ဧဖက္ အခန္းၾကီး(၃)


၁ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါေပါလုသည္ ေယရႈခရစ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအားျဖင့္ အက်ဥ္းခံရ၏။ ၂သင္တို႔အက်ိဳး ကိုေထာက္၍ ငါ့အား အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သာသနာကို သင္တို႔ၾကားသိရသည္ ႏွင့္အညီ၊ တပါးအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သင္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ ငါခံရ၏။ ၃ေက်းဇူးေတာ္ သာသနာကို အပ္ေပးသည္ အေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါသည္အထက္က အနည္းငယ္ေရးထားသည္အတိုင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အားျဖင့္ နက္နဲေသာအရာအရာကို ငါ့အားးျပေတာ္မူ၏။ ၄ထိုစကားကို ဘတ္ရြတ္လွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၏နက္နဲေသာအရာ၌ ငါေလ့က်က္သည္ကို သင္တို႔သည္ သိရၾကမည္။ ၅ထိုနက္နဲေသာအရာကို သန္႔ရွင္းေသာတမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပေရာ ဖက္တို႔အား၊ ယခုကာလ၌ ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ အျခားေသာကာလတို႔၌ လူမ်ိဳး တို႔အား ျပေတာ္မမူ။ ၆ထိုနက္နဲေသာ အရာ ဟူမူကား၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ ယုဒအမ်ိဳး သားတို႔ႏွင့္ အေမြခံ၍၊ တလံုးတဝတကိုယ္တည္း ျဖစ္လ်က္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဂတိေတာ္ကို ဆက္ဆံရၾက သတည္း။ ၇တန္ခိုးေတာ္ ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္ ငါ့အားေပးသနားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုတရားကို ေဟာေျပာေသာ ဆရာ၏ အျဖစ္သို႔ငါေရာက္ရၿပီ။ ၈စစ္၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုျခင္း၏ ဧဝံေဂလိတရားကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အား ေဟာေျပာျခင္းငွါ၄င္း၊ အလံုးစံုတို႔ကို ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၌ ေရွးကပ္ကာလပတ္လံုး ဝွက္ထားလ်က္ရွိေသာ ထိုနက္နဲေသာအရာ ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သာသနာသည္ အဘယ္သို႔ျဖစ္သည္ကို လူအေပါင္းတို႔အား ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူထက္သာ၍ ငယ္ေသာငါအား ထိုေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးေတာ္မူသည္။         ၁ဝ-၁၁အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထာဝရအႀကံေတာ္ရွိသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္အရပ္တို႔၌ အထြဋိ္အျမတ္အာဏာစက္တို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ထူးဆန္းေသာပညာေတာ္ကို အသင္း ေတာ္အားျဖင့္ ယခုသိရၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၂ထိုသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ငါတို႔သည္ ရဲရင့္ေသာစိတ္ ႏွင့္ တိုးဝင္၍ အသနားေတာ္ခံရေသာအခြင့္ကို ရၾကၿပီ။ ၁၃ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔၏အသေရကို ျပဳစု၍ သင္တို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ငါခံရေသာ ဆင္းရဲျခင္းကို ျမင္လွ်င္၊ ေရြ႔ေလ်ာ့ေသာစိတ္ မရွိၾကပါေစႏွင့္။

၁၄-၁၅အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိေသာ တအိမ္ေထာင္လံုး တည္းဟူေသာ သားေတာ္အေပါင္းတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ ေရွ႔မွာ ငါသည္ ဒူးေထာက္၍ ဆုေတာင္းေလ့ရွိ၏။ ၁၆ဆုေတာင္းေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သင္တို႔၏ အတြင္းလူကို ခြန္္အားႏွင့္ ၿမဲၿမံခိုင္ခံေစ၍၊ ၁၇ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကြယ္ဝ ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ သင္တို႔အား ေပးသနားေတာ္မူ၍၊ ေမတၱာ၌ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိုက္ျမစ္လည္းက်တည္ျခင္းရွိသျဖင့္၊ ၁၈သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔၏နည္းတူ အနံအလ်ား အနက္အျမင့္တို႔ကို ပိုင္းျခင္း၍သိျခင္းငွါ၄င္း၊ ၁၉ကိုယ္ဥာဏ္ႏွင့္မသိႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ ကို သိနားလည္ျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔သည္ တတ္စြမ္းႏိုင္သျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ျပည့္စံုေတာ္မူျခင္း ရွိသမွ်ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုၾကပါမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ဆုေတာင္းေလ့ရွိ၏။ ၂ဝငါတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ တန္ခိုးေတာ္အတိုင္း၊ ငါတို႔ေတာင္း ပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ အလြန္ထူးျခားစြာ ျပဳျခင္းငွါတတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ၂၁ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္၌ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။