၁ေကာ အခန္းၾကီ(၄)


၁ခရစ္ေတာ္၏ အေစအပါကဲ့သို႔၄င္း၊ ဘုရာသခင္၏ နက္နဲေသာအရာတို႔ကို ေစာင့္ေသာဘ႑ာစိုး ကဲ့သို႔၄င္း၊ သူတပါးသည္ ငါတို႔ကိုမွတ္ပါေစ။ ၂ထုိမွတပါး၊ ဘ႑ာစိုးမည္သည္ကား၊ သစၥာရွိရမည္။ ၃သင္တို႔မွစ၍ အျခားေသာ လူမ်ားတို႔သည္ ငါ့ကိုသစၥာမရွိဟု စီရင္ေသာ္လည္း၊ ငါသည္အမႈမထား။ ငါကိုယ္ကိုငါမစီရင္။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္စိတ္သည္ ကိုယ္ကိုအျပစ္မတင္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထုိအေၾကာင္းျဖင့္ ငါသည္အျပစ္လြတ္ သည္မဟုတ္။ ငါ့ကိုစီရင္ေသာသူကား၊ ထာဝရဘုရားေပတည္း။ ၅ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္ေမွာင္မိုက္၌ ဝွက္ထားေသာ အရာတို႔ကို ပြင့္လင္းေစ ၍ စိတ္ႏွလံုးအၾကံအစည္မ်ားကိုထင္ရွားေစလတံ့ေသာ သခင္ဘုရား ၾကြလာေတာ္မမူမွီ တုိင္ေအာင္ အဘယ္အမႈကိုမွ် အဆံုးအျဖတ္ မစီရင္ၾကႏွင့္။ ၾကြလာေတာ္မူေသာခါ၊ အသီးအသီးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုခံရၾကလတံ့။

၆ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ က်မ္းစာကိုလြန္၍သူတပါးကို မရုိေသအပ္ဟု ငါတို႔ကိုေထာက္၍နားလည္ေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ မာနစိတ္ ေထာင္လႊားသည္ႏွင့္ တေယာက္ကိုမွီဝဲ၍ တေယာက္ကိုုျငင္းဆန္ျခင္းမရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါဆိုခဲ့ၿပီး ေသာအခ်က္၌ သင္တို႔၏ အက်ဳိးကိုေထာက္၍ ငါႏွင့္ အာေပါလုကို ပံုေဆာင္လ်က္ ဆုိသတည္း။ ၇ထုိမွတပါး၊ အဘယ္သူသည္ သင့္ကိုထူးျခားေစသနည္း။ သူတပါးလက္မွ မခံမယူဘဲ အလိုအေလ်ာက္ရ ေသာအရာ တစံုသခုမွ် သင္၌ရွိသေလာ သူတပါးလက္မွခံယူသည္မွန္လွ်င္၊ မခံမယူသကဲ့သို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ဝါၾကြားသနည္း။ ၈ယခုတြင္ သင္တို႔သည္ၾကြယ္ဝၾက၏။ ေငြရတတ္ၾက၏။ ငါတို႔မရွိစဥ္တြင္ စိုးစံၾက၏။ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ စိုးစံရေသာ အခြင့္ရွိမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔ကိုအမွန္ စိုးစံေစျခင္းငွါအလိုရွိ၏။ ၉သတ္ဘို႔ရာထား ေသာသူကဲ့သို႔ အျခားေသာ သူမ်ားေနာက္၌ တမန္ေတာ္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ကုိ ဘုရားသခင္ထုတ္ျပ ေတာ္မူသည္ဟု ငါထင္၏။ အေၾကာင္းမူ ကား၊ ငါတို႔သည္ ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား မ်က္ေမွာက္၌ ပြဲဝင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းေၾကာင့္ လူမိုက္ျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔မူကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ပညာရွိျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔သည္အား နည္းေသာသူျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔မူကား၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူ၊ အသေရရွိေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔သည္ အရွက္အေၾကာက္ ခံရေသာသူျဖစ္၍၊ ၁၁ယခုတိုင္ေအာင္ အစားအေသာက္ငတ္မြတ္ျခင္း၊ အဝတ္အစားႏြမ္းပါးျခင္း၊ ရိုက္ပုတ္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရၾက၏။ ေနရာမက်ေသာသူ၊ ၁၂ကိုယ္လက္ႏွင့္ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုခံရေသာအခါ ေမတၱာပို႔ၾက၏။ ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ သည္းခံၾက၏။ ၁၃အသေရရႈတ္ခ် ျခင္းကိုခံရေသာအခါ ေတာင္းပန္ၾက၏။ ဤေလာက၏အညစ္အေၾကးကဲ့သို႔၄င္း၊ အရပ္ရပ္ထဲကလွည္းပစ္ေသာ တန္ျမက္ေခ်း၊ အမႈိက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ယခုတိုင္ေအာင္ျဖစ္ၾက၏။

၁၄သင္တို႔သည္ ရွက္ေစျခင္းငွါ ဤသို႔ငါေရးသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ကို ခ်စ္သားကဲ့သို႔မွတ္၍ သတိေပး၏။ ၁၅သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို သင္ေပးေသာဆရာတေသာင္း ရွိျငားေသာ္လည္း၊ အဘအမ်ားမရွိ။ ဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ ငါသည္သင္တို႔ကို ေယရႈခရစ္၌ျဖစ္ဘြားေစၿပီ။ ၁၆သို႔ျဖစ္၍၊ ငါက်င့္သည္နည္းတူ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကမည္အေၾကာင္း ငါႏႈိးေဆာ္ေတာင္းပန္၏။ ၁၇ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သခင္ဘုရား၏ သစၥာရွိေသာငါ၏ခ်စ္သား တိေမာေသကို သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ ခပ္သိမ္းေသာ အသင္းေတာ္တို႔ကို ငါသြန္သင္ သည္ႏွင့္အညီ၊ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၌က်င့္ေသာ အက်င့္ဓေလ့မ်ားကို သင္တို႔သည္ မွတ္မိေစျခင္းငွါ သူသည္ျပသ တိုက္တြန္းလိမ့္မည္။ ၁၈ငါသည္ သင္တို႔ဆီသို႔ ကိုယ္တိုင္မလာဟု အခ်ိဳ႔ေသာ သူတို႔သည္ ထင္မွတ္သည္ႏွင့္၊ မာန ေထာင္လႊားျခင္းရွိၾက၏။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္း သခင္ဘုရားသည္ အလိုေတာ္ ရွိလွ်င္ ငါသည္ျမန္ျမန္လာမည္။ လာေသာ အခါ မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔၏စကားကို သိမွတ္မည္အဟုတ္။ သူတို႔၏တန္ခိုးကိုသိမွတ္မည္။ ၂ဝအေၾကာင္း မူကား ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စကား၌တည္သည္မဟုတ္၊ တန္ခိုး၌တည္၏။ ၂၁သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ အလိုရွိသနည္း။ ငါသည္ ႏွင္တံႏွင့္သင္တို႔ဆီသို႔လာရမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ေမတၱာႏွင့္၄င္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ ႏွင့္၄င္း၊ လာရမည္ေလာ။