၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၃)


၁ငါသည္ လူဘာသာစကားကို၄င္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ဘာသာစကားကို၄င္း၊ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ေမတၱာမရွိလွ်င္ အသံျမည္ေသာ တံပိုးခရာကဲ့သို႔၄င္း၊ တီးတံကိုသာေပးတတ္ေသာ လင္းကြင္းကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏။ ပေရာဖက္ဥာဏ္ကို ငါရ၍၊ နက္နဲေသာအရာ ရွိသမွ်တုိ႔ႏွင့္ သိပၸံအတတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တတ္ေသာ္၄င္း၊ ေတာင္မ်ားကို ေရြ႔ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္၄င္း၊ ေမတၱာမရွိလွ်င္ အခ်ည္းႏွီးသက္ သက္ျဖစ္၏။ ၃သူတပါးကို ငါေၾကြးေမြး၍ ဥစၥာရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲသည္သာမက၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာကို မီးရႈိ႔ေစျခင္းငွါ အပ္ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာမရွိလွ်င္ ငါ၌ အက်ိဳးမရွိ။ ၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။  ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

၉ယခုမူကား၊ ငါတို႔သည္ မစံုမလင္သိတတ္ၾက၏။ ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ မစံုမလင္ေဟာတတ္ၾက၏။ ၁ဝစံုလင္ ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါမူကား၊ မစံုလင္သမွ်တို႔သည္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ငါသည္ သူငယ္ျဖစ္စဥ္အခါ၊ သူငယ္လိုစကားေျပာ၏။ သူငယ္လိုစိတ္ထင္၏။ သူငယ္လိုႀကံစည္၏။ အသက္ႀကီးေသာအခါမူကား၊ သူငယ္၏ အရာမ်ားကို ငါပယ္ရွား၏။ ၁၂ယခုတြင္ငါတို႔သည္ မွန္အားျဖင့္ရိပ္မိလ်က္သာေနၾက၏။ ထိုအခါမူကား၊ မ်က္ေမွာက္ ထင္ထင္ ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ယခုတြင္ ငါအသိအျမင္ မစံုမလင္ျဖစ္၏။ ထိုအခါမူကား၊ သူတပါးသည္ ငါ့ကိုသိသကဲ့သို႔ ငါသိရလိမ့္မည္။ ၁၃ယခုတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဤသံုးပါးတည္လ်က္ရွိ၏။ ဤသံုးပါတို႔တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သတည္း။