၁သက္ အခန္းၾကီး(၄)


၁ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔က်င့္ရမည္၊ ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သို႔ ႏွစ္သက္ေစရမည္ကို ငါတို႔ထံ၌ နည္းခံၾကသည္ႏွင့္အညီ တိုးပြား၍ၾကြယ္ဝျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈကို အမွီျပဳလ်က္၊ ငါတို႔သည္ ေတာင္းပန္၍ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ၾက၏။ ၂အဘယ္သို႔ေသာပညတ္တို႔ ကို သခင္ေယရႈ၏ အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔သည္ အပ္ေပးသည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။ ၃ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္၍ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၄ဘုရားသခင္ကို မသိေသာ သာသနာပလူတို႔သည္ ကိေလသာတပ္မက္ျခင္းရွိသကဲ့သို႔ မရွိ၊ ၅သင္တို႔အေပါင္းသည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ အသေရ တင့္တယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိထိန္းတတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၆ဤအမႈအရာ၌ လြန္က်ဴး၍ ညီအစ္ကိုကို ပရိယာယ္ အားျဖင့္ မျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အလိုေတာ္ရွိ၏။ ငါတို႔သည္ အထက္ကေဟာေျပာ၍ သစၥာေပးႏွင့္သည္အတိုင္း၊ သခင္ဘုရားသည္ ထိုသို႔ေသာျပစ္မွားျခင္းကို ခံေသာသူအေပါင္းတို႔ဘက္၌ တရားစီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇ဘုရား သခင္သည္ ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ ငါတို႔ကိုေခၚေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ ေခၚေတာ္မူ၏။ ၈ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔ကို ျငင္းပယ္ေသာသူသည္ လူကိုသာျငင္းပယ္သည္မဟုတ္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ျငင္းပယ္၏။

၉ညီအစ္ကိုခ်င္းခ်စ္ျခင္းအရာကို သင္တို႔အား ေရး၍ေပးလိုက္စရာအေၾကာင္းမရွိ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ ဆံုးမသြန္သင္ေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၁ထိုမွ်မက၊ မာေကေဒါနိျပည္မတြင္ အရပ္ရပ္၌ရွိေသာ ညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔ကို ထိုသို႔ျပဳၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ တိုးပြား၍ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ၁၁-၁၂ျပင္ပလူတို႔ေရွ႔၌ ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္၍ အဘယ္သူမွ် မလိုရေအာင္၊ ငါတို႔သည္ အထက္ကမွာထားသည္ႏွင့္အညီ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍၊ ကိုယ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္လ်က္၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းငွါ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မည္အေၾကာင္းကို၊ ငါတို႔သည္ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ၾက၏။

၁၃ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းမနည္း မည္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမူအရာကိုမသိဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။ ၁၄ေယရႈသည္ ေသၿပီးမွ တဖန္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုနည္းတူ ေယရႈ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၅သခင္ဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ ငါတို႔ ဆိုသည္ကား၊ သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးေသာ သူတို႔၏ အရင္အဦးေနရာက်ရၾကမည္မဟုတ္။ ၁၆သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံ ေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔သည္ အာကာသေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ မိုဃ္းတိမ္ေပၚ သို႔ ခ်ည္ေဆာင္ ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သို႔ျဖစ္၍၊ ဤစကားမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သက္သာေစၾကေလာ့။