၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁)


၁ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အားျဖင့္ ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္အရာ၌ ခန္႔ထားေသာ ငါေပါလုႏွင့္ ငါ့ညီ သုႆင္သည္၊ ၂ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္၍ သန္႔ရွင္းသူအရာ၌ ခန္႔ထားေသာသူတည္းဟူေသာ၊  ေကာရိသုၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္မွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္၌ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ကို ပဌနာျပဳ ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ ၃ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏သခင္သာမဟုတ္၊ သင္တို႔၏သခင္လည္းျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း သည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၄အထက္က ခရစ္ေတာ္၏သက္ေသကို သင္တို႔တြင္ တည္ေစသည္ရွိေသာ္၊ ၅သင္တို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္၊ ၆အရာရာ၌ ႏႈတ္သတၱိ၊ ဥာဏ္သတၱိအေပါင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုၾကသည္ျဖစ္၍၊ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သင္တို႔ အားေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ငါေထာက္၍၊ သင္တို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုအစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္း၏။ ၇ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္း ကို ေျမာ္လင့္၍ ေနစဥ္၊ ဆုေတာ္တစံုတခုမွ်မေလ်ာ့ဘဲ စံုလင္လ်က္ရွိၾက၏။ ၈သင္တို႔သည္ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေန႔ရက္၌ အျပစ္ တင္စရာအခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔ကိုအဆံုးတိုင္ေအာင္ ခိုင္ခ့ံၿမဲျမံေစေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၉ငါတို႔ သခင္တည္းဟူေသာ သားေတာ္ျမတ္သခင္ေယရႈႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

၁ဝညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ စကားတညီအညြတ္တည္းျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းမကြဲျပားဘဲ စိတ္သ ေဘာတသံ တသမတ္တည္းရွိသည္ႏွင့္ ေစ့စပ္စံုလင္ၾကမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္ ကိုအမွီျပဳ၍ သင္တို႔ကို ငါႏႈိးေဆာ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္အခ်င္းခ်င္း မသင့္၊ ရန္ေတြ႔ျခင္းရွိသည္ကို၊ ခေလာဣအိမ္သားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေျပာၾက၏။ ၁၂သင္တို႔က၊ ငါသည္ ေပါလု တပည့္ျဖစ္၏။ ငါသည္ အာေပါလုတပည့္ျဖစ္၏။ ငါသည္ေကဖတပည့္ျဖစ္၏။ ငါသည္ခရစ္ေတာ္တပည့္ျဖစ္၏ဟု အသီးသီးေျပာၾကေသာ ေၾကာင့္ ငါဆိုရ၏။ ၁၃ခရစ္ေတာ္သည္ ကြဲျပားသေလာ။ ေပါလုသည္ သင္တို႔အတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံ ၿပီေလာ။ သို႔မဟုတ္ သင္တို႔သည္ ေပါလု၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကၿပီေလာ။ ၁၄ကရိပၸဳႏွင့္ ဂါယုမွတပါး၊ သင္တို႔တြင္ အဘယ္ သူအားမွ် ဗတၱိဇံ ကို ငါမေပးသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္ရွိပါ၏။ ၁၅သို႔ျဖစ္၍ ေပါလုသည္ မိမိနာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးသည္ဟု အဘယ္သူမွ်ဆိုစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ၁၆သေတဖန္၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔အားလည္း ဗတၱိဇံ ကို ေပးၿပီ။ ထိုမွတပါး အျခားေသာသူအား ဗတၱိဇံ ေပးသည္ ကိုငါမမွတ္မိ။

၁၇ဗတၱိဇံ ေပးေစျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေစ ျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္၏လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို အခ်ဥ္းအႏွီးမျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ႏႈတ္ပညာ ကိုအခြင့္မေပးဘဲ ေနေတာ္မူ၏။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ ဆံုးရံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူတို႔၌ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ေတာ္ တရားသည္ မိုက္ေသာတရားျဖစ္၏။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ ငါတို႔၌ ထိုတရားသည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။ ၁၉က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ပညာရွိတို႔၏ပညာကို ငါဖ်က္ဆီးမည္။ ဥာဏ္ေကာင္းေသာသူတို႔၏ ဥာဏ္ကိုလည္း ငါပယ္မည္ဟု လာသတည္း။ ၂ဝပညာရွိိကား အဘယ္မွာရွိသနည္း။ က်မ္းျပဳဆရာကား အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။ ျပႆနာ၌ေလ့က်က္ေသာဆရာကား အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ေလာကီပညာကို ဘုရားသခင္သည္ မိုက္ေစေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၁အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ပညာေတာ္စီရင္သည္ႏွင့္အညီ၊ ေလာကီသားတို႔သည္ မိမိတို႔ပညာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုမသိဘဲ ေနၾကေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္ ေသာသူတို႔ကို ေဒသနာေတာ္မုိက္မဲျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းငွါ ေစတနာရွိေတာ္မူ၏။ ၂၂ယုဒလူတို႔သည္ နိမိတ္ လကၡဏာကို ေတာင္းတတ္ၾက၏။ ေဟလသလူတို႔သည္ ပညာကိုရွာတတ္ၾက၏။ ၂၃ငါမူကား၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းအရာကို ေဟာေျပာၾက၏။ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ကား၊ ယုဒ အမ်ိဳးသားထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္းျဖစ္၏။ တပါးအမ်ိဳး သား၌ကား၊ မိုက္မဲျခင္းျဖစ္၏။ ၂၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ယုဒလူ ျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၌ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ပညာေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏တရားျဖစ္၏။ ၂၅ဘုရား သခင္၏ မိုက္မဲျခင္းအရာသည္ လူတို႔၏ပညာထက္သာ၍ ပညာရွိ၏။ ဘုရားသခင္၏အားနည္းျခင္းအရာသည္ လူတို႔၏အစြမ္းထက္သာ၍ အစြမ္းရွိ၏။

၂၆ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ဆင္ျခင္ေလာ့။ ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔တြင္ ေလာကီပညာရွိိမ်ားမပါ။ ထင္ရွားေသာလူႀကီးမ်ားမပါ။ မင္းမ်ိဳးမင္းႏႊယ္ျဖစ္ေသာ သူအမ်ားမပါ။ ၂၇ဘုရားသခင္ သည္ ပညာရွိတို႔ကို ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ၊ ေလာကီအရာ၌ မိုက္မဲေသာသူတို႔ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ အစြမ္း သတၱိ ရွိေသာသူတို႔ကို ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ၊ ေလာကီအရာ၌ အားနည္းေသာသူတို႔ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ ၂၈ျမတ္ေသာသူတိုု႔ကို ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ ေလာကီအရာ၌ ဆင္းရဲေသာသူ၊ မေရရေသာသူ၊ ယုတ္ေသာ သူတို႔ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။  ၂၉ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ အဘယ္သူမွ်ဝါၾကြားစရာအေၾကာင္းမရွိ။ ၃ဝထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္စီရင္ ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါတို႔၌ ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃၁သို႔ျဖစ္၍၊ က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ဝါၾကြားေသာ သူမည္သည္ ကား၊ ထာဝရဘုရား၌သာ ဝါၾကြားေစ။