ဧဖက္ အခန္းၾကီး(၅)


၁ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္သားျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္က်င့္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ၂ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ႔ ရွိေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္ကပ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္၊ ငါတို႔အတြက္ စြန္႔ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ ေမတၱာတရား၌ က်င္လည္ၾကေလာ့။

၃မတရားေသာေမထံု၌မွီဝဲျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိေလသာ ညစ္ညဴးျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းအမႈတို႔ကို သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ေရွာင္သင့္သည္အတိုင္း၊ စကားမွ်ျဖင့္ မဆက္ဆံၾကႏွင့္။ ၄မေတာ္မေလ်ာ္ေသာ ညစ္ညဴး ျပက္ျပယ္ျပက္ယယ္ေသာ စကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းစကားကို သံုးၾကေလာ့။ ၅မတရား ေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ညစ္ညဴးစြာျပဳေသာသူ၊ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူျဖစ္ေသာ ေလာဘလြန္က်ဴးေသာ သူတစံုတေယာက္မွ် ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံ၌ အေမြမခံရသည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။ ၆လွ်ပ္ေပၚေသာ စကားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် သင္တို႔ကိုမလွည့္ျဖားေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္သည္ ျငင္းဆန္ တတ္ေသာ သူတို႔အေပၚသို႔ သင့္ေရာက္ေပ၏။ ၇ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံ၍ မက်င့္ၾကႏွင့္။ ၈အထက္ကာလ၌ သင္တို႔သည္ ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္ၾက၏။ ယခုမူကား၊ သခင္ဘုရား၌ အလင္းျဖစ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ အလင္း၏သား ကဲ့သို႔ က်င့္ေနၾကေလာ့။ ၉အလင္းေတာ္၏အက်ိဳးမူကား၊ အလံုးစံုေသာ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာ ေစာင့္ျခင္း ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝသခင္ဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ၾက ေလာ့။ ၁၁အက်ိဳးမဲ့ေသာ ေမွာင္မိုက္အမႈတို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည္သာမက၊ ထိုအမႈတို႔၏အျပစ္ကို ျပၾကေလာ့။ ၁၂အေၾကာင္း မူကား၊ သူတို႔သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ျပဳေသာ အမႈအရာတို႔ကို စကားေျပာကာမွ်ႏွင့္ ညစ္ညဴးျခင္း ပါေသး၏။ ၁၃အျပစ္ထင္ရွားေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔သည္ အလင္းျဖင့္ထင္ရွားၾက၏။ ထင္ရွားေစတတ္ေသာ အရာရွိသမွ်သည္ လည္း အလင္းျဖစ္၏။ ၁၄ထိုေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူ ႏိုးေလာ့။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အလင္းကိုသင့္အား ေပးေတာ္မူူမည္ဟု ဆိုသတည္း။

၁၅ထိုေၾကာင့္ ပညာမဲ့ကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ပညာရွိကဲ့သို႔ ေစ့ေစ့ေျမ့ေျမ့ က်င့္ေဆာင္မည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ ၁၆ယခုေန႔ရက္ကာလတို႔သည္ ဆိုးယုတ္ေသာေၾကာင့္ ကာလအခ်ိန္ကို ေရြးႏႈတ္ၾကေလာ့။ ၁၇ထိုေၾကာင့္ သတိမရွိ ေသာသူမျဖစ္၊ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ရွိရာကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့။ ၁၈လြန္က်ဴးေစတတ္ေသာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မူးျခင္းကိုေရွာင္၍ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ ရွိၾကေလာ့။ ၁၉ဆာလံသီခ်င္းမွစေသာ ဓမၼသီခ်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဘတ္ရြတ္၍၊ ႏူးညြတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ သခင္ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ က်ဴးဧ၍ သီဆို ၾကေလာ့။ ၂ဝခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔၌ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏ဟု ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္ကိုေထာက္၍၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၊ ကာလအစဥ္မျပတ္ ဝန္ခံၾကေလာ့။

၂၁ခရစ္ေတာ္ကို ခန္႔ညားေသာအားျဖင့္၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ေအာက္တေယာက္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်လ်က္ ေနၾကေလာ့။ ၂၂အခ်င္းမိန္းမတို႔၊ သခင္ဘုရား၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္းကို ဝန္ခံသကဲ့သို႔၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏ အုပ္စိုးျခင္းကုိ ဝန္ခံၾကေလာ့။ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏အေပၚမွာ ေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ေယာက္်ားသည္ မိမိခင္ပြန္း၏အေပၚမွာ ေခါင္းျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း မိမိကိုယ္ကိုကယ္တင္ေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၄အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္းကို ဝန္ခံသကဲ့သို႔၊ မိန္းမတို႔လည္း ကိုယ္ခင္ပြန္း၏ အုပ္စိုးျခင္းကို အရာရာ၌ ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂၅အခ်င္းေယာက္်ားတို႔၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔လည္း ကိုယ္ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ ၂၆-၂၇ထိုအသင္းေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းလ်က္ အျပစ္ကင္းလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ အညစ္အေၾကးတင္ျခင္း၊ အေရတြန္႔ျခင္းမွ စသည္တို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္သျဖင့္၊ အသေရတင့္တယ္လ်က္ရွိေသာ အသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအား ဆက္သအံ့ေသာငွါ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရ၌ ေဆးေၾကာျခင္း အားျဖင့္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစမည္အေၾကာင္း၊ ထိုအသင္းေတာ္အဘို႔ အလိုငွါ ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ထိုနည္းတူ၊ ေယာက္်ားတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္သကဲ့သို႔ မိမိခင္ပြန္းတို႔ကို ခ်စ္ရၾကမည္။ ခင္ပြန္းကိုခ်စ္ေသာသူသည္ ကိုယ္ကိုခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္၏။ ၂၉ကိုယ္အသားကိုမုန္းေသာသူ တေယာက္မွ်မရိွ။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ေကြၽးေမြးျပဳစုေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အသားကို ေကြၽးေမြးျပဳစုတတ္ၾက၏။ ၃ဝအကယ္စင္စစ္ ငါတို႔သည္ သခင္ဘုရား၏သားေတာ္၊ အရိုးေတာ္တို႔အဝင္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အဂၤါျဖစ္ၾက၏။ ၃၁ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္မိဘကိုစြန္႔၍ ကိုယ္ခင္ပြန္း၌ မွီဝဲသျဖင့္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တသား တကိုယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၃၂ဤအရာသည္ အလြန္နက္နဲေသာအရာ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသို႔ငါဆိုေသာ္၊ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို ရည္မွတ္၍ဆိုသတည္း။ ၃၃သို႔ရာတြင္ သင္တို႔သည္အသီးအသီး ကိုယ္ကိုကိုယ္ခ်စ္သကဲ့သို႔ ကိုယ္ခင္ပြန္း ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ မိန္းမသည္လည္း ကိုယ္ခင္ပြန္းကို ရိုေသျခင္းရွိေစေလာ့။