၁သက္ အခန္းၾကီ(၆)


၁သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအမႈရွိလွ်င္၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔ေရွ႔၌ တရားစီရင္ျခင္းကိုမခံဘဲ သာသနာပလူတို႔ ေရွ႔၌ ခံဝံ့ေသာသူ တစံုတေယာက္ရွိသေလာ။ ၂သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံကို တရားစီရင္မည္ ဟုမသိၾကသေလာ၊သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံကို စီရင္ရသည္မွန္လွ်င္၊ အငယ္ဆံုးေသာအမႈမ်ားကို မစီရင္ထိုက္သ ေလာ။ ၃ငါတို႔သည္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို တရားစီရင္မည္ဟု မသိၾကသေလာ။ သို႔ျဖစ္၍ ေလာကီအမႈကို စီရင္ထိုက္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၄ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ေလာကီအမႈကို စီရင္စရာရွိလွ်င္၊ အသင္းေတာ္၌ အသေရနည္းေသာသူတို႔ကို တရားသူ ႀကီးအရာ၌ ခန္႔ထားၾကေလာ့။ ၅ထိုသို႔ဆိုေသာ္၊ သင္တို႔ရွက္ေစျခင္းငွါ ေျပာဆို၏။ သင္တို႔တြင္ ပညာရွိတစံုတေယာက္ မွ်မရွိသေလာ။ ညီအစ္ကိုခ်င္းတို႔၏ အမႈကိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ သူ တစံုတေယာက္မွ်မရွိသေလာ။ ၆ညီအစ္ကို ခ်င္းတို႔သည္ တရားေတြ႔သည္သာမက၊ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ေရွ႔၌ ပင္ တရားေတြ႔ပါသည္တကား။ ၇ထိုသို႔ သင္ တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တရားေတြ႔သည္အမႈမွာ အလြန္ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ရွိၾက၏။ တရားမေတြ႔ဘဲညွဥ္းဆဲျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္မခံသနည္း။ ၈ကိုယ္ဥစၥာရံႈးျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္္ မခံသနည္း။ ထိုသို႔သင္တို႔သည္မခံဘဲ၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ညွဥ္းဆဲ၍၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း တို႔၏ဥစၥာကို သိမ္းယူၾကသည္တကား။ ၉မတရားေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရ သည္ကိုသင္တို႔ မသိၾကသေလာ။ အလြဲမယူၾကႏွင့္။ မတရား ေသာေမထုန္၌မွီဝဲေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုးကြယ္ေသာသူ၊ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားေသာသူ၊ ေယာက္်ားျခင္းေမထုန္ကို ျပဳေသာသူ၊ ထိုအမႈကိုခံေသာသူ၊ ၁ဝသူ႔ဥစၥာကိုခိုးေသာသူ၊ ေလာဘလြန္က်ဴးေသာသူ၊ ေသရည္ေသရက္ႏွင့္ယစ္မူး ေသာသူ၊ ဆဲေရးကဲ့ရဲ႔ေသာသူ၊ အႏိုင္အထက္လုယူေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾက။ ၁၁အထက္ကသင္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာသူျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ ယခုတြင္ ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္း၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။

၁၂ငါသည္ အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳႏိုင္သည္မွန္ေစေတာ့။ ခပ္သိမ္းေသာအမႈ အရာကို ျပဳသင့္သည္မဟုတ္။ အျပစ္မသင့္ဘဲလ်က္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာကိုျပဳႏိုင္သည္မွန္ေစေတာ့။ အဘယ္ အမႈအရာ၌မွ် ငါသည္ကြၽန္မခံ။ ၁၃အစားအေသာက္တို႔သည္ ဝမ္းအဘို႔၊ ဝမ္းသည္လည္း အစားအေသာက္တို႔ အဘို႔ျဖစ္သည္ မွန္ေစေတာ့။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ထိုႏွစ္ပါးကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကိုယ္ခႏၾၶြာ သည္ မတရားေသာေမထုန္အဘို႔ျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္အဘို႔ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ကိုယ္ခႏၾၶြာ အဘို႔ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၄ဘုရားသခင္သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သခင္ဘုရားကိုထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ကိုလည္း ထေျမာက္ေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၅သင္တို႔ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္ ခရစ္ေတာ္၏အဂၤါျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိၾက သေလာ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၏အဂၤါကိုယူ၍ ျပည္တန္ဆာ၏ အဂၤါျဖစ္ေစအပ္သေလာ။ မျဖစ္ေစအပ္။ ၁၆အဘယ္ သို႔နည္း။ ျပည္တန္ဆာ၌ မွီဝဲေသာသူသည္ ထိုျပည္တန္ဆာႏွင့္ တသားတကိုယ္တည္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မသိၾကသ ေလာ၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တသားတကိုယ္တည္းျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာလာ၏။ ၁၇ဘုရားသခင္၌ မွီဝဲ ေသာသူသည္ ထိုသခင္ႏွင့္ တစိတ္တဝိညာဥ္တည္းျဖစ္၏။ ၁၈မတရားေသာမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။ လူျပဳ တတ္ေသာ အျခားဒုစရိုက္ရွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ျပင္၌ရွိ၏။ မတရားေသာေမထုန္ကို ျပဳေသာသူမူကား၊ မိမိကိုယ္ကို ပင္ ျပစ္မွား၏။ ၁၉အဘယ္သို႔နည္း။ သင္တို႔ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္ ဘုရားသခင္ေပး သနားေတာ္မူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ၊ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိတို႔ကို မိမိတို႔မပိုင္ ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။ ၂ဝသင္တို႔သည္ အဘိုးႏွင့္ဝယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ ပိုင္ေတာ္မူေသာ သင္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားၾကေစေလာ့။