၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၁)


၁ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏နည္းတူ က်င့္သကဲ့သို႔ သင္တို႔လည္းငါ့နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ၂ညီအစ္ကိုတို႔ သင္တို႔သည္ အရာရာ၌ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့၍၊ ငါအပ္ေပးေသာ နည္းဥပေဒသတို႔ကို စြဲလန္းၾကသည္ျဖစ္၍ သင္တို႔ကိုငါခ်ီးမြမ္း၏။ ၃ေယာက္်ား၏ေခါင္းကား ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ မိန္းမ၏ေခါင္းကား ေယာက္်ားျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေခါင္းကား ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သိမွတ္ေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ၄ေယာက္်ားမည္သည္ကား၊ မိမိေခါင္းကိုဖံုးလ်က္ ဆုေတာင္းေသာ္၄င္း၊ ပေရာဖက္ျပဳေသာ္၄င္း၊  မိမိေခါင္းအသေရကို ရႈတ္ခ်၏။ ၅မိန္းမမည္သည္ ကား၊ မိမိေခါင္းကိုမဖံုးဘဲ ဆုေတာင္းေသာ္၄င္း၊ ပေရာဖက္ျပဳေသာ္၄င္း၊ မိမိေခါင္းအသေရကိုရႈတ္ခ်၏။ ၆ ထိုသို႔ျပဳ လွ်င္ ဆံပင္ရိတ္သည္ႏွင့္တူ၏။ မိန္းမသည္မိမိေခါင္းကိုမဖံုးလွ်င္ ဆံပင္ကိုျဖတ္ေစ။ ဆံပင္ျဖတ္ျခင္း၊ ဆံပင္ရိတ္ျခင္း အရာသည္ ရွက္စရာရွိလွ်င္ ေခါင္းကိုဖံုးေစ။ ၇ေယာက္်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိေခါင္းကိုမဖံုးရ။ မိန္းမမူကား၊ ေယာက္်ား၏ဘုန္းအသေရျဖစ္၏။ ၈ေယာက္်ားသည္ မိန္းမေၾကာင့္ ျဖစ္သည္မဟုတ္။ မိန္းမသည္ ေယာက္်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ၉ေယာက်္ားကို မိန္းမဘို႔ဖန္ဆင္းသည္မဟုတ္။ မိန္းမကို ေယာက္်ားဘို႔ဖန္ဆင္း၏။ ၁ဝထိုေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ေထာက္၍၊ မိန္းမသည္ မိမိေခါင္းကိုဖံုးရမည္။

၁၁သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၌ ေယာက္်ားမပါဘဲ မိန္းမျဖစ္သည္မဟုတ္။ မိန္းမမပါဘဲ ေယာက္်ားျဖစ္သည္ မဟုတ္။ ၁၂မိန္းမသည္ ေယာက္်ားေၾကာင့္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေယာက္်ားသည္လည္း မိန္းမအားျဖင့္ျဖစ္၏။ အလံုးစံုတို႔ သည္လည္း ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ၁၃မိန္းမသည္ ေခါင္းကိုမဖံုးဘဲလ်က္ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေလ်ာက္ပတ္သည္ မေလ်ာက္ပတ္သည္ကို သင္တို႔အလိုအေလ်ာက္ ဆင္ျခင္စီရင္ၾကေလာ့။ ၁၄ေယာက္်ားသည္ ရွည္ေသာဆံပင္ရွိလွ်င္၊ ရွက္ဘြယ္ေသာအေၾကာင္းျဖစ္သည္ကို သင္တို႔အား ပကတိတရားပင္ ဆံုးမသြန္သင္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၅မိန္းမမူကား၊ ရွည္ေသာဆံပင္ရွိလွ်င္၊ သူ၏ဘုန္းအသေရျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိန္းမဆံပင္သည္ မိမိၿခံဳစရာဘို႔ျဖစ္၏။ ၁၆သို႔ေသာ္လည္း တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ျငင္းခုံလွ်င္၊ ငါတို႔၌၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏အသင္း ေတာ္တို႔၌၄င္း၊ ထိုသို႔ေသာထံုးစံမရွိ။

၁၇တဖန္တံု၊ သင္တို႔သည္ အက်ိဳးကို ျပဳစုျခင္းငွါ စည္းေဝးၾကသည္မဟုတ္။ အက်ိဳးကိုနည္းေစျခင္းငွါ စည္းေဝး ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ပညတ္ထားစဥ္တြင္ သင္တို႔ကိုမခ်ီးမြမ္းရ။ ၁၈ပထမအေၾကာင္းဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ အသင္းေတာ္၌ စည္းေဝးၾကေသာအခါ၊ အျခင္းျခင္းကြဲျပားျခင္းရွိသည္ကို ငါၾကားရ၏။ ၁၉ၾကားရသည္အတိုင္း၊ မွန္ေကာင္းမွန္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာသူတို႔ကို ထင္ရွားစိမ့္ေသာငွါ သင္းခြဲျခင္း ရွိရမည္။ ၂ဝသင္တို႔သည္ အတူစုေဝးၾကေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္ကို စားအံ့ေသာငွါ စည္းေဝးၾကသည္ မဟုတ္။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ စားၾကသည္တြင္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ မိမိအစာကိုအရင္ယူ၍၊ တခ်ိဳ႔ကားဆာျမြက္လ်က္၊ တခ်ိဳ႔ကား စားေသာက္ၾကဴးလ်က္ရွိၾက၏။ ၂၂သင္တို႔သည္ စားေသာက္ရာဘို႔ ကိုယ္အိမ္မရွိသေလာ။ သို႔မဟုတ္ လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို ရွက္ေၾကာက္ေစသေလာ။ အဘယ္သို႔ ငါဆိုရမည္နည္း။ ဤအမႈမွာ သင္တို႔ကိုခ်ီးမြမ္းရ မည္ေလာ။ မခ်ီးမြမ္းရ။

၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔၌ ငါေပးအပ္ေသာအရာကို သခင္ဘုရားထံ၌ ငါခံရၿပီ။ ခံရေသာအရာ ဟူမူကား၊ သခင္ေယရႈသည္ ရန္သူလက္သို႔ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေသာေန႔ညမွာ မုန္႔ကိုယူ၍၊ ၂၄ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ကို ဖဲ့၍၊ ဤမုန္႔ကား၊ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ခ်ိဳးဖဲ့ေသာငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ယူ၍စားၾကေလာ့။ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ဤသို႔ျပဳၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထိုနည္းတူ၊ ညစာစားၿပီးမွ ခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကား ငါ၏အေသြး၌ တည္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ျဖစ္၏။ ဤခြက္ကို ေသာက္ေသာအခါ၊ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ေသာက္ၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ထိုမုန္႔ကိုစား၍ ထိုခြက္ကိုေသာက္ေသာအခါခါ၊ သခင္ဘုရား အေသခံေတာ္မူျခင္းကို ၾကြလာေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္ျပၾက၏။ ၂၇ထိုေၾကာင့္ သခင္ဘုရား၏ မုန္႔ႏွင့္ခြက္ကို မထိုက္ မတန္ဘဲ စားေသာက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ သခင္ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အေသြးေတာ္ကို ျပစ္မွားရာေရာက္၏။  ၂၈သို႔ျဖစ္၍ လူတိုင္း ကိုယ္ကိုကိုယ္စစ္ေၾကာ ၿပီးမွ မုန္႔ကိုစားေစ။ ထိုနည္းတူ ခြက္ကိုလည္းေသာက္ေစ။ ၂၉အေၾကာင္း မူကား၊ မထိုက္မတန္ဘဲ စားေသာက္ေသာသူသည္ သခင္ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ကုိ ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္၊ မိမိအေပၚသို႔ အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ စားေသာက္ေသာသူျဖစ္၏။

၃ဝထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ သင္တို႔တြင္ အားနည္းေသာသူ၊ မက်န္းမာေသာသူမ်ားရွိၾက၏။ ေသေသာသူ အမ်ားလည္းရွိၾက၏။ ၃၁ငါတို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္စစ္ေၾကာစီရင္လွ်င္၊ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက လိမ့္မည္။ ၃၂စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾကေသာအခါ၊ ေလာကီသားတို႔ႏွင့္အတူ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ မည္အေၾကာင္း ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾက၏။ ၃၃ထိုေၾကာင့္ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ စားအံ့ေသာငွါ စည္းေဝး ေသာအခါ၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ ငံ့လင့္ၾကေလာ့။ ၃၄တစံုတ ေယာက္ေသာသူသည္ ဆာမြတ္လ်င္၊ သင္တို႔သည္ အျပစ္ခံလ်က္ မစည္းေဝးေစျခင္းငွါ ထိုသူသည္မိမိအိမ္၌ စားေစ။ ၾကြင္းေသာအမႈမ်ားကို ငါလာေသာ အခါ စီရင္မည္။