၁သက္ အခန္းၾကီး(၃)


၁ထိုေၾကာင့္ ငါသည္ တဖန္မေအာင့္ႏိုင္ေသာအခါ၊ အာသင္ၿမိဳ႔၌ တေယာက္တည္းက်န္ရစ္၍ ေနျခင္းငွါအလိုရွိ၏။ ၂ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ၍၊ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို လုပ္ေဘာ္ ေဆာင္္ဘက္ျဖစ္ေသာ ငါ့ညီတိေမာေသကို လႊတ္လိုက္၏။ ၃ငါတို႔ခံရေသာ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ် မေရြ႔ေလ်ာ့မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔ကို ၿမဲၿမံေစ၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ သင္တို႔ကိုတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေစျခင္းငွါ သူ႔ကိုငါလႊတ္လိုက္၏။ ၄ထိုဆင္းရဲ ျခင္းကို ခံေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔ကို ခန္႔ထားေတာ္မူသည္ဟု သင္တို႔ ကိုယ္တုိင္ သိၾက၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူ ကား၊ ငါတို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ဟု သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိစဥ္အခါ ငါတို႔ေျပာႏွင့္ၾကၿပီ။ ထိုသို႔ေျပာသည္ အတိုင္း ျဖစ္သည္ကို သင္တို႔လည္း သိၾက၏။ ၅စံုစမ္းေသြးေဆာင္ တတ္ေသာသူသည္ သင္တို႔ကို စံုစမ္းေသြးေဆာင္သျဖင့္၊ ငါတို႔ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအမႈသည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္မည္ဟု စိုးရိမ္၍ မေအာင့္ႏိုင္ေသာအခါ သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို သိလိုေသာငွါ ငါေစလႊတ္၏။

၆ယခုမူကား၊ တိေမာေသသည္ သင္တို႔ထံကျပန္လာ၍၊ သင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းတည္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကို လြမ္းသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ကိုလြမ္း၍၊ အစဥ္မျပတ္ ေကာင္းမြန္စြာ ေအာက္ေမ့ၾကသည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားေျပာသည္ရွိေသာ္၊ ၇ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ အရာရာ၌ဆင္းရဲ၍ ခက္ခဲစြာခံရသည္တြင္ သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၈ယခုမွာ သင္တို႔သည္ သခင္ဘုရား၌ တည္ၾကည္လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ အသက္ရွင္ၾက၏။ ၉ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ သင္တို႔၏အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ငါတို႔ခံရေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေထာက္၍၊ သင္တို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အဘယ္သို႔ ဆပ္ႏိုင္သနည္း။ ၁ဝသင္တို႔မ်က္ႏွာကိုျမင္၍၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း လိုေသးသမွ်ကို စံုလင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္အျပတ္ အလြန္တရာ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ေနၾက၏။

၁၁သင္တို႔ရွိရာသုိ႔ ငါသြားရာလမ္းကို ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ သည္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ၁၂ထိုသခင္သည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔ အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းျခင္ပါရမီ၌ ၿမဲၿမံခိုင္ခန္႔စိမ့္ေသာငွါ၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကိုခ်စ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္ကို၄င္း၊ သူတပါး အေပါင္းတို႔ကို၄င္းခ်စ္၍၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၾကြဝျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း သခင္ဘုရား ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။