ဧဖက္ အခန္းၾကီး(၄)


၁ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔သည္ ခံရသည္ႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ က်င့္ေဆာင္မည္ အေၾကာင္း၊ သခင္ဘုရားအတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခံရေသာငါသည္ သင္တို႔ကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါ၏။ ၂အရာရာ၌ စိတႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသျဖင့္၊ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ တေယာက္ကိုတေယာက္ သည္းခံျခင္းရွိၾက၍၊ ၃အသင့္အတင့္ ေပါင္းေဘာ္ျခင္း အဖြဲ႔အစည္းအားျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္သေဘာ မျခားမနား တလံုးတဝတည္း ျဖစ္အံ့ေသာငွါ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကေလာ့။ ၄သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္း တပါးထဲသို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူသည္ ႏွင့္အညီ ကိုယ္တကိုယ္၊ ဝိညာဥ္တဝိညာဥ္ တည္းရွိ၏။ ၅သခင္တပါး၊ ယံုၾကည္ျခင္းတပါး၊ ဗတၱိဇံ တပါး၊ ၆ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏အဘျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏ အေပၚမွာ ရွိေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႔ကို ႏွံ႔ျပားေစေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႔၏ အထဲ၌လည္း ရွိေတာ္မူ၏။ ၇သို႔ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ဆုေပးေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါတို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အသီးအသီးကိုယ္စီ ခံရၾကၿပီ။ ၈ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ျမင့္ေသာအရပ္သို႔ တက္ၾကြေတာ္မူသျဖင့္၊ မ်ားစြာေသာသူ တို႔ကို ဘမ္းသြားေတာ္မူ၍၊ လူတို႔အား ဆုလပ္မ်ားကို ေပးေတာ္မူသည္ဟု လာသတည္း။ ၉တက္ၾကြေတာ္မူ သည္ဟုဆိုေသာ္၊ အစစြာေျမႀကီးေအာက္ အရပ္သို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ရည္မွတ္၍ဆိုသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁ဝဆင္းသက္ေတာ္မူေသာသူသည္ အျခားသူမဟုတ္၊ အလံုးစံုတို႔ကို ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ ခပ္သိမ္းေသာ ေကာင္းကင္ တို႔၏ အထြဋိ္ကိုလြန္၍ တက္ၾကြေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္သတည္း။

၁၁ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္၍၊ ဓမၼဆရာ၏အမႈကို ျပဳတတ္မည္အေၾကာင္း၊ ၁၂သန္႔ရွင္းသူ တို႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္းအလိုငွါ၊ ထိုသခင္သည္ လူအခ်ိဳ႔တို႔ကို တမန္ေတာ္အရာ၌၄င္း၊ အခ်ိဳ႔တို႔ကို ပေရာဖက္အရာ၌၄င္း၊ အခ်ိဳ႔တို႔ကို သာသနာျပဳအရာ၌၄င္း၊ အခ်ိဳ႔တို႔ကို သင္းအုပ္အရာ၊ ဆရာအရာ၌၄င္း၊ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၁၃ငါတို႔ ရွိသမွ်သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို သိကြၽမ္းျခင္းသို႔၄င္း၊ တညီတညြတ္တည္းေရာက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းပမာဏအရပ္တည္းဟူေသာ ႀကီးရင့္ေသာလူ၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကသည္တိုင္ေအာင္ ျဖစ္သတည္း။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ သူတပါးတို႔သည္ လူပရိယာယ္ႏွင့္ အျပစ္သို႔ေသြးေဆာင္ျခင္းငွါ လွည့္ျဖားေျပာ ဆိုသျဖင့္၊ ငါတို႔သည္ေနာက္တဖန္ ခပ္သိမ္းေသာ ၾသဝါဒေလတိုက္၍ ဖရိုဖရဲလြင့္သြားေသာ သူငယ္မျဖစ္ဘဲလ်က္၊ ၁၅ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ သမၼာတရားကို ေဟာေျပာသျဖင့္၊ ဦးေခါင္းတည္း ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္မွာ အရာရာတို႔၌ ႀကီးပြား ၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၆ထိုဦးေခါင္းမွ၊ အဆစ္အပိုင္းမ်ား တို႔သည္ အားျဖည့္သျဖင့္၊ တကိုယ္လံုးသည္ ေစ့စပ္ ထံုးဖြဲ႔လ်က္၊ အသီးအသီးအဂၤါမ်ား ကိုယ္ငန္းကိုယ္တာ အတိုင္း ျပဳျပင္သည္ႏွင့္အညီ၊ မိမိကိုယ္ကိုေမတၱာ၌ တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ ႀကီးပြားေစတတ္၏။

၁၇ထိုေၾကာင့္ ၾကြင္းေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ လွ်ပ္ေပၚေသာစိတ္ႏွင့္ က်င့္သည္နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္ မက်င့္မည္အေၾကာင္း သခင္ဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ငါမွာလိုက္၏။ ၁၈ထိုသူတို႔သည္ ဥာဏ္အလင္းကြယ္သည္ ျဖစ္၍၊ စိတ္ႏွလံုးမိုက္မဲေသာအားျဖင့္ အလွ်င္းမသိေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ အသက္ႏွင့္ကြာရွင္းလ်က္ရွိၾက၏။ ၁၉ထိုသူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ၊ တပ္မက္ျခင္းအလြန္ျပင္းသည္ႏွင့္ ညစ္ညဴးေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႀကိဳးစား၍က်င့္လိုေသာငွါ၊ မိမိတို႔ကို ကိေလသာလက္သို႔ အပ္လိုက္ၾက၏။ ၂ဝထိုသို႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္တရားကို သင္ၾကၿပီမဟုတ္ဘဲ၊ ၂၁-၂၂-၂၃-၂၄အထက္ကက်င္ လည္ၾကသည္အရာမွာ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ ေလာဘစိတ္တို႔ျဖင့္ ပုတ္ပ်တ္ေသာလူေဟာင္းကို ခြၽတ္ပယ္၍၊ စိတ္ႏွလံုးသေဘာသစ္ကို ရၿပီးလွ်င္၊ မွန္ေသာေျဖာင့္ မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အမွ် ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္မည္ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို ၾကားနာရသည္ျဖစ္၍၊ ေယရႈ၌ သမၼာတရားရွိသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသင္ထံ၌ နည္းခံၾကၿပီသတည္း။

၂၅ထိုေၾကာင့္ မုသာစကားကိုပယ္ရွား၍၊ မွန္ေသာစကားကိုသာ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေျပာၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။ ၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။ ၂၈ခိုးတတ္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္မခိုးဘဲ၊ ဆင္းရဲေသာ သူအား ေပးကမ္းေဝငွရန္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ မိမိလက္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္အား ထုတ္ေစ။ ၂၉ညစ္ညဴး ေသာစကားတခြန္းကိုမွ် သင္တို႔ႏႈတ္မွမထြက္ေစႏွင့္။ ၾကားနာေသာ သူတို႔၏အက်ိဳးကို ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ တည္ေဆာက္ စရာဘို႔ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။ ၃ဝေရြးႏႈတ္ျခင္းေန႔ရက္ တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ကို တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္မနာ ေစၾကႏွင့္။ ၃၁ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ေငၚျခင္း၊ သူ႔အသေရ ပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို၄င္း၊ ခပ္သိမ္း ေသာမနာလိုျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔မွပယ္ ရွားၾကေလာ့။ ၃၂အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။