၁ေကာ အခန္းၾကီ(၅)


၁မတရားေသာေမထုန္သာမညမဟုတ္၊ အဘ၏မယားကိုသိမ္းယူျခင္းတည္းဟူေသာ သာသနာပလူတို႔ တြင္ပင္ မၾကားရေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲေသာသူသည္ သင္တို႔တြင္ရွိေၾကာင္းကို အႏွံ႔အျပားေက်ာ္ေစာၾက၏။ ၂ထိုသို႔ ျပဳေသာသူကို သင္တို႔အထဲမွ ႏွင္ထုတ္မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းကိုမျပဳ၊ မာနေထာင္လႊားလ်က္ ေနၾက၏။ ၃ထိုေၾကာင့္ ငါသည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာအားျဖင့္ သင္တို႔ႏွင့္ကြာလ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ ဝိညာဥ္အားျဖင့္မကြာ၊ ကိုယ္တိုင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိသကဲ့သို႔ ထုိသို႔က်င့္ေသာသူကို ယခုပင္ ငါစီရင္ၿပီ။ စီရင္ခ်က္ဟူမူကား၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏  အခြင့္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ငါ့ဝိညာဥ္ႏွင့္အတူ စည္းေဝးၿပီးမွ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ တန္ခိုးေတာ္ ကိုအမွီျပဳ၍၊ ၅ထိုသူ၏ဝိညာဥ္သည္ ေယရႈခရစ္၏ေန႔ရက္၌ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း သူ၏ကိုယ္ ခႏၾၶြာပ်က္ဆီးဘို႔ရာ သူ႔ကိုစာတန္လက္သို႔အပ္ႏွံၾကေစဟု ငါစီရင္၏။ ၆သင္တို႔၏ဝါၾကြားျခင္းသည္ မေကာင္းမသင့္ ျဖစ္၏။ အနည္းငယ္ေသာတေဆးသည္ မုန္႔စိမ္းတပံုလံုးကို ေဖာင္းၾကြေစတတ္သည္ကို မသိၾကသေလာ။ ၇သင္တို႔ သည္ တေဆးမဲ့သည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ အသစ္ေသာမုန္႔စိမ္းျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ေဟာင္းေသာတေဆးကို သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ပသခါသိုးငယ္သည္ ငါတုိ႔အဘို႔ ယဇ္ပူေဇာ္ရာျဖစ္၏။ ၈ထိုေၾကာင့္၊ ေဟာင္းေသာတေဆး၊ ဆိုးညစ္မိုက္မဲျခင္းတေဆးတို႔ကို ပယ္ပစ္၍၊ တေဆးမဲ့မုန္႔တည္းဟူေသာ ၾကည္ျဖဴျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ပြဲခံၾကကုန္အံ့။

၉သင္တို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူတို႔ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္မည္အေၾကာင္၊ အထက္ၾသဝါဒ စာ၌ ငါေရးထားခဲ့ၿပီ။ ၁ဝထိုသို႔ေရးထားေသာ္၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ လုယူျခင္း၊ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳေသာေလာကီသားတို႔ႏွင့္ အလ်င္းမေပါင္းေဘာ္ရဟု မဆိုလို။ ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေလာကီမွထြက္သြားရၾကမည္။ ၁၁ယခုမူကား ညီအစ္ကိုဟုေခၚေဝၚေသာ သူသည္ မတရား ေသာေမထုန္၌ မွီဝဲျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဆဲေရးကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ႏွင့္ယစ္မူးျခင္း၊ အႏိုင္အထက္လုယူျခင္းမွစ၍၊ ထိုသို႔ေသာအမႈကိုျပဳေသာသူႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ရ သည္သာမက၊ ထိုသူႏွင့္အတူ စားေသာက္ျခင္းကိစၥကိုမွ် မျပဳရဟု ငါေရးထား၍ ပညတ္၏။ ၁၂အျပင္လူတို႔ကို စီရင္ျခင္းအမႈႏွင့္ ငါသည္အဘယ္သို႔ ဆိုင္သနည္း။ အတြင္းလူတို႔ကို သင္တို႔စီရင္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၃ျပင္လူတို႔ကို ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုဆိုးညစ္ေသာသူကို သင္တို႔အထဲမွ ႏွင္ထုတ္ ၾကေလာ့။