၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၀)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးအေပါင္းတို႔သည္ မိုဃ္းတိမ္ေအာက္မွာရွိ၍၊ ပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြား ၾကသည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္ပင္လယ္ထဲမွာ ေမာေရွ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကသည္ဟူ၍၄င္း၊ ၃ဓမၼအစာကို အတူစား ၾကသည္ဟူ၍၄င္း၊ ဓမၼေရကို အတူေသာက္ၾကသည္ဟူ၍၄င္း သင္တို႔မသိမမွတ္ဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုမရွိ။ ၄ထိုသူတို႔ေနာက္၌ လိုက္ေသာဓမၼေက်ာက္မွ ထြက္ေသာေရကို ေသာက္ၾက၏။ ထိုေက်ာက္ကား ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ သတည္း။ ၅သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔တြင္ မ်ားစြာေသာသူတို႔ကို ဘုရားသခင္သည္ အားရႏွစ္သက္ေတာ္မမူ။  သူတို႔သည္ ေတာ၌ေသေၾကပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။

၆ထိုသူတို႔သည္ မေကာင္းေသာအရာတို႔ကို တပ္မက္သကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္ မတပ္မက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုအ ေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ငါတို႔အဘို႔ ပံုသက္ေသျဖစ္ၾက၏။ ၇လူတို႔သည္ စားေသာက္လ်က္ ထိုင္ေနၾက၏။ ေနာက္ တဖန္ ကခုန္ျမဴးတူးျခင္းငွါ ထၾက၏။ ဟု က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း၊ ၈ထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ရုတ္တုကို ကိုးကြယ္သကဲ့သို႔ မကိုးကြယ္ၾကႏွင့္။ ထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ မတရားေသာ ေမထုန္အမႈ ကိုျပဳ၍ တေန႔ခ်င္းတြင္ လူႏွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္လဲ၍ ေသသကဲ့သို႔မျပဳဘဲ၊ မတရားေသာေမထုန္ကို ေရွာင္ၾကကုန္အံ့။ ၉ထိုသူအခ်ိဳ႔ တို႔သည္ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုျပဳ၍၊ ေျမြျဖင့္ ပ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္မျပဳ၊ ခရစ္ေတာ္ကို မစံုစမ္း မေႏွာင့္ရွက္ဘဲ ေနၾကကုန္အံ့။ ၁ဝထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳ၍၊ ဖ်က္ဆီးေသာသူ၏ လက္ျဖင့္ ပ်က္ဆီး သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ျမည္တမ္းျခင္းကိုမျပဳၾကႏွင့္။ ၁၁ထိုအေၾကာင္းအရာရွိသမွ်တို႔သည္ ပံုသက္ေသျဖစ္ အံ့ေသာငွါ ထိုသူတို႔၌ေရာက္ၾက၏။ ကပ္ကာအဆံုးတြင္ျဖစ္ေသာ ငါတို႔ကို ဆံုးမစရာဘို႔ က်မ္းစာ၌ေရးထား လ်က္ရွိသတည္း။ ၁၂ထိုေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ မိမိတည္ၾကည္လ်က္ေနသည္ဟု မိမိထင္မွတ္၏။ ထိုသူသည္ မလဲျခင္းငွါသတိျပဳေစ။ ၁၃လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သင္တုိ႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔ သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။

၁၄ထိုေၾကာင့္ ငါ့ခ်စ္သူတို႔၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။ ၁၅သင္တို႔ကို ပညာရွိကဲ့သို႔ မွတ္၍ေျပာမည္။ ငါ့စကားကို ဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ၁၆ငါတို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရာ မဂၤလာခြက္ဖလားမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးကို ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔ဖဲ့ေသာမုန္႔မူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ကို ဆက္ဆံ ျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၇မုန္႔တလံုးတည္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ တလံုးတည္းျဖစ္ေသာ ထိုမုန္႔ကို ဆက္ဆံလ်က္ ခံယူၾကေသာေၾကာင့္၊ အမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ တလံုးတကိုယ္တည္းျဖစ္ၾက၏။ ၁၈ဇာတိအားျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သူတို႔ကို ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ယဇ္ေကာင္ကို စားေသာသူတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ဆက္ဆံ ေသာသူ ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၉ထိုသို႔ဆိုေသာ္ အဘယ္သို႔ငါဆိုလိုသနည္း။ ရုပ္တုကား မွတ္စရာရွိသည္၊ ရုပ္တုေရွ႔၌ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္ကား မွတ္စရာရွိသည္ဟုဆိုလိုသေလာ။ ၂ဝထိုသို႔မဆိုလို။ သာသနာပလူတို႔သည္ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္ၾကသည္မဟုတ္။ နတ္ဆိုးတို႔အားပူေဇာ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္ နတ္ဆိုး တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေစျခင္းငွါ ငါအလိုမရွိ။  ၂၁သခင္ဘုရား၏ခြက္ဖလား၊ နတ္ဆိုးတို႔၏ခြက္ဖလား ႏွစ္ပါးကို သင္တုိ႔ မေသာက္ႏိုင္ၾက။ သခင္ဘုရား၏စားပြဲ၊ နတ္ဆိုးတို႔၏စားပြဲႏွစ္ပါးကို သင္တို႔ဝင္၍မစားႏိုင္ၾက။ ၂၂သခင္ဘုရားအမ်က္ ေတာ္ထြက္ေစျခင္းငွါ ငါတို႔ျပဳရၾကသေလာ။ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထက္သာ၍ တန္ခိုးႀကီးၾကသေလာ။

၂၃ငါသည္ အျပစ္မသင့္ဘဲ ခပ္သိိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳႏိုင္သည္မွန္ေစေတာ့၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳသင့္သည္မဟုတ္။ အျပစ္မသင့္ဘဲ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာကို ျပဳႏိုင္သည္မွန္ေစေတာ့၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာ တို႔သည္ သူတပါးကို တည္ေဆာက္တတ္သည္မဟုတ္၊ ၂၄ကိုယ္အက်ိဳးကို အဘယ္သူမွ်မရွာေစႏွင့္။ သူ႔အက်ိဳးကို လူတိုင္းရွာေစ။ ၂၅ၾသတၱပၸစိတ္ကို ေထာက္ရေသာေၾကာင့္၊ ေစ်း၌ေရာင္းသမွ်ကို မစစ္ေၾကာမေမးျမန္းဘဲ စားၾကေလာ့။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးတန္ဆာကို ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၂၇မယံုၾကည္ေသာ သူသည္ သင္တို႔ကို ေခၚဘိတ္၍ သင္တို႔သည္ သြားလိုလွ်င္၊ ၾသတၱပၸစိတ္ကို ေထာက္ရေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔ေရွ႔၌ ထည့္သမွ်ကို မစစ္ ေၾကာ မေမးျမန္ဘဲ စားၾကေလာ့။ ၂၈သို႔ေသာ္လည္း ဤမည္ေသာအရာသည္ ရုပ္တုေရွ႔၌ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ ျဖစ္၏ဟု တစံုတေယာက္ေသာသူဆုိလွ်င္၊ ထိုသို႔ဆိုေသာသူ၏မ်က္ႏွာကို၄င္း ၾသတၱပၸစိတ္ကို၄င္း ေထာက္၍ မစား ၾကႏွင့္။ ၂၉ၾသတၱပၸစိတ္ဟုဆိုေသာ္ ကိုယ္စိတ္ကိုမဆိုလို၊ သူ႔စိတ္ကိုဆိုလို၏။ အျခားေသာသူ၏စိတ္သည္ ငါ၏အခြင့္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ေၾကာစီရင္ရမည္နည္း။ ၃ဝေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ငါသံုးေဆာင္ရလွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ သံုးေဆာင္သည္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ျခင္းကို ခံရမည္နည္းဟု ဆိုလွ်င္မူကား၊ ၃၁သင္တို႔သည္ စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္း ေသာအမႈကိုစၥကို ျပဳၾကေလာ့။ ၃၂လူမ်ားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ၊ ငါသည္ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာဘဲ သူ႔အက်ိဳးကိုရွာ၍၊ ၃၃ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔၏ အလိုသို႔အရာရာ၌ လိုက္သည္နည္းတူ၊ သင္တို႔လည္း ယုဒလူ၊ ေဟလသလူ၊ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္ဝင္သူတို႔၌ ထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္းကိုမျပဳဘဲ၊