၁ေကာ အခန္းၾကီ(၂)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏သက္ေသခ်က္ကိုထူးျမတ္ ေသာစကားႏွင့္ ထူးျမတ္ေသာပညာအားျဖင့္ သင္တို႔အားျပသ၍ ေရာက္လာသည္မဟုတ္။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာသခင္မွတပါး၊ အဘယ္အရာကိုမွ် သင္တို႔တြင္ ငါမသိမမွတ္ဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းျခင္းရွိ၏။ ၃သင္တို႔ႏွင့္အတူ ငါရွိေနေသာအခါ၊ အားနည္းျခင္း၊ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္ ျခင္းႏွင့္ တကြငါရွိေန၏။ ၄-၅သင္တုိ႔၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ လူပညာအားျဖင့္ မတည္၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္တည္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့စကား၊ ငါ့ေဒသနာသည္ လူပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာျဖားေယာင္းေသာစကားႏွင့္ တကြရွိသည္ မဟုတ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ နိမိတ္လကၡဏာ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ တကြရွိ၏။

၆သို႔ေသာ္လည္း၊ စံုလင္ေသာသူတို႔အားငါတို႔သည္ ပညာစကားကုိ ေဟာေျပာ၏။ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္၊ ေလာကီပညာကိုမဆိုလို။ ျပယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ ေလာကီမင္းတို႔၏ ပညာကိုမဆိုလို။ ၇ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ၊ ငါတို႔၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာပညာ၊ နက္နဲေသာအရာ၌ ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ပညာကိုငါတို႔သည္ျပသၾက၏။ ၈ထုိပညာကို ေလာကီမင္းတစံုတေယာက္မွ်မသိ။ သိလွ်င္၊ ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေသာသခင္ကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ မကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။ ၉က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔အဘို႔အလုိငွါ၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအရာတို႔ကို လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊ နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ မၾကံစည္ေသး။ ၁ဝထုိအရာတို႔ကို ဘုရားသခင္သည္ မိမိဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေဘာ္ျပ ေတာ္မူ၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာတိုင္ေအာင္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို စစ္ေတာ္မူ၏။

၁၁လူ၏နက္နဲေသာအရာကိုလူ၌ရွိေသာမိမိစိတ္ဝိညာဥ္မွတပါးအဘယ္သူသိသနည္း။ ထုိနည္းတူဘုရား သခင္၏နက္နဲ ေသာအရာကိုဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မွတပါးအဘယ္သူမွ်မသိ။ ၁၂ငါတို႔သည္ ေလာကီဝိညာဥ္ ကိုမခံရၾက။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာအရာတို႔ကိုသိျခင္းအလုိငွါဘုရားသခင့္ထံမွ ၾကြလာေသာဝိညာဥ္ကို ခံရၾကၿပီ။ ၁၃ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ အရာတို႔ကိုငါတို႔သည္ လူပညာကိုအမွီျပဳ၍ နားလည္ေသာစကားႏွင့္ မေဟာ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဝိညာဥ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာကို ဝိညာဥ္စကားအားျဖင့္ဖြင့္ျပ၍ ပဲ့ျပင္ေတာ္မူေသာ စကားႏွင့္ ငါတို႔သည္ ေဟာၾက၏။ ၁၄ဇာတိပကတိလူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ အရာတို႔ကိုမခံမယူ။ ထုိအရာတို႔သည္ မိုက္မဲေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ထင္တတ္၏။ ထုိအရာတို႔ကို ဝိညာဥ္အား ျဖင့္သာပိုင္းျခား၍ နားလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ဇာတိပကတိလူသည္ နားမလည္ႏုိင္။ ၁၅ဝိညာဥ္လူမူကား၊ ထုိအရာအလံုးစံုတို႔ကို ပိုင္းျခား ၍နားလည္တတ္၏။ သို႔ေသာ္လည္းထုိလူကို အဘယ္သူမွ် ပုိင္းျခား၍မသိႏိုင္။ ၁၆ထုိလူကိုသြန္သင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ကုိသိသနည္း။ ငါတို႔မူကား ခရစ္ေတာ္၏စိတ္ကိုခံရၾက၏။