၁သက္ အခန္းၾကီး(၅)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ကပ္ကာလအခ်ိန္မ်ားကို သင္တို႔အား ေရး၍ေပးလိုက္စရာအေၾကာင္းမရွိ။ ၂အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ သူခိုးသည္ ညဥ့္အခါလာသကဲ့သို႔၊ သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္သည္ လာလိမ့္မည္ကို သင္တို႔ သည္ ေသခ်ာစြာသိၾက၏။ ၃ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းရွိ၏၊ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ကင္းလြတ္၏ဟု ဆိုစဥ္တြင္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမ၌ သားဘြားျခင္းေဝဒနာေရာက္သကဲ့သို႔၊ သူတို႔အေပၚ၌ လ်င္ျမန္စြာေသာ ပ်က္ဆီးျခင္းေရာက္၍ လြတ္ျခင္း အခြင့္မရွိရၾက။ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထိုေန႔ရက္သည္ သူခုိးကဲ့သို႔ သင္တို႔အေပၚသို႔ ေရာက္လာမည္ အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ ေမွာင္မိုက္၌ေနၾကသည္မဟုတ္။ ၅သင္တို႔အေပါင္းသည္ အလင္း၏သား၊ ေန႔၏သား ျဖစ္ၾက၏။ ညဥ့္၏သား၊ ေမွာင္မိုက္၏သားမဟုတ္။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ အျခားေသာသူတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္သကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ သမၼာသတိရွိ၍ ေစာင့္ၾကကုန္အံ့။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔သည္ ညဥ့္အခါ အိပ္ ေပ်ာ္တတ္ၾက၏။ ေသရည္ေသရက္ႏွင့္ ယစ္မူးေသာသူတို႔သည္လည္း ညဥ့္အခါယစ္မူးတတ္ၾက၏။ ၈ေန႔၏သား ျဖစ္ေသာ ငါတို႔မူကား၊ သမၼာသတိရွိၾကကုန္အံ့။ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟု ေျမာ္လင့္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို၄င္း၊ ဝတ္ေဆာင္ၾကကုန္အံ့။ ၉အမ်က္ေတာ္ကို ခံေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခန္႔ထားေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ငါတို႔သခင္ေယရႈလရစ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ခံရေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၁ဝငါတို႔သည္ ႏိုးလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အေသခံေတာ္မူၿပီ။ ၁၁ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ယခုပင္ျပဳသည္နည္းတူ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တြန္း၍ တေယာက္ကို တေယာက္ တည္ေဆာက္ၾကေလာ့။

၁၂ထိုမွတပါး၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔တြင္ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သခင္ဘုရားအခြင့္ႏွင့္အုပ္စိုးျခင္း၊ သတိေပးျခင္းအမႈကို ျပဳေသာသူတို႔ကို သိမွတ္၍၊ ၁၃သူတို႔ျပဳေသာအမႈေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အလြန္ခ်စ္ခင္ ေလးျမတ္မည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ေတာင္းပန္ၾက၏။ အခ်င္းခ်င္းအတင့္အသင့္ေနၾကေလာ့။

၁၄တဖန္တံု၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ မတရားစြာျပဳေသာသူတို႔ကို သတိျပဳေပးၾကေလာ့။ စိတ္ငယ္ေသာ သူတို႔ကို အားေပးၾကေလာ့။ အားနည္းေသာသူတို႔ကို ေထာက္မၾကေလာ့။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အား ရွည္ေသာ စိတ္ရွိေစ ၾကေလာ့။ ၁၅သူတပါး၌ အဘယ္သူမွ် ရန္တုံ႔မမူေစျခင္းငွါ သတိျပဳ၍၊ အခ်င္းခ်င္းတို႔၌၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၌၄င္း၊ ကာလအစဥ္ႀကိဳးစား၍ ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ ၁၆အစဥ္မျပတ္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၁၇မျခားမလပ္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳၾကေလာ့။ ၁၈အရာရာ၌ ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ထိုသို႔က်င့္ေစျခင္းငွါ၊ ေယရႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိ၏။ ၁၉ဝိညာဥ္ေတာ္၏အရွိန္ကို မၿငိမ္းေစႏွင့္။ ၂ဝပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္ မမွတ္ၾကႏွင့္။ ၂၁ခပ္သိမ္းေသာအရာကို စံုစမ္း၍၊ ေကာင္းေသာအရာကို ၿမဲကိုင္စဲြၾကေလာ့။ ၂၂မေကာင္းေသာအမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသမွ်ကို ေရွာင္ၾကေလာ့။ ၂၃ၿငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း၊ သင္တို႔ကို အကုန္ အစင္သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါေစေသာ။ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔၏ကိုယ္ခႏၾၶြာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္အေပါင္းကို အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္မူပါေစေသာ။ ၂၄သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူေသာ သူသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသို႔ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂၅ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ၂၆ညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔ကို သန္႔ရွင္းေသာနမ္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၂၇ဤစာကို သန္႔ရွင္းေသာညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔အား ဘတ္ေစျခင္းငွါ၊ သခင္ဘုရားကို တိုင္တည္၍၊ ငါသည္ သင္တို႔ကို ဓိ႒ာန္သစၥာေပး၏။ ၂၈ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ၿပီး၏။