကား၊ မယား သည္ မိမိခင္ပြန္းကို မစြန္႔ပစ္ေစႏွင့္။ ၁၁စြန္႔ပစ္လွ်င္ မိမိခင္ပြန္းမရွိဘဲေနေစ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္၊ ခင္ပြန္းေဟာင္း ထံသို႔ျပန္၍ အသင့္အတင့္ေနေစ၊ ေယာက်္ားသည္လည္း မိမိမယားႏွင့္ မကြာေစႏွင့္။ ၁၂ၾကြင္းေသာသူတုိ႔ကို သခင္ဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္မပညတ္ဘဲ၊ ငါပညတ္သည္ကား၊ တစံုတေယာက္ေသာ ညီအစ္ကုိသည္ မယံုၾကည္ေသာ မယားရွိ၍၊ ထုိမယားသည္ မိမိခင္ပြန္းႏွင့္ ေနျခင္းငွါအလိုရွိလွ်င္ မကြာေစႏွင့္။ ၁၃ထုိနည္းတူ မိန္းမသည္လည္း၊ မယံုၾကည္ေသာ ခင္ပြန္းရွိ၍၊ ထုိခင္ပြန္းသည္ မိမိမယားႏွင့္ ေနျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္ မကြာေစႏွင့္။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ မယံုၾကည္ေသာ လင္သည္ မိမိမယားအဘုိ႔စင္ၾကယ္၏။ မယံုၾကည္ေသာမယားသည္လည္း မိမိလင္အဘို႔ စင္ၾကယ္၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သင္တို႔၏ သားသမီးသည္ မစင္ၾကယ္။ ယခုတြင္ စင္ၾကယ္ၾက၏။ ၁၅သို႔ေသာ္လည္းမယံုၾကည္ေသာသူသည္ ကြာသြားလိုုလွ်င္ ကြာသြားေစ။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ တပည့္ေတာ္သည္ ယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမရွိ။ ငါတို႔သည္ အသင့္အတင့္ ေနေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ရွိ၏။ ၁၆အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္သည္ ကိုယ္ခင္ပြန္းကို ကယ္တင္မည္၊ မကယ္တင္မည္ကို အဘယ္ သုိ႔သိသနည္း။ အခ်င္းေယာက်္ား၊ သင္သည္ ကုိယ္ခင္ပြန္းကို ကယ္တင္မည္၊ မကယ္တင္မည္ကို အဘယ္ သို႔သိသနည္း။

၁၇သခင္ဘုရားသည္ လူအသီးသီးတို႔အားေဝငွေတာ္မူ၍၊  ဘုရားသခင္သည္ လူအသီးအသီးတို႔ကုိ ေခၚေတာ္မူသည္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ လူတိုင္းက်င့္ေနေစ။ ခပ္သိမ္းေသာအသင္း ေတာ္တို႔ကို ထုိသို႔ငါပညတ္၏။ ၁၈အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူသည္ ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကိုခံရလွ်င္၊ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကိုမစြန္႔ေစႏွင့္။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူသည္လည္း ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံရလွ်င္၊ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုမခံေစႏွင့္။ ၁၉အေရဖ်ားလီွးျခင္း အားျဖင့္ အက်ဳိးမရွိ၊ မခံဘဲေနျခင္းအားျဖင့္လည္း အက်ဳိးမရွိ၊ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အားျဖင့္သာ အက်ဳိးရွိ၏။ ၂ဝေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံရေသာသူသည္ အၾကင္အမႈကို လုပ္ေန၏၊ ထုိသို႔လူတိုင္းလုပ္ေနေစ။ ၂၁အေစခံကြၽန္ျဖစ္၍ ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကုိခံရလွ်င္ စိုးရိမ္ျခင္း မရွိႏွင့္။ သို႔ေသာ္လည္း လြတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ လြတ္ရေသာအခြင့္ကုိသာ၍ သံုးေဆာင္ေလာ့။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား ကြၽန္ျဖစ္စဥ္၊ သခင္ဘုရား ေခၚေတာ္မူျခင္းကိုခံရေသာသူသည္ သခင္ဘုရား၏ လူလြတ္ျဖစ္၏။ ထုိနည္းတူ လူလြတ္ျဖစ္စဥ္၊ ေခၚေတာ္မူျခင္း ကိုခံရေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကြၽန္ျဖစ္၏။ ၂၃သင္တို႔သည္ အဘုိးႏွင့္ ဝယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္၍၊ လူထံ၌အလိုအေလ်ာက္ကြၽန္မခံၾကႏွင့္။ ၂၄ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံရေသာ သူသည္အၾကင္အမႈ ကုိလုပ္ေန၏၊ ထုိသုိ႔ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌လူတိုင္းလုပ္ေနေစ။

၂၅ခင္ပြန္းမရွိေသာသူတို႔၏ အမႈမွာ၊ သခင္ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္သည္ ငါ၌မရွိေသာ္လည္း၊ ငါသည္သစၥာ ရွိေသာသူျဖစ္အံ့ေသာငွါ၊ သခင္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံရေသာသူကဲ့သို႔စီရင္၏။ ၂၆စီရင္ခ်က္ဟူမူကား၊၊ ယခုညွဥ္းဆဲျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခင္ပြန္းမရွိလွ်င္ေကာင္း၏။ ၂၇သင္သည္မယားရွိလွ်င္ လြတ္ေစျခင္းငွါ မၾကံစည္ႏွင့္။ မယားႏွင့္လြတ္လွ်င္ အျခားေသာမယားကို မရွာႏွင့္။ ၂၈သို႔ေသာ္လည္း သင္သည္ မယားေနလွ်င္ အျပစ္မရွိ။ လင္မေနဘူးေသာမိန္းမသည္လည္း လင္ေနလွ်င္ အျပစ္မရွိ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထုိသို႔ျပဳေသာသူတို႔သည္ ေလာကညွဥ္းဆဲျခင္း ဒုကၡကိုခံရၾကမည္။ ဤအမႈအရာ၌ က်ပ္တည္းစြာေသာ ပညတ္ကိုငါမထားလို။ ၂၉ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါဆိုသည္ကား၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ကာလသည္ က်ဥ္းက်ပ္သည္ျဖစ္၍၊ မယားရွိေသာသူသည္ မယားမရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္။ ၃ဝငိုေၾကြးေသာသူသည္ မငိုေၾကြးသကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္။ ဝမ္းေျမာက္ေသာသူသည္ ဝမ္းမေျမာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္။ ဥစၥာဝယ္ေသာသူသည္ အလွ်င္းမရွိသကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္။ ၃၁ဤေလာကကို သံုးေသာသူသည္ မသံုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဤေလာက၏ အဆင္း သ႑န္သည္ ေရြ႔သြားကြယ္ေပ်ာက္တတ္၏။ ၃၂သင္တို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ခင္ပြန္းမရွိေသာ သူသည္ သခင္ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္း ငွါသခင္ဘုရား၏ အမႈကိုသာသတိထားတတ္၏။ ၃၃ခင္ပြန္းရွိေသာသူမူကား၊ မိမိမယား၏စိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ ေလာကီအမႈကို သတိထားတတ္၏။ ၃၄ထုိနည္းတူ၊၊ ခင္ပြန္းမရွိေသာမိန္းမႏွင့္ ခင္ပြန္းရွိေသာမိန္းမသည္ ျခားနားျခင္းရွိ၏။ ခင္ပြန္းမရွိေသာမိန္းမသည္  ကိုယ္ခႏၾၶြာစိတ္ ဝိညာဥ္ႏွစ္ပါးကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ သခင္ဘုရား၏ အမႈကိုသာသတိထားတတ္၏။ ခင္ပြန္းရွိေသာမိန္းမမူကား၊ မိမိခင္ပြန္း၏စိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ ေလာကီအမႈကို သတိထားတတ္၏။ ၃၅ထုိသို႔ငါဆုိေသာ္၊ သင္တို႔အက်ဳိးကိုသာ ေထာက္၍ ဆို၏။ သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္ခ်င္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ဆုိသည္မဟုတ္။ သင္တို႔သည္ ေလ်ာက္ပတ္စြာက်င့္၍ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းမရွိဘဲ၊ သခင္ဘုရား၏ ဝတ္ကိုအျမဲျပဳေစျခင္းငွါသာဤသို႔ဆို၏။

၃၆အပ်ဳိကညာသည္ ခင္ပြန္းမရွိဘဲ အသက္အရြယ္လြန္လွ်င္ မေလ်ာက္ပတ္ ဟုထုိအပ်ဳိကညာကိုပိုင္ေသာ သူသည္ ထင္မွတ္၍ ထိမ္းျမားစရာအေၾကာင္းလည္းရွိလွ်င္၊ ထုိသူသည္ အလိုအေလ်ာက္ျပဳေစ။ အျပစ္မရွိ ထိမ္းျမားၾကေစ။ ၃၇သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိစိတ္ႏွလံုးတည္ၾကည္ျခင္းရွိ၍၊ ျပဳလုိသည္အတိုင္းျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စိတ္အလိုကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာ အခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္၊ မထိမ္းမျမားဘဲေနမည္ဟု ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာသူသည္ ေကာင္းစြာျပဳ၏။ ၃၈သို႔ရာတြင္ မဂၤလာေဆာင္ေသာသူသည္ ေကာင္းစြာျပဳ၏။ မေဆာင္ေသာသူ မူကား၊ သာ၍ေကာင္းစြာျပဳ၏။

၃၉မိန္းမသည္မိမိခင္ပြန္းမေသမွီ ကာလပတ္လံုးတရားအားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိ၏။ ခင္ပြန္းေသလွ်င္ မူကား၊ မိမိအလိုအတိုင္း သခင္ဘုရား၌သာ အျခားေသာသူ၏ မယားျဖစ္ျခင္းငွါ အခြင့္ရွိ၏။ ၄ဝအခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ အျခားေသာသူ၏ မယားမျဖစ္ဘဲေနလွ်င္၊ သာ၍မဂၤလာရွိသည္ဟု ငါသေဘာရွိ၏။ ငါ၌လည္း ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ရွိေတာ္မူသည္ဟု ငါစဲြလမ္းျခင္း စိတ္ရွိ၏။