၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၅)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္ သင္တို႔အား ေဟာေျပာဘူးသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔သည္ခံယူ၍ မွီဝဲဆည္းကပ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို သင္တို႔အား တဖန္ငါၾကားလိုက္၏။ ၂အထက္က ငါေဟာေျပာ သည္အေၾကာင္းမ်ားကို သင္တို႔ သည္ အက်ိဳးမဲ့မယံုဘဲ စိတ္စြဲလန္းလွ်င္၊ ထိုဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၃ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ခံယူသည္အတိုင္း သင္တို႔အား ေရွ႔ဦးစြာအပ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ ၄သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ၊ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ၅ေကဖသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ၿပီးမွ၊ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတို႔သည္ ျမင္ရၾက၏။ ၆ထိုေနာက္ ညီအစ္ကိုငါးရာမက၊ တၿပိဳင္နက္ျမင္ရၾက၏။ ထိုသူတို႔တြင္ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ယခု တိုင္ေအာင္ အသက္ရွင္ၾကေသး၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၾကၿပီ။ ၇ထိုေနာက္ ယာကုုပ္ျမင္ရ၏။ ၈ထိုေနာက္ တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ရၾက၏။ ေနာက္ဆံုး၌ အခ်ိန္မေတာ္မတန္ ဘြားေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ ငါပင္ ျမင္ရ၏။ ၉ငါသည္ အထက္ကဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ကို ညွဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္၊ အညံ့ဆံုးေသာတမန္ေတာ္ ျဖစ္၏။ တမန္ေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို မခံထိုက္။ ၁ဝသို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ငါျဖစ္သည္အတိုင္း ငါျဖစ္၏။ ငါခံရေသာေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း အက်ိဳးမဲ့ခံရသည္မဟုတ္။ အျခားေသာတမန္ေတာ္ အေပါင္းတို႔ထက္၊ ငါသည္ သာ၍ႀကိဳးစားျခင္းကိုျပဳ၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္လည္း ငါႀကိဳးစားသည္မဟုတ္။ ငါႏွင့္အတူ ရွိေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႀကိဳးစားေတာ္မူ၏။ ၁၁ထိုေၾကာင့္၊ ငါျဖစ္ေစ၊ သူတို႔ျဖစ္ေစ၊ ဤသို႔ ငါတို႔ သည္ ေဟာေျပာၾက၏။ ဤသို႔လည္း သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ၾက၏။

၁၂ယခုမွာ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရသည္ျဖစ္၍၊ ေသေသာ သူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိဟု သင္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုရၾကသနည္း။ ၁၃ေသေသာ သူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူ။ ၁၄ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူ လွ်င္၊ ငါတို႔ေဟာေျပာျခင္း၌ အက်ိဳးမရွိ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း၌လည္း အက်ိဳးမရွိ။ ၁၅ထိုမွ်မက၊ ငါတို႔သည္ ဘုရား သခင္၏ အမႈမွာ မမွန္ေသာသက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ေသလြန္ေသာ သူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္း မရွိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ထေျမာက္ေစေတာ္မမူ။ ယခုမွာ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို သက္ေသခံၾက၏။ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူ။ ၁၇ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာ္ လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ ဒုစရိုက္အျပစ္ေအာက္၌ ရွိၾကေသး၏။ ၁၈ထိုမွတပါး၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၍ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႔သည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကၿပီ။ ၁၉ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုအမွီျပဳ၍ ယခုဘဝ၌သာ ေျမာ္လင့္စရာရွိလွ်င္၊ အျခားေသာသူ အေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္ၾက၏။

၂ဝယခုမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔တြင္ အဦးသီးေသာ အသီးျဖစ္ေတာ္မူၿပီ။ ၂၁သို႔ျဖစ္၍ လူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ တည္သကဲ့သို႔၊ ေသေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္း တရားသည္ လူအားျဖင့္ တည္လ်က္ရွိ၏။ ၂၂လူအေပါင္းတို႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္သည္နည္းတူ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့။ ၂၃သို႔ရာတြင္ လူအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔အလွည့္အတိုင္း လိုက္ရၾကလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အဦးသီးေသာအသီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္ ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။

၂၄ထိုအခါ ခရစ္ေတာ္သည္ အထြဋိ္အျမတ္အာဏာတန္ခိုး အမိ်ဳးမိ်ဳးကိုပယ္ရွင္း၍၊ မိမိႏိုင္ငံကို ဘုရားသခင္ တည္းဟူေသာ ခမည္းေတာ္၌ အပ္ျပန္ေတာ္မူၿပီးမွ ကမၻာကုန္ရလတ့ံ၊ ၂၅ခရစ္ေတာ္သည္ ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို ေျခဘဝါးေတာ္ေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူမွီတိုင္ေအာင္ အုပ္စိုးေတာ္မူရမည္။ ၂၆ေနာက္ဆံုးေသာရန္သူတည္း ဟူေသာ ေသမင္းသည္ ဆံုးရံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္ရလတံ့။ ၂၇ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို လူသား၏ ေျခေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူ သည္ဟု က်မ္းစာလာ၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ခ်ထားလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို လူသားေအာက္၌ခ်ထားေတာ္မူေသာသူသည္ ၾကြင္းေတာ္မူေၾကာင္းထင္ရွားသတည္း။ ၂၈ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔သည္ လူသားေအာက္၌  ခ်ထားလ်က္ရွိေသာအခါ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သူ႔ေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူေသာသူ၏ အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္းကို သားေတာ္သည္ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူမည္ အေၾကာင္းတည္း။

၂၉ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းအလွ်င္းမရွိလွ်င္၊ ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ ကိုယ္စားဗတၱိဇံကို ခံေသာ သူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း။ ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ ကိုယ္စားအဘယ္ေၾကာင့္ ဗတၱိဇံကို ခံရၾကသနည္း။ ၃ဝငါတို႔သည္လည္း ေဘးေရာက္အံ့ေသာ အျခင္းရာႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ေတြ႔ရၾကသနည္း။ ၃၁ငါသည္ ေန႔တုိင္းအေသခံရ၏ ဟုငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၌ သင္တုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါဝါၾကြား ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို တုိင္တည္၍ ငါဆိုဝံ့၏။ ၃၂ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ ေလာကီေဝါဟာရအားျဖင့္၊ အထက္က ငါသည္သားရဲတို႔ႏွင့္တိုက္ေသာ္လည္း၊ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ စားၾကကုန္အံ့၊ ေသာက္ၾကကုန္အံ့၊ နက္ျဖန္ေသရၾကမည္။ ၃၃အလဲြမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ဓေလ့ ယိုယြင္းတတ္၏။ ၃၄တရားသျဖင့္ႏုိးၾကေလာ့။ ဒုစရိုက္ကိုမျပဳၾကႏွင့္။ အခ်ဳိ႔ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိၾက။ ထုိသို႔ဆိုေသာ္၊ သင္တို႔ကိုရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ ငါဆို၏။

၃၅ေသလြန္ေသာ သူတို႔သည္အဘယ္သို႔ထေျမာက္ၾကမည္နည္း။ အဘယ္သို႔ေသာ ကိုယ္ႏွင့္ ေပၚလာၾက မည္နည္း ဟုတစံုတေယာက္ေသာသူေမးလိမ့္မည္။ ၃၆အခ်င္းလူမိုက္၊ သင္စိုက္ေသာမ်ဳိးေစ့မပ်က္လွ်င္မရွင္တတ္။ ၃၇ထုိမွတပါး မ်ဳိးေစ့ကိုစိုက္ေသာအခါ၊ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ ကိုယ္ကိုမစိုက္။ ဂ်ံဳစပါးျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ စပါးျဖစ္ေစ၊ အေစ့သက္သက္ကို စိုက္တတ္၏။ ၃၈ဘုရားသခင္သည္ အလုိေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ကိုယ္ကိုေပး ေတာ္မူ၏။ မ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတို႔အားလည္း၊ မိမိတို႔ အမ်ဳိးအတိုင္းကိုယ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၃၉အသားရွိသမွ် တို႔သည္ တမ်ဳိးတည္းမဟုတ္။ လူသားတမ်ဳိး၊ အမဲသားတမ်ဳိး၊ ငါးသားတမ်ဳိး၊ ငွက္သားတမ်ဳိး၊ အသီးအသီးရွိၾက၏။ ၄ဝေကာင္းကင္အေကာင္အထည္လည္းရွိ၏။ ေျမႀကီးအေကာင္ အထည္လည္းရွိ၏။ ေကာင္းကင္အေကာင္အ ထည္၏ ဂုဏ္အသေရလည္းတမ်ဳိး၊ ေျမႀကီးအေကာင္အထည္၏ ဂုဏ္အသေရသည္လည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ ၄၁ေန၏ဂုဏ္အသေရတမ်ဳိး၊ လ၏ဂုဏ္အသေရတမ်ဳိး၊ ၾကယ္တုိ႔၏ဂုဏ္အသေရ တမ်ဳိး အသီးအသီးရွိၾက၏။ ၾကယ္တို႔၏ ဂုဏ္အသေရသည္လည္းအသီးသီးအျခားျခား ျဖစ္ၾက၏။ ၄၂ထုိနည္းတူ၊ ေသေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းအရာျဖစ္၏။ ကိုယ္သည္စိုက္ေသာအခါ၊ ပုပ္တတ္ေသာသေဘာ၏။ ထေျမာက္ ေသာအခါ မပုပ္ႏုိင္ေသာအျဖစ္၌ တည္၏။ ၄၃စိုက္ေသာအခါ ဂုဏ္အသေရပ်က္၏။ ထေျမာက္ေသာအခါ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ စိုက္ေသာအခါ အစြမ္းမရွိ။ ထေျမာက္ေသာအခါ အစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ၄၄စိုက္ေသာအခါ ဇာတိပကတိ ကုိယ္ျဖစ္၏။ ထေျမာက္ေသာအခါ ဝိညာဏကိုယ္ျဖစ္၏။  ဇာတိပက တိကိုယ္တမ်ဳိး၊ ဝိညာဏ ကိုယ္တမ်ဳိးရွိ၏။ ၄၅က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေရွ႔ဦးစြာေသာ လူအာဒံသည္ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏ ဟုလာသတည္း။ ယခုတြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ အာဒံမူကား၊ အသက္ရွင္ ေစတတ္ေသာ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ ၄၆ဝိညာဏကိုယ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာျဖစ္သည္ မဟုတ္။ ဇာတိပကတိကိုယ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာျဖစ္၏။ ေနာက္မွ ဝိညာဏကိုျဖစ္၏။ ၄၇ေရွ႔ဦးစြာေသာလူသည္ ေျမႀကီးကျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေျမသားျဖစ္၏။ ဒုတိယလူမူကား ေကာင္းကင္ဘံုကျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေပတည္း။ ၄၈ေျမသားတို႔ သည္ ထိုေျမသားကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ေကာင္းကင္သားတို႔သည္ ထိုေကာင္းကင္သားကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄၉ငါတို႔သည္ ေျမသား၏ပံုသ႑န္ကိုေဆာင္သကဲ့သို႔၊ ေကာင္းကင္သား၏ပံုသ႑န္ကို ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။

၅ဝညီအစ္ကိုတို႔ ငါဆိုလိုသည္ကား၊ လူအေသြးအသားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံႏိုင္။ ပုပ္တတ္ေသာအရာသည္ မပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္ကို အေမြမခံႏိုင္။ ၅၁နက္နဲေသာအရာတခုကို ငါျပဦးမည္၊ ငါတို႔ရွိသမွ် သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။ ၅၂သို႔ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာတန္ပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။ ထိုတန္ပိုးမႈတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ ေသလြန္ ေသာသူတို႔သည္၊ မပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္၌ တည္လ်က္ ထေျမာက္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။ ၅၃ယခုမ်က္ေမွာက္ ပုတ္တတ္ေသာအရာသည္ ပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္သို႔ ဝင္စားရမည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ေသတတ္ေသာအရာသည္ မေသႏိုင္ေသာအရာ အျဖစ္သို႔ ဝင္စားရမည္။ ၅၄ဤပုပ္တတ္ေသာအရာသည္ မပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္သို႔၄င္း၊ ဤေသတတ္ေသာအရာသည္ မေသႏိုင္ေသာ အျဖစ္သို႔၄င္း ဝင္စားေသာအခါ၊ ေသျခင္းသည္ ေအာင္ျခင္း၌ နစ္ျမဳပ္ၿပီဟု က်မ္းစာ၌ လာခ်က္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၅၅အိုေသမင္း၊ သင္၏လက္နက္သည္၊ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ အိုမရဏႏိုင္ငံ၊ သင္၏ေအာင္ျခင္းသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ၅၆ေသမင္း၏လက္နက္ကား၊ ဒုစရိုက္အျပစ္ေပတည္း၊ ဒုစရိုက္အျပစ္၏တန္ခိုးကား၊ ပညတ္ တရားေပတည္း။ ၅၇ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေအာင္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႀကီးလွစြတကား။ ၅၈ထိုေၾကာင့္ ငါခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ ကို ေဆာင္ရြက္၍ အက်ိဳးႀကီးသည္ကို သိမွတ္သျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ မေရြ႔မေလ်ာ့ မတိမ္းယိမ္း ဘဲလ်က္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။