ဧဖက္ အခန္းၾကီး(၆)


၁သားသမီးတို႔၊ သခင္ဘုရား၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ မိဘစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ မိဘစကားကို နားေထာင္ျခင္းအမႈသည္ တရားေသာအမႈျဖစ္၏။ ၂-၃မိဘကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။ ဤပညတ္ေတာ္ကား၊ သင္သည္ ျပည္ေတာ္၌ ေကာင္းစား၍ အသက္တာရွည္မည္အေၾကာင္း ဟူ၍ ဂတိေတာ္ႏွင့္္ဆိုင္ေသာ ပဌမပညတ္ျဖစ္၏။ ၄အဘတို႔၊ ကိုယ္သားသမီးကို စိတ္ဆိုးေစျခင္းငွါ မျပဳၾကႏွင့္၊ သခင္ဘုရား၏အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဆံုးမသြန္ သင္ျခင္း ကို ျပဳလ်က္ေကြၽးေမြးၾကေလာ့။

၅အေစခံကြၽန္တို႔၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္လ်က္၊ စိတ္ႏွစ္ခြမရွိဘဲ ေလာကီသခင္၏စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၆လူတို႔၏စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစေသာသူကဲ့သို႔ မ်က္ေမွာက္၌သာ နားေထာင္သည္မဟုတ္၊ ခရစ္ေတာ္၏ကြၽန္ကဲ့သို႔ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကိုေစာင့္၍၊ ၇လူ၏ အေစကိုသာ ခံသကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏အေစကို ခံသကဲ့သို႔ ၾကည္ညိဳေသာသေဘာႏွင့္ အေစကို ခံၾကေလာ့။ ၈ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ကြၽန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဘုရား၏ လက္ေတာ္မွ အက်ိဳးကို ခံရလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၉သခင္တို႔၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းကို ခ်ဳပ္တည္း၍၊ ကိုယ္ကြၽန္တို႔ကို ထိုနည္း တူျပဳၾကေလာ့။ သင္တို႔၏သခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ထိုသခင္သည္ အဘယ္သူ၏မ်က္ႏွာ ကို မွတ္ေတာ္မမူသည္ကို၄င္း သိမွတ္ၾကေလာ့။

၁ဝၾကြင္းေသးေသာ စကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သခင္ဘုရားအားျဖင့္၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္အရွိန္အား ျဖင့္၄င္း၊ ခိုင္ခန္႔ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၁၁မာရ္နတ္၏ပရိယာယ္တို႔ကို ဆီးတားႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္္ရၾကသည္မဟုတ္။ အထြဋိ္အျမတ္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ အာဏာစက္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေလာကီ ေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရ ျပဳလုပ္ေသာ မင္းတို႔ႏွင့္၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ ရၾက၏။ ၁၃ထိုေၾကာင့္၊ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ ဆီးတားႏိုင္သျဖင့္၊ ကိစၥအလံုးစံုတို႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ယူေဆာင္ၾကေလာ့။ ၁၄သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ၁၅ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရား ကို ေဟာေျပာအံ့ေသာငွါ ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ ခံရပ္ၾကေလာ့။ ၁၆မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ ေသာ မီးစက္ လက္နက္ကို ကာသတ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ လႊားကိုလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လက္နက္ တို႔အေပၚမွာ ထပ္ဆင့္၍ ယူေဆာင္ၾကေလာ့။ ၁၇ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို၄င္း၊ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ထားကို၄င္း ယူၾကေလာ့။ ၁၈ကာလအစဥ္ စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုဆုေတာင္းျခင္းငွါ အားမေလ်ာ့ဘဲလ်က္၊ ငါမွစ၍ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ၁၉-၂ဝငါသည္ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ သံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံလ်က္၊ သံတမန္အမႈကိုျပဳရသည္ျဖစ္၍၊ ထိုတရား၏ နက္နဲေသာအရာကို ေဘာ္ျပျခင္းငွါ ငါသည္ ႏႈတ္ကို ရဲရင့္စြာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခြင့္ ရွိမည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထိုတရားကို ေဟာေျပာအပ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာမည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါ့အဘို႔လည္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။

၂၁သင္တို႔သည္ ငါ၌ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိေစျခင္းငွါ၊ သခင္ဘုရားထံ၌ သစၥာရွိေသာ ဆရာတည္းဟူေသာ ငါခ်စ္ေသာညီ တုခိတ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ၂၂သင္တို႔သည္ ငါတို႔၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ထိုသူသည္ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးကို သက္သာေစမည္ အေၾကာင္း၊ ထိုသူကို သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္၏။ ၂၃ညီအစ္ကိုတို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ သခင္ ေယရႈခရစ္ေပးေတာ္မူေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရွိပါေစေသာ။ ၂၄ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ကို အမွန္ခ်စ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

 

ဧဖက္ၾသဝါဒစာၿပီး၏။