၁သက္ အခန္းၾကီ(၈)


၁ရုပ္တုေရွ႔၌ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္အရာမွာ၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဥာဏ္ရွိသည္ ကိုငါတို႔သိၾက၏။ ဥာဏ္သည္ ေထာင္လႊားေစတတ္၏။ ေမတၱာမူကား တည္ေဆာက္တတ္၏။ ၂အၾကင္သူသည္၊ ငါကားပညာရွိျဖစ္သည္ဟူ၍ စိတ္ထင္၏၊ ထုိသူသည္ သိအပ္သည္အတုိင္းအလွ်င္းမသိေသး။ ၃ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ သိေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။ ၄ရုပ္တုေရွ႔၌ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ကို စားျခင္းအရာမွာ၊ ရုပ္တုသည္ ဤေလာက၌ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ တဆူတည္းေသာဘုရားသခင္ မွတပါး အဘယ္ဘုရားသခင္မွမရွိသည္ကို၄င္း၊ ငါတို႔သိၾက၏။ ၅ဘုရားမ်ား၊ အရွင္မ်ားဟုဆိုသည္အတိုင္း ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘုရားဟူ၍ ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာသူ အမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ၆အၾကင္ဘုရားသခင္ အထဲက ခပ္သိမ္းေသာအရာျဖစ္၍၊ အၾကင္ဘုရားသခင္အဘို႔ အလိုငွါ ငါတို႔သည္ျဖစ္ၾက၏၊ ထိုခမည္းေတာ္ဘုရား သခင္တပါးတည္းသာ ငါတို႔၌ရွိေတာ္မူ၏။ အၾကင္သခင္အားျဖင့္ ငါတို႔မွ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာျဖစ္ၾက၏။ ထိုသခင္ ေယရႈခရစ္တပါးတည္းသာ ငါတို႔၌ရွိေတာ္မူ၏။ ၇သို႔ေသာ္လည္း ထိုဥာဏ္ကို လူတိုင္းမရ။ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔သည္ ယခုတိုင္ေအာင္ ရုပ္တုေရွ႔၌ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ကိုစားေသာ္ ရုပ္တုကိုေထာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ စားၾကသည္ ျဖစ္၍၊ သူတို႔၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္သည္ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ညစ္ညဴးျခင္းသို႔ေရာက္တတ္၏။

၈အစားအေသာက္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရသည္မဟုတ္။ အစားကိုသံုးကာမွ်ျဖင့္ ျမတ္သည္ မဟုတ္။ ေရွာင္ကာမွ်ျဖင့္ ယုတ္သည္မဟုတ္။ ၉သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔အခြင့္ကို အားနည္းေသာ သူတို႔၌ ထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္း မျဖစ္ေစျခင္းငွါ သတိျပဳၾကေလာ့။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ပိုင္းျခား တတ္ေသာဥာဏ္ရွိလ်က္ပင္၊ ရုပ္တုစင္ထဲ၌ စားပြဲနားမွာေလ်ာင္းသည္ကို သူတပါးျမင္လွ်င္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာစိတ္ အားနည္း ေသာသူသည္၊ ရုပ္တုေရွ႔၌ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္းကို စားျခင္းငွါရဲမည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၁ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္ ညီအစ္ကိုအဘို႔အလိုငွါ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူ၏၊ အားနည္းေသာ ထိုညီအစ္ကိုသည္ သင္၏ဥာဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရပါသည္တကား။ ၁၂သင္တို႔သည္ ညီအစ္ကိုတို႔ကို ထိုသို႔ျပစ္မွား၍ သူတို႔၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာအားနည္းေသာစိတ္ကို ထိခိုက္ေသာအခါ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္း ျပစ္မွားရာသို႔ေရာက္၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ ငါ၏ အစားအေသာက္သည္ ငါ့ညီအစ္ကိုကိုမွားယြင္း ေစလွ်င္ ငါ့ညီအစ္ကို၌ မွားယြင္းစရာအေၾကာင္း မရွိေစျခင္းငွါ အမဲသားကို အစဥ္မျပတ္ေရွာင္မည္။

၁ငါေပါလုသည္ ကြၽန္မဟုတ္၊ လူလြတ္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔ သခင္ေယရႈခရစ္ကို ျမင္ရၿပီမဟုတ္ေလာ။ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ ငါလုပ္ေသာအလုပ္ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၂ငါသည္ အျခားေသာသူတို႔အား တမန္ေတာ္မျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔အား တမန္ေတာ္ အမွန္ျဖစ္၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ ငါသည္ တမန္ေတာ္မွန္သည္ဟု သင္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေသာအားျဖင့္ ငါ့ကိုတံဆိပ္ခပ္ၾက၏။ ၃ငါ့ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာသူတို႔အား ငါအျပစ္ေျဖစရာစကားဟူမူကား၊ ၄ငါတုိ႔သည္ စားေသာက္ျခင္းအခြင့္ မရွိသေလာ။ ၅ေကဖႏွင့္ သခင္ဘုရား၏ညီမ်ားမွစ၍ ၾကြင္းေသာ တမန္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ ေဒသစာရီလွည့္လည္သည္ တြင္ ႏွမျဖစ္ေသာ မယားပါေစျခင္းငွါ အခြင့္မရွိသေလာ။ ၆ငါႏွင့္ ဗာနဗသာ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနရေသာ အခြင့္မရွိဟု ဆိုရသေလာ။ ၇အဘယ္သူသည္ ကိုယ္စရိတ္ကိုသံုး၍ စစ္မႈကိုထမ္းရ သနည္း။ အဘယ္သူသည္ ဥယ်ာဥ္ကိုစိုက္ပ်ိဳး၍ အသီးကိုမစားဘဲေနရသနည္း။ အဘယ္သူသည္ သိုးထိမ္းလုပ္၍ သိုးႏို႔ကိုမသံုးဘဲေနရသနည္း။

၈ေလာကီေဝါဟာရအားျဖင့္သာ ဤသို႔ငါဆုိသေလာ။ ပညတ္တရားသည္လည္း ဤသို႔ပင္ ဆိုသည္မဟုတ္ေလာ။ ၉ေမာေရွ၏ ပညတၱိက်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ စပါးနင္းနယ္ေသာ ႏြား၏ႏႈတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းရဟုလာ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ႏြားကိုသာ ပမာဏျပဳေတာ္မူသေလာ။ ၁ဝသို႔မဟုတ္ ငါတို႔ေၾကာင့္သာ ဤသို႔ပညတ္ေတာ္မူ သေလာ။ လယ္ထြန္ေသာသူသည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ထြန္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျမာ္လင့္လ်က္ စပါးနင္းနယ္ေသာသူသည္ ေျမာ္လင့္သည္အတိုင္း ရေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါတို႔ေၾကာင့္သာ ဤသို႔က်မ္းစာလာ၏။ ၁၁ငါတို႔သည္ သင္တို႔၌ ဓမၼမ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ၿပီးမွ သင္တို႔၏ေလာကီအသီးကို သံုးေဆာင္လွ်င္ ေက်းဇူးႀကီးမည္ေလာ။ ၁၂အျခားေသာသူတို႔သည္ သင္တို႔ထံမွာ ထိုအခြင့္ကိုရလွ်င္ ငါတို႔သည္ သာ၍ရထိုက္သည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခြင့္ကိုငါတို႔သည္ မသံုးဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ဆီးတားျခင္း အေၾကာင္းမရွိေစျခင္းငွါ အရာရာ၌ သီးခံၾက၏။ ၁၃ဓမၼကိစၥအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ စားရသည္ကို၄င္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ သူတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ဆက္ဆံ၍ စားရသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔မသိရသေလာ။ ၁၄ထိုနည္းတူ၊ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေသာသူတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားကို အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးရမည္အေၾကာင္း၊ သခင္ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ မူခ်က္ရွိ၏။

၁၅သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခြင့္ကို ငါအလွ်င္းမသံုး။ သင္တို႔သည္ ငါ့အား ထိုသို႔ျပဳေစျခင္းငွါ ဤစကားကို ငါေရးသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါဝါၾကြားျခင္းအခြင့္ကို သူတပါးဖ်က္ဆီးသည္ထက္ ငါေသေသာ္ သာ၍ေကာင္း၏။ ၁၆ငါသည္ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာရံုျပဳလွ်င္ ဝါၾကြားျခင္းအေၾကာင္းမရွိေသး။ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ မေဟာဘဲမေနႏိုင္၊ မေဟာဘဲေနလွ်င္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍ အမႈေတာ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အက်ိဳးရွိ၏။ ကိုယ္အလိုကိုျငင္းဆန္၍ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အရာေတာ္၌ခန္႔ထားေသာသူျဖစ္၏။ ၁၈သို႔ျဖစ္၍ ငါ၏အက်ိဳးအဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေသာအခါ ေဟာျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အခြင့္ကို မသံုးဘဲလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို နာေသာသူတို႔သည္ အဘယ္စရိတ္ကိုမွ် မကုန္ဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ျပဳလွ်င္ ငါ၌အက်ိဳးရွိ၏။

၁၉ငါသည္ အဘယ္သူ၏ ကြၽန္မျဖစ္ေသာ္လည္း သာ၍မ်ားေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ လူတကာတို႔၏ ကြၽန္ခံရ၏။ ၂ဝယုဒလူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ ယုဒလူတို႔၌ ယုဒလူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ပညတ္တရားကို ကိုယ္တိုင္မဆည္းကပ္ ေသာ္လည္း၊ ပညတ္ရားကို ဆည္းကပ္ေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ၊ ပညတ္တရားကို ဆည္းကပ္ေသာသူတို႔၌ ပညတ္တရားကိုက်င့္ေသာသူ ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၂၁ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ တရားမဲ့မေန၊ ခရစ္ေတာ္၏တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပညတ္တရားမဲ့ေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ ပညတ္တရားမဲ့ေသာသူတို႔၌ ပညတ္ တရားမဲ့ေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၂၂အားနည္းေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ၊ အားနည္းေသာသူတို႔၌ အားနည္းေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔ကို တစံုတခုေသာ အမႈအရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းအလိုငွါ၊ ခပ္သိမ္းေသာသူ တို႔၌ ခပ္သိမ္းေသာအရာျဖစ္၏။ ၂၃သင္တို႔ႏွင့္အတူ ဧဝံေဂလိတရားကို ဆက္ဆံျခင္းအလိုငွါ၊ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ ထိုသို႔ငါျပဳေလ့ရွိ၏။

၂၄ေျမတလင္း၌ၿပိဳင္၍ ေျပးၾကေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ၿပိဳင္၍ေျပးၾကေသာ္လည္း၊ တေယာက္တည္းသာ လွ်င္ ဆုကိုရသည္ဟု သင္တို႔မသိၾကသေလာ။ ဆုကိုရမည္အေၾကာင္း ေျပးၾကေလာ့။ ၂၅ပြဲ၌ၿပိဳင္၍ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ အရာရာ၌ တပ္မက္ျခင္းကိုခ်ဳပ္တည္းတတ္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္ဆီးတတ္ ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္းအလိုငွါျပဳၾက၏။ ငါတို႔မူကား မညွိဳးႏြမ္းမပ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္းအလိုငွါ ျပဳၾက၏။ ၂၆ထိုေၾကာင့္ ငါေျပးေသာအခါ အမွတ္တမဲ့ေျပးသည္မဟုတ္၊ လက္ေပြ႔သတ္ေသာအခါ အာကာသေကာင္းကင္ကို သာထိုး၍ သတ္သည္မဟုတ္။ ၂၇သူတပါးကို ဆံုးမၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္ရႈံးေသာသူ မျဖစ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကိုထိုး၍ ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိ၏။