၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၂)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအေၾကာင္းမ်ားကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ၊ ငါအလိုမရွိ။ ၂သင္တို႔ သည္ အထက္က သာသနာပလူျဖစ္၍၊ သူတပါးေသြးေဆာင္သျဖင့္၊ စကားမေျပာႏိုင္ေသာရုပ္တုရွိရာသို႔ ပါသြား ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိၾက၏။ ၃ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာ၍ အဘယ္ သူမွ် ေယရႈကို မက်ိန္ဆဲႏိုင္သည္ကို၄င္း၊ ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အမွီမျပဳလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ်မေျပာႏိုင္သည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ သိနားလည္ေစျခင္းငွါ ငါသတိေပး၏။ ၄ဆုေက်းဇူးေတာ္ အထူးထူးအေထြေထြရွိျငားေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္းရွိ၏။ ၅ဓမၼဆရာအမႈ အထူးထူးအေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း သခင္တပါးတည္းရွိ၏။ ၆ျပဳျပင္ျခင္းအမႈအထူးထူး အေထြေထြရွိျငားေသာ္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၌ ျပဳျပင္သမွ်ကို ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တပါး တည္းရွိ၏။ ၇ေကာင္းေသာအက်ိဳးအလိုငွါသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္ကို လူအသီးသီးတို႔အား ထင္ရွားစြာေပး ေတာ္မူလ်က္ရွိ၏။ ၈အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တေယာက္ေသာသူအား ပညာတရားကိုေပး ေတာ္မူ၏။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တေယာက္ေသာသူအား ထိုးထြင္းျခင္း တရားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၉ထိုဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တေယာက္ေသာသူအား ယံုၾကည္ ျခင္းကိုေပးေတာ္မူ၏။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တေယာက္ေသာသူအား အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစႏိုင္ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၁ဝတေယာက္ေသာသူအား၊ တန္ခိုးကိုျပႏိုင္ေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ တေယာက္ေသာသူအား ပေရာဖက္ ျပဳႏိုင္ေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ တေယာက္ေသာ သူအား စိတ္ဝိညာဥ္တို႔ကို ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ တေယာက္ ေသာသူအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ တေယာက္ေသာသူအား ထိုဘာသာ စကား၏အနက္ကို ေဘာ္ျပႏိုင္ေသာအခြင့္ကို၄င္း ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၁ဤအခြင့္ရွိသမွ်တို႔ကို တပါးတည္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ျပဳျပင္၍ လူအသီးသီးတို႔အား အသီးသီးခံရေသာအခြင့္ကို အလိုေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ေဝငွ၍ ေပးေတာ္မူ၏။

၁၂ဥပမာကား၊ ကိုယ္တစ္ခုတည္း၌ အဂၤါအမ်ားရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထိုတခုတည္းေသာကိုယ္၏အဂၤါ အေပါင္းတို႔ သည္ မ်ားလ်က္ႏွင့္ ကုိယ္တခုတည္းျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ကြၽန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္း အားျဖင့္ တကိုယ္တည္း ထဲသို႔ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾက၏။ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ တစိတ္တဝိညာဥ္တည္းထဲသို႔လည္း ေသာက္ၾက၏။ ၁၄ကိုယ္သည္ အဂၤါတခုတည္းရွိသည္မဟုတ္၊ အမ်ားရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၁၅ေျခက၊ ငါသည္လက္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ႏွင့္မစပ္ဆိုင္ ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသို႔ဆိုေသာေၾကာင့္ မစပ္ဆိုင္သည္မွန္သေလာ။ ၁၆နားကလည္း၊ ငါသည္ မ်က္စိမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ႏွင့္မစပ္ဆိုင္ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသို႔ဆိုေသာေၾကာင့္ မစပ္ဆိုင္သည္မွန္ သေလာ။ ၁၇တကိုယ္လံုးသည္ မ်က္စိျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ တကိုယ္လံုးသည္နားျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နမ္းႏိုင္မည္နည္း။ ၁၈ယခုမူကား၊ ဘုရား သခင္သည္ အလိုေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အဂၤါမ်ားအသီးသီး တို႔ကို ကိုယ္၌စီရင္ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၁၉ထိုမွတပါး အဂၤါအေပါင္းတို႔သည္ အဂၤါတခုတည္းျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္သည္ ဘယ္မွာရွိလိမ့္မည္နည္း။ ၂ဝယခုတြင္ အဂၤါအမ်ား ရွိလ်က္ႏွင့္ ကိုယ္တခုတည္းရွိ၏။ ၂၁မ်က္စိက၊ သင့္ကိုငါအလိုမရွိဟု လက္ကိုမဆိုရ။ ထိုနည္းတူ ဦးေခါင္းက၊ သင္တို႔ ကို ငါအလိုမရွိဟု ေျခတို႔ကိုမဆိုရ။ ထိုမွ်မက အားနည္းဟန္ရွိေသာအဂၤါတို႔သည္ သာ၍အသံုးဝင္ၾက၏။ ၂၂အသေရ နည္းဟန္ရွိေသာ အဂၤါတို႔အားလည္း၊ သာ၍ႀကီးေသာအသေရကို ေပးတတ္၏။ ၂၃တင့္တယ္ျခင္းမရွိေသာ အဂၤါတို႔ သည္ သာ၍ႀကီးေသာ တင့္တယ္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ ၂၄တင့္တယ္လ်က္ရွိေသာ အဂၤါတို႔သည္ အျခားေသာတင့္တယ္ ျခင္းကိုမလိုၾက။ ၂၅ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားျခင္းမရွိဘဲ၊ အဂၤါမ်ားတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း သူ႔ကိုကုိယ္ႏွင့္အမွ် သတိျပဳေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာကိုမွ်ေစ၍၊ ယုတ္ေသာအဂၤါအား သာ၍မ်ားေသာ အသေရကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၂၆သို႔ျဖစ္၍၊ အဂၤါတခုတည္း ဆင္းရဲျခင္းကိုခံရလွ်င္၊ အဂၤါအေပါင္းတို႔သည္ အတူခံရၾက၏။ အဂၤါတခု သည္ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းကိုခံရလွ်င္၊  အဂၤါအေပါင္းတို႔သည္ အတူဝမ္းေျမာက္ရၾက၏။

၂၇သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီး အဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ ၂၈ဘုရားသခင္သည္ ပဌမ အရာ၌ တမန္ေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ ဒုတိယအရာ၌ ပေရာဖက္တို႔ကို၄င္း၊ တတိယအရာ၌ ဆရာတို႔ကို၄င္း၊ ထိုေနာက္ တန္ခိုးျပေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ထိုေနာက္အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစႏိုင္ေသာ အခြင့္ရွိေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ သင္းေထာက္ တို႔ကို၄င္း၊ စီရင္အုပ္စိုးေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ အသင္း ေတာ္၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၂၉သင္းဝင္သူရွိသမွ်တို႔သည္ တမန္ေတာ္ျဖစ္ၾကသေလာ။ ရွိသမွ်တို႔သည္ ပေရာဖက္ ျဖစ္ၾကသေလာ။ ရွိသမွ်တို႔သည္ ဆရာျဖစ္ၾကသေလာ။ ရွိသမွ်တို႔သည္ တန္ခိုးကိုျပႏိုင္ၾကသေလာ။ ၃ဝရွိသမွ် တို႔သည္အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစႏိုင္ေသာ အခြင့္ရွိၾကသေလာ။ ရွိသမွ်တို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ၾကသေလာ။ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထိုဘာသာစကား၏ အနက္ကို ေဘာ္ျပႏိုင္ၾကသေလာ။ ၃၁သင္တို႔သည္ အျမတ္ဆံုးေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို အလြန္အလိုရွိၾကသည္တြင္၊ သာ၍ျမတ္ေသာလမ္းကို ငါျပဦးမည္။