၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၄)


၁ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မွီေအာင္လိုက္ၾကေလာ့။ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးတို႔ကို အလြန္အလိုရွိသည္တြင္၊ ပေရာဖက္ ျပဳရေသာအခြင့္ကို သာ၍လိုခ်င္ေသာစိတ္ ရွိၾကေလာ့။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ အျခားေသာဘာ သာစကားအားျဖင့္ ေျပာေသာသူသည္ လူတို႔အားမေျပာ၊ ဘုရားသခင္အားေျပာ၏။ သူ၏စကားကို အဘယ္သမွ်နားမလည္။ နက္နဲ ေသာအရာတို႔ကို ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ေျပာ၏။ ၃ပေရာဖက္ျပဳေသာသူမူကား၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ သက္သာျခင္းအလိုငွါ လူတို႔အားေဟာေျပာ၏။ ၄အျခားေသာ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ေျပာေသာသူသည္ ကိုယ္ကိုသာတည္ေဆာက္၏။ ပေရာဖက္ျပဳေသာသူမူကား အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာင္၏။ ၅သင္တို႔ ရွိသမွ်သည္ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ပေရာဖက္ျပဳေစျခင္းငွါ သာ၍အလိုရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အျခားေသာဘာသာ စကားျဖင့္ ေျပာေသာသူသည္ အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ အနက္ကို မေဘာ္မျပလွ်င္၊ သူ႔ထက္ပေရာ ဖက္ျပဳေသာသူသည္ သာ၍ျမတ္သတည္း။

၆ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာ၍ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာေသာ္လည္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ျပန္ျခင္း၊ ပညာအတတ္ကိုသင္ျခင္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္း တခုခုကိုမျပဳဘဲလ်က္၊ သင္တို႔အားေျပာလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း။ ၇ထိုနည္းတူ၊ အသံျမည္တတ္ေသာ အဝိညာဏကေစာင္း၊ ပေလြ တို႔သည္ ေသခ်ာေသာအသံႏွင့္ မျမည္လွ်င္ ေစာင္းသံ၊ ပေလြသံတို႔ကို အဘယ္သို႔သိႏိုင္မည္နည္း။ ၈တန္ပိုးခရာ သည္လည္း၊ မမွန္ေသာအသံႏွင့္ျမည္လွ်င္၊ အဘယ္သူသည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ မိမိကိုယ္ကိုျပင္ဆင္မည္နည္း။ ၉ထိုနည္း တူ၊ သင္တို႔သည္ နားလည္လြယ္ေသာစကားကို ႏႈတ္ျဖင့္မျမြက္လွ်င္ ျမြက္ေသာစကားကို အဘယ္သို႔သိႏိုင္ မည္နည္း။ အာကာသေကာင္းကင္ကို ေျပာေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁ဝလူျပည္၌ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ဤမွ် ေလာက္မ်ား၍၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္မွန္ေစေတာ့။ ၁၁ဘာသာစကား၏အနက္ကို ငါနားမလည္လွ်င္၊ ေျပာေသာသူအား ငါသည္လူရိုင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ေျပာေသာသူသည္လည္း၊ ငါ့အားလူရိုင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို အလြန္အလိုရွိၾကသည္တြင္ အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း ႀကိဳးစားၾကေလာ့။ ၁၃ထိုေၾကာင့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားကို ျပန္ေျပာေသာသူသည္၊ အနက္ကိုလည္း ေဘာ္ျပႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေစ။ ၁၄အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ အျခားေသာ ဘာသာ စကားျဖင့္ ငါဆုေတာင္းလွ်င္၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးဆုေတာင္းေသာ္လည္း ငါ့ဥာဏ္သည္အက်ိဳးကိုမေပး။ ၁၅သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ ျပဳရမည္နည္း။  စိတ္ႏွလံုးႏွင့္၄င္း၊ ဥာဏ္ႏွင့္၄င္း၊ ဆုေတာင္းရမည္။ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္၄င္း၊ ဥာဏ္ႏွင့္၄င္း သီခ်င္းဆိုရမည္။ ၁၆သို႔မဟုတ္သင္သည္ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာအခါ၊ မတတ္ေသာလူစုအဝင္ ျဖစ္ေသာသူသည္ သင္၏စကားကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းသို႔လိုက္၍၊ အာမင္ဟု အဘယ္သို႔ ဝန္ခံႏိုင္မည္နည္း။ ၁၇သင္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ီးမြမ္းသည္မွန္ေစေတာ့။ အျခားေသာ သူမူကား၊ တည္ေဆာက္ျခင္းအက်ိဳးမရွိ။ ၁၈ငါသည္ သင္တို႔ရွိသမွ်ထက္၊ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာ ေသာအရာကိုေထာက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၏။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္း၊ အသင္းေတာ္၌ အျခား ေသာဘာသာစကားျဖင့္ စကားတေသာင္းကိုေျပာႏိုင္သည္ထက္၊ သူတပါးတို႔ကို သြန္သင္ျခင္းငွါ စကားငါးခြန္းကို ဥာဏ္ႏွင့္တကြ ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ကိုသာ၍ အလိုရွိ၏။

၂ဝညီအစ္ကိုတို႔ သင္တို႔သည္ ဥာဏ္အရာ၌ သူငယ္မျဖစ္ၾကႏွင့္။ မတရားေသာအမႈအရာ၌ ႏို႔စို႔သူငယ္ ျဖစ္ၾကေလာ့။ ဥာဏ္အရာ၌ အသက္ႀကီးေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။ ၂၁ပညတၱိက်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ အျခားတပါး ေသာလွ်ာ၊ အျခားတပါးေသာႏႈတ္ႏွင့္ ဤလူမ်ိဳးကိုငါေျပာမည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂သို႔ျဖစ္၍ အျခားေသာဘာသာစကားတို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား နိမိတ္ လကၡဏာျဖစ္သည္မဟုတ္။ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သတည္း။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း အမႈမူကား၊ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ အဘို႔မဟုတ္၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔ အဘို႔ျဖစ္သတည္း။ ၂၃ထိုေၾကာင့္ အသင္းဝင္သူအေပါင္း တို႔သည္ စည္းေဝး၍ အျခားေသာဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာလ်က္ေနၾကစဥ္တြင္ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ မတတ္ေသာသူ သည္ ဝင္လာလွ်င္၊ သူတို႔ကို သူရူးျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာမည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၄သို႔မဟုတ္ သင္းဝင္သူအေပါင္းတို႔သည္ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေနၾကစဥ္တြင္၊ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ မတတ္ေသာသူသည္ ဝင္လာလွ်င္၊ အသင္းဝင္သူအေပါင္းတို႔ သည္ သူ၏အျပစ္ကိုေဘာ္ျပ၍ သူ႔ကိုစစ္ေၾကာစီရင္ၾက၏။ ၂၅ထိုသို႔ သူ၏စိတ္ႏွလံုး၌ မထင္ရွားေသာအရာတို႔သည္ ထင္ရွားျပန္၍ သူသည္ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔တြင္ အမွန္ရွိ ေတာ္မူသည္ဟု သက္ေသခံလိမ့္မည္။

၂၆ညီအစ္ကိုတို႔၊ အဘယ္သို႔နည္း၊ သင္တို႔စည္းေဝးၾကေသာအခါ၊ ဆာလံသီခ်င္းကို ရေသာသူ၊ ဆံုးမၾသ ဝါဒစကားကို ရေသာသူ၊ အျခားေသာဘာသာစကားကုိ ရေသာသူ၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုရေသာသူ၊ အနက္ေဘာ္ ျပရာကို ရေသာသူ၊ အသီးသီးရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ျခင္းအလိုငွါ စီရင္ၾကေလာ့။ ၂၇အျခား ေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာေသာသူရွိလွ်င္၊ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားဆံုးဆိုေသာ္ သံုးေယာက္ျဖစ္ေစ၊ တေယာက္ေနာက္ တေယာက္ေျပာ၍ တေယာက္ေသာသူသည္ အနက္ကိုေဘာ္ျပေစ။ ၂၈စကားျပန္မရွိလွ်င္၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ အသင္းေတာ္၌ တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ မိမိအား၄င္း၊ ဘုရားသခင္အား၄င္း ေျပာေစ။ ၂၉ပေရာ ဖက္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ သံုးေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ေဟာေျပာ၍ အျခားေသာသူတို႔သည္ စစ္ေၾကာဆင္ျခင္ၾကေစ။ ၃ဝထိုင္လ်က္ေနေသာသူအား တစံုတခုကိုဖြင့္ျပေတာ္မူလွ်င္၊ အရင္ေဟာေျပာေသာသူသည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနေစ၏။  ၃၁အေၾကာင္းမူကား၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ သင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ သက္သာျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔အသီးသီး တေယာက္ေနာက္တေယာက္ ပေရာဖက္ျပဳရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ၃၂ပေရာဖက္တို႔သည္လည္း၊ မိမိတို႔စိတ္ဝိညာဥ္ ကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ၾက၏။ ၃၃ဘုရားသခင္သည္ ရုန္းရင္းခတ္ေသာအမႈကို ျပဳစုေတာ္မမူ။ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ အသင္း ေတာ္အေပါင္းတုိ႔၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အသင့္အတင့္ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းကို ျပဳစုေတာ္မူ၏။

၃၄သင္တို႔၏မိန္းမတို႔သည္ အသင္းေတာ္၌ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကေစ။ သူတို႔သည္ ေဟာေျပာရေသာအခြင့္ မရွိၾက။ ပညတ္တရားစီရင္သည္အတိုင္း သူတို႔သည္ ေယာက္်ား၏အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံရၾကမည္။ ၃၅မိန္းမတို႔သည္ တစံုတခုကို သင္လိုလွ်င္၊ အိမ္၌ မိမိခင္ပြန္းကို ေမးျမန္းၾကေစ။ မိန္းမသည္ အသင္းေတာ္၌ ေဟာေျပာလွ်င္ ရွက္ဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ၃၆ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ သင္တို႔မွထြက္သေလာ။ သို႔မဟုတ္သင္တို႔သို႔သာ ေရာက္သေလာ။ ၃၇ငါသည္ သင္တို႔အား ေရး၍ေပးလိုက္ေသာစကားတို႔သည္ သခင္ ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ပေရာဖက္ျဖစ္ေသာသူ၊ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို ခံရေသာသူမည္သည္ကား ဝန္ခံပါေစ။ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ မသိလွ်င္မသိဘဲေနေစ။ ၃၈အခ်ဳပ္အျခာဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ သည္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းငွါ အလြန္အလိုရွိၾကေလာ့။ ၃၉အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာျခင္းအမႈတို႔ကို လည္း မျမစ္တားၾကႏွင့္။ ၄ဝခပ္သိမ္းေသာအမႈကို တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အစဥ္အတိုင္းစီရင္ၾကေလာ့။