ဧဖက္ အခန္းၾကီး(၂)


၁-၂သင္တို႔သည္ အထက္က ေလာကီတရားသို႔လိုက္၍ အာကာသေကာင္းကင္၏ တန္ခိုးကိုအစိုးရေသာ မင္းတည္းဟူေသာ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာဝိညာဥ္၏ အလိုႏွင့္အညီ၊ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔၌ က်င္လည္ ၾက၍၊ ထိုဒုစရိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာ သင္တို႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၃ထိုျငင္းဆန္ ေသာသူတို႔ႏွင့္တကြ၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အထက္ကကိုယ္ကာယ၏ အလိုသို႔၄င္း၊ စိတ္၏အလိုသို႔၄င္း၊ လိုက္သျဖင့္၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ က်င္လည္သည္ျဖစ္၍၊ ၾကြင္းေသာသူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ပကတိအတိုင္း အမ်က္ေတာ္ကို ခံရေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ မဟာေမတၱာေတာ္အားျဖင့္၊ ၅ဒုစရိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေစ ေတာ္မူၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ၆ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ကို ထေျမာက္ေစ၍ ေကာင္းကင္အရပ္၌ ေနရာေပးေတာ္မူၿပီ။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသခင္အားျဖင့္ ငါတို႔၌ ေက်းဇူးျပဳ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္၏ အလြန္ၾကြယ္ဝျခင္းကို ေနာင္ကပ္ကာလတို႔၌ ထင္ရွားေစမည္အေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။ ၈ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလို အလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ၉ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရွိ။ ၁ဝအဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။

၁၁ထိုေၾကာင့္၊ လက္ျဖင့္ ကိုယ္ကာယ၌ျပဳေသာ ေဝါဟာရ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံရေသာ သူတို႔ေခၚေဝၚ ေသာအားျဖင့္၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာလူဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကေသာ သာသနာပလူတို႔အထဲ၌ သင္တို႔သည္ အထက္က ပကတိအတိုင္းျဖစ္ၾကသည္ကို၄င္း၊ ၁၂ထိုအခါ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမသိ၊ ဣသေရလအေပါင္း အသင္း၌ မဝင္၊ ဂတိေတာ္ပါေသာ ပဋိိညာဥ္တရားတို႔ႏွင့္မဆိုင္၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိ၊ ေလာက၌ ဘုရားမဲ့ေနၾက သည္ကို၄င္း၊ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၁၃သင္တို႔သည္ အထက္ကေဝးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ ယခုမွာ ေယရႈခရစ္၌ ျဖစ္၍ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ အနီးသို႔ေရာက္ၾကၿပီ။ ၁၄-၁၅အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏ ရန္ၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဝိနည္းအထံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ပညတ္တရားတည္းဟူေသာ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ကိုယ္ခႏၾၶြာေတာ္တြင္ ပယ္ရွင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ပိုင္းျခားလ်က္ ရွိေသာစပ္ၾကား အုတ္တန္တိုင္းနံရံကို ၿဖိဳဖ်က္၍ လူမ်ိဳးႏွစ္စုတို႔ကို တစုတည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္ကိုၿငိမ္းေစၿပီးလွ်င္၊ ၁၆ကိုယ္ေတာ္၌ ထိုလူစုႏွစ္စုတို႔ကို လူသစ္တဦးတကိုယ္ တည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျပင္ဆင္၍၊ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ၿပီးေသာ ထိုလူႏွစ္စုတို႔ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကိုသတ္ျဖတ္လ်က္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေစမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၇ထိုခရစ္ေတာ္သည္လည္း ၾကြလာ၍၊ ေဝးလ်က္ရွိေသာ သင္တို႔အား၄င္း၊ နီးလ်က္ရွိေသာ ငါတို႔အား၄င္း၊ ရန္ၿငိမ္းျခင္းတရားတည္းဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ၁၈ထိုသို႔ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔ႏွစ္ဦးသည္ စိတ္ဝိညာဥ္တလံုးတဝတည္း ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ တိုးဝင္ရမည့္အခြင့္ကို ရၾကၿပီ။

၁၉ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားမဟုတ္၊ ဧည့္သည္လည္းမဟုတ္၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ အမ်ိဳးသားျခင္း ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သားလည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၂ဝအဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ တမန္ေတာ္ မွစ၍ ပေရာဖက္မ်ားတည္း ဟူေသာ တိုက္ျမစ္အေပၚ၌ သင္တို႔သည္ ထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾက၏။ ၂၁ထိုတိုက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ကား၊ ေယရႈခရစ္ျဖစ္သတည္း။ ထိုေက်ာက္ႏွင့္ တတိုက္လံုးသည္ ေစ့စပ္၍ ႀကီးပြား သျဖင့္၊ သခင္ဘုရားအဘို႔ အလိုငွါ သန္႔ရွင္းေသာဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ၂၂ထိုဗိမာန္ေတာ္၌လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူျခင္းအလိုငွါ၊ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၾက၏။