ဧဖက္ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အားျဖင့္၊ ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုသည္ ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ သန္႔ရွင္းသူတည္း ဟူေသာ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ ၂သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။ ၃ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၄ဤကမၻာ မတည္မရွိမွီ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔၌ ခပ္သိမ္းေသာ ဓမၼမဂၤလာတို႔ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၅-၆ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ၇-၈ခပ္သိမ္းေသာ သတိပညာေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ငါတို႔၌ အတိုင္းထက္အလြန္ မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္ သည္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ခံရၾက၏။ ၉ဘုရားသခင္သည္ ႏွလံုးသြင္ေတာ္မူေသာ ေစတနာေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာအလိုေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာကို ငါတို႔အား ျပေတာ္မူ၏။ ၁ဝထိုနက္နဲေသာ အရာဟူမူကား၊ ကာလ အခ်ိန္ေစ့စံုျခင္း၏ သာသနာတြင္ ေကာင္ကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိရွိသမွ်တို႔ကို ေပါင္း၍ခရစ္ေတာ္၌ ခ်ဳပ္ျခာေစေတာ္ မူလိမ့္သတည္း။ ၁၁မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ႏွင့္ေသာ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။ ၁၃သင္တို႔သည္လည္း ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧဝံေဂလိတရားတည္း ဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာရ၍ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ၁၄ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းသို႔ မေရာက္မီွ ကာလပတ္လံုး ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အေမြ၏ စားရန္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၁၅ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္း ကို ငါသည္ၾကားၿပီးလွ်င္၊ ၁၆သင္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ သင္တို႔အဘို႔ အလိုငွါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ေန၏။ ၁၇ဆုေတာင္းေသာအခ်က္ ဟူမူကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းႀကီးေသာအဘ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို သိျခင္းအလိုငွါ ပညာကို၄င္း၊ ထိုးထြင္း ေသာဥာဏ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔အားေပးပါမည္အေၾကာင္း၊ ၁၈ေခၚေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရေသာအရာကား အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ခံရေသာ အေမြေတာ္၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို၄င္း၊ ၁၉ယံုၾကည္ေသာငါတို႔၌ ျပေတာ္မူေသာ အလြန္ႀကီး လွစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔၏ဥာဏ္ မ်က္စိကို လင္းေစပါမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။ ၂ဝထိုတန္ခိုးေတာ္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူ၍ ခရစ္ေတာ္၌ ျပဳျပင္ေသာ မဟာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္အရွိန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ၂၁ခပ္သိမ္းေသာ အထြဋိ္အျမတ္၊ အာဏာစက္၊ တန္ခိုး၊ အစိုးရ ျခင္းမွစ၍၊ ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ၌ ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာဘြဲ႔ နာမအလံုးစံုတို႔အထက္၊ ေကာင္းကင္အရပ္၌ မိမိလက္်ာ ေတာ္ဘက္မွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာကို ခရစ္ေတာ္အား ေပးေတာ္မူ၍၊ ၂၂ေျခဘဝါးေတာ္ေအာက္သို႔ အလံုးစံု တို႔ကို ခ်ထားသျဖင့္၊ အသင္းေတာ္အဘို႔ အလိုငွါ၊ သူ႔ကိုအလံုးစံုတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခားဦးေခါင္းျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ၂၃ထိုအသင္းေတာ္ကား၊ အလံုးစံုတို႔ကို အလံုးစံုတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာသူ၏ ျပည့္စံုျခင္းတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ျဖစ္သတည္း။