၁ေကာ အခန္းၾကီ(၁၆)


၁သန္႔ရွင္းသူတို႔အဘို႔ လွဴဒါန္း၍ စုထားျခင္းအမႈမွာ၊ ဂလာတိျပည္၌ အသင္းေတာ္မ်ားကို ငါမွာထားသည္ အတိုင္း သင္တို႔ျပဳၾကေလာ့။ ၂ငါေရာက္လာေသာအခါ လွဴဒါန္း၍စုထားစရာမရွိေစျခင္းငွါ၊ ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ရက္၌ အသီးသီး ေကာင္းစားသည္အတိုင္း၊ မိမိတို႔ဥစၥာတဘို႔ကို ထုတ္၍စုထားၾကေလာ့။ ၃ငါေရာက္လာေသာအခါ၊ သင္တို႔ အလိုရွိေသာသူတို႔ကို ငါသည္ လက္မွတ္စာေပး၍၊ သင္တို႔လွဴေသာအလွဴကို ေရရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ပို႔စိမ့္ေသာငွါ ေစလႊတ္မည္။ ၄သို႔မဟုတ္ ငါ့ကိုယ္တိုင္သြားသင့္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ ငါႏွင့္အတူ လိုက္ရၾကမည္။ ၅မာေကေဒါနိျပည္ လမ္းကို ငါသြားမည္ျဖစ္၍၊ ထိုျပည္မွထြက္ၿပီးလွ်င္ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာမည္။ ၆ေနာက္မွအျခားသို႔ ငါသြားေသာအခါ၊ သင္တုိ႔ပို႔ေသာ ေက်းဇူးကို ခံျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ဆီမွာ ငါတည္းခို၍ေဆာင္း ကာလပတ္လံုး ေနေကာင္းေနလိမ့္မည္။ ၇ယခုသြားစဥ္တြင္ သင္တို႔ကိုေတြ႔ျမင္ျခင္းငွါသာ အလိုမရွိ။ ေနာက္မွသခင္ဘုရားသည္ အခြင့္ေပးေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ၾကာျမင့္စြာေနမည္ဟု ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိ၏။ ၈ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တိုင္ေအာင္ ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ငါေနမည္။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ အလြန္ႀကီးစြာေသာတံခါးသည္ အဆင္သင့္၍ ငါ့အားဖြင့္လ်က္ရွိ၏။ ဆီးတားေသာသူအမ်ားလည္း ရွိၾက၏။

၁ဝတိေမာေသသည္ သင္တုိ႔ဆီသို႔ေရာက္လွ်င္၊ သူသည္စိုးရိမ္ျခင္း အေၾကာင္းမရွိဘဲ၊ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ေနေစျခင္းငွါ သတိျပဳၾကေလာ့။ သူသည္ ငါကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူျဖစ္၏။ ၁၁ထိုေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်သူ႔ကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳေစႏွင့္။ သူသည့္ငါ့ထံသို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာျပန္ရမည္အေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ျခင္း ေက်းဇူးကို ျပဳၾကေလာ့။ သူသည္ အျခားေသာညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္အတူ လာလိမ့္မည္ဟု ငါေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏။ ၁၂ငါ့ညီ အာေပါလု၏အေၾကာင္းမွာ၊ ညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္အတူ သင္တို႔ဆီသို႔သြား မည္အေၾကာင္း ငါသည္မ်ားစြာ ေခ်ာ့ေမာ့၍ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း သူသည္ ယခုတြင္သြားျခင္းငွါ အလွ်င္းအလိုမရွိ။ ေနာက္မွ အဆင္သင့္လွ်င္ သြားလိမ့္မည္။

၁၃သင္တို႔သည္ သတိႏွင့္ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္ၾကေလာ့။ ေယာက္်ားအစြမ္း သတၱိႏွင့္တကြ ခြန္အားစံုလင္လ်က္ ေနၾကေလာ့။ ၁၄သင္တို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ ၁၅ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ သေတဖန္၏အိမ္သူအိမ္သားတို႔သည္ အခါယျပည္တြင္ အဦးသီးေသာ အသီးျဖစ္၍၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ ကိုယ္ကိုကိုယ္အပ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိၾကသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၁၆ထိုသို႔ ေသာသူတို႔၏ အုပ္စိုးျခင္းကို၄င္း၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္၍ အမႈေဆာင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔၏ အုပ္စိုးျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔ဝန္ခံၾကမည္အေၾကာင္း ငါေတာင္းပန္၏။ ၁၇သေတဖန္၊ ေဖာ္တုနတ္၊ အခါယကုတို႔သည္ ေရာက္လာေသာ ေၾကာင့္ ငါဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ျပဳစု၍ မျပည့္စံုသမွ်ကို သူတို႔သည္ထပ္၍ ျပည့္စံု ေစသျဖင့္၊ ငါ့စိတ္ႏွင့္ သင္တို႔စိတ္ကို သက္သာေစၾကၿပီ။ ထိုသို႔ေသာသူတို႔ကို လက္ခံၾကေလာ့။

၁၉အာရွိျပည္၌ အသင္းေတာ္မ်ားတို႔သည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ အာကုလႏွင့္ ျပစ္ကိလတို႔သည္ သူတို႔အိမ္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ႏွင့္တကြ၊ ဘုရားသခင္ကိုေထာက္၍ သင္တို႔ကိုမ်ားစြာႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၂ဝညီအစ္ ကိုအေပါင္းတို႔သည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သန္႔ရွင္းေသာနမ္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။

၂၁ငါေပါလုသည္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခ်က္ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ေရးထား၏။ ၂၂အၾကင္သူသည္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ကို မခ်စ္၊ ထိုသူသည္ အနေသမာျဖစ္ေစသတည္း။ သခင္ဘုရားသည္ ၾကြလာေတာ္မူ၏။ ၂၃ငါတုိ႔သခင္ေယရႈ ခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၌ ရွိေစသတည္း။ ေယရႈခရစ္၏ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သမွ်ေသာသင္တုိ႔၌ ငါ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရွိ၏။ အာမင္။

ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ၿပီး၏။