၁ေကာ အခန္းၾကီ(၃)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ အထက္ကငါသည္ဝိညာဥ္လူတို႔အားေဟာေျပာသကဲ့သို႔ သင္တို႔အား ေဟာေျပာရေသာ အခြင့္မရွိဘဲ၊ ဇာတိပကတိ လူတို႔အား၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၌သူငယ္ကေလးတို႔အား၄င္း၊ ေဟာေျပာသကဲ့သို႔ ေဟာေျပာရ၏။ ၂ယခုတိုင္ေအာင္သင္တို႔သည္ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ကိုမေၾကႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ငါမေကြၽးရ။ ႏို႔ကိုသာ တုိက္ရ၏။ ယခုပင္လည္း၊သင္တို႔သည္ မေၾကႏုိင္ေသး။ ၃ယခုပင္လည္း၊ ဇာတိပကတိလူျဖစ္ၾကေသး၏။ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိလူျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ေလာကီထံုးစံအတုိင္း က်င့္ေဆာင္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၄တေယာက္က၊ ငါသည္ ေပါလုတပည့္ ျဖစ္၏ဟူ၍၄င္း၊ တေယာက္က၊ ငါသည္အာေပါလုတပည့္ျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း၊ အသီးအသီးေျပာၾကလွ်င္၊ ဇာတိပကတိ လူျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

၅ေပါလုကားအဘယ္သူနည္း။ အာေပါလုကားအဘယ္သူနည္း။ အျခားေသာသူမဟုတ္၊ ထာဝရဘုရား သည္ အသီးအသီးတို႔အား အခြင့္ေပးသနားေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔ကို ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစေသာ ဓမၼဆရာ ေပတည္း။ ၆ငါသည္စိုက္ပ်ဳိးေသာသူျဖစ္၏။ အာေပါလုသည္ေရေလာင္းေသာသူျဖစ္၏။ အပင္ကိုႀကီးပြါး ေစေသာ သူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၇စိုက္ပ်ဳိးေသာသူမတတ္ႏုိင္။ ေရေလာင္းေသာသူလည္း မတတ္ႏို္င္။ ႀကီးပြါးေစေတာ္မူ ေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ၈သို႔ေသာ္လည္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေသာသူႏွင့္ ေရေလာင္း ေသာသူသည္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္၍၊ အသီးအသီးမိမိလုပ္သည္အတုိင္းမိမိအက်ဳိးကိုခံရလိမ့္မည္။ ၉ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင့္ထံ၌ အလုပ္လုပ္ေသာသူ ခ်င္းျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္  ဘုရားသခင္၏ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ ေက်ာင္းေတာ္တိုက္လည္းျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုငါခံရသည္ႏွင့္အညီ၊ လိမၼာ ေသာ ဗိသုကာကဲ့သို႔ တိုက္ျမစ္ကိုခ်ၿပီ။ အျခားေသာသူသည္ ထပ္ဆင့္၍တည္ေဆာက္ေလ၏။ သို႔ရာတြင္ အဘယ္သို႔ထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္သည္ကို လူတိုင္းသတိ ျပဳပါေစ။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္ တည္းဟူေသာ၊ ခ်လ်က္ရွိေသာတုိက္ျမစ္မွ တပါးအျခား ေသာတိုက္ ျမစ္ကိုအဘယ္သူမွ်မခ်ႏိုင္။ ၁၂ထုိတုိက္ျမစ္ အေပၚ၌ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္ေကာင္း၊ သစ္သား၊ ျမက္ပင္၊ ေကာက္ရုိးမ်ားကို ထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္ေသာ သူရွိသမွ်၊ ၁၃အသီးအသီးလုပ္ေသာ အလုပ္သည္ ထင္ရွား လိမ့္မည္။ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ေဘာ္ျပခ်ိန္ေန႔ ရက္သည္ မီးအားျဖင့္ ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ လူတိုင္း လုပ္ေသာအလုပ္သည္ အဘယ္သို႔ ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္ကို မီးသည္စစ္အေၾကာစံုစမ္းလိမ့္မည္။ ၁၄ထုိတိုက္ျမစ္ အေပၚ၌ ထပ္ဆင့္၍ တည္ေဆာက္ေသာ အၾကင္သူ၏ အလုပ္သည္ၿမဲ၏၊ ထုိသူသည္ အက်ဳိးကိုခံရလိမ့္မည္။ ၁၅အၾကင္သူ၏ အလုပ္သည္ ကြၽမ္းေလာင္၏၊ ထိုသူသည္ အရႈံးခံရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ မီးႏွင့္လြတ္သကဲ့သို႔ သူသည္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။

၁၆သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾကသည္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္သင္တို႔ အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။ ၁၇အၾကင္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထုိသူကိုဘုရားသခင္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းရ၏။ သင္တို႔သည္လည္း၊ ထုိဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၈အဘယ္သူမွ် ကိုယ္ကိုမလွည့္ျဖားေစႏွင့္။ သင္တို႔တြင္ အၾကင္သူသည္ ဤေလာက၌ ပညာရွိျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္ကိုထင္၏၊ ထုိသူသည္ ပညာရွိအျဖစ္သို႔ ေရာက္လို ေသာငွါ လူမိုက္ျဖစ္ပါေစ။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ေလာကီပညာသည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌မိုက္မဲျခင္းျဖစ္၏။ က်မ္းစာ လာသည္ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ပညာရွိတို႔ကိုသူတို႔၏ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ဘမ္းဆီးေတာ္မူ၏ ဟုလာသတည္း။ ၂ဝတဖန္တံု၊ ပညာရွိ တို႔၏ အၾကံအစည္တို႔သည္ အခ်ည္ႏွီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုထာဝရ ဘုရားသိေတာ္မူ၏ ဟုလာ သတည္း။ ၂၁ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် လူတို႔၌ဝါၾကြားျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ သင္တို႔အဘို႔ျဖစ္ၾက၏။ ၂၂ေပါလုျဖစ္ေစ၊ အာေပါလုျဖစ္ေစ၊ ေကဖျဖစ္ေစ၊ ဤေလာကျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လာလတံ့ ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ သင္တို႔အဘို႔ျဖစ္ၾက၏။ ၂၃သင္တို႔သည္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္အဘုိ႔ျဖစ္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရား သခင္အဘုိ႔ျဖစ္ေတာ္မူ၏။