၂ေကာ အခန္းၾကီး(၂)


၁ထုိမွတပါး၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ တကြသင္တို႔ဆီသို႔ေနာက္တဖန္ငါမလာဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းခ့ဲၿပီ။ ၂အေၾကာင္းမူ ကား၊ ငါသည္ သင္တို႔ကိုဝမ္းနည္းေစလွ်င္၊ ထိုသို႔ငါဝမ္းနည္းေစေသာသူတို႔မွတပါး အဘယ္သူသည္ ငါ့ကိုဝမ္း ေျမာက္ေစမည္နည္း။ ၃ငါဝမ္းေျမာက္ျခင္း၏အေၾကာင္းသည္ သင္တို႔ရွိသမွ်၏ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္ကို ငါသေဘာ က်သည္ျဖစ္၍၊ ငါေရာက္ေသာအခါ ငါ့ကိုဝမ္းေျမာက္ေစအပ္ေသာသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ မျပဳေစျခင္းငွါ၊ အထက္စာကို ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ၄အလြန္ညွိဳးငယ္ပူပန္ေသာစိတ္ႏွင့္ မ်က္ရည္အမ်ားက်လ်က္၊ သင္တို႔အား ငါေရး၍ ေပးလိုက္၏။ သင္တုိ႔ကို စိတ္နာေစျခင္းငွါ ငါေရးသည္မဟုတ္။ ငါသည္ သင္တို႔အား အလြန္ခ်စ္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွာ ငါေရး၏။ ၅တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ဝမ္းနည္းျခင္း အေၾကာင္းကို ျပဳသည္မွန္လွ်င္၊ သင္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔အားျဖင့္သာ ငါ့ကိုဝမ္းနည္းေစ၏။ သင္တို႔ရွိသမွ်ကို က်ပ္တည္းစြာမစီရင္လို။ ၆အမ်ားေသာသူတို႔စီရင္ေသာ ဒဏ္သည္ ထုိသူ၏အျပစ္ႏွင့္တန္ၿပီ။ ၇သို႔ျဖစ္၍ ထုိသို႔ေသာ သူသည္ ဝမ္းနည္းျခင္းအားႀကီးလ်က္၊ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းမရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သည္ ျခားနားေသာအားျဖင့္ သူ၏အျပစ္ကိုလႊတ္၍ သူ႔ကိုႏွစ္သိမ့္ ေစျခင္းငွါျပဳသင့္၏။ ၈ထုိေၾကာင့္သင္တို႔သည္ သူ႔ကုိအမွန္ခ်စ္ၾကသည္ကို ထင္ရွားစြာျပမည္အေၾကာင္း ငါေတာင္းပန္၏။ ၉ထိုမွတပါး၊ သင္တို႔သည္ အရာရာ၌နားေထာင္သည္၊ နားမေထာင္ သည္ကို ငါသိလို၍၊ သင္တုိ႔ကို စံုစမ္းေသာအားျဖင့္ အထက္ကေရး၏။ ၁ဝအၾကင္သူ၏ အျပစ္ကိုသင္တို႔သည္ လႊတ္၏။ ထိုသူ၏အျပစ္ကို ငါသည္လည္းလႊတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္တစံုတေယာက္ေသာသူ၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ဘူးလွ်င္၊ သင္တို႔ကိုေထာက္္၍ ခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ဘူး၏။ ၁၁သို႔မဟုတ္လွ်င္၊ စာတန္သည္ ငါတို႔ကိုႏိုင္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ သူ၏အၾကံအစည္မ်ားကို ငါတို႔သိၾက၏။

၁၂ထုိမွတပါး၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာျခင္းငွါ တေရာၿမိဳ႔သို႔ငါေရာက္၍၊ သခင္ဘုရားသည္ ငါ့အားတံခါးကိုဖြင့္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ၁၃ငါ့ညီတိတုကို ငါမေတြ႔ေသာေၾကာင့္ စိတ္မသက္သာသျဖင့္၊ ထုိသူတို႔ကိုအခြင့္ ပန္ၿပီးမွမာေကေဒါနိျပည္သို႔ထြက္သြားေလ၏။

၁၄ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေအာင္ပဲြကိုအစဥ္ခံေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသခင္ကို သိျခင္း၏ အေမႊးအႀကိဳင္သည္ ငါတို႔အားျဖင့္ အရပ္ရပ္တို႔၌ႏွံ႔ျပားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း ရွိေစသတည္း။ ၁၅အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ကယ္တင္ေသာသူတို႔၌၄င္း၊ ဆံုးရႈံးေသာသူတို႔၌၄င္း၊ ဘုရားသခင္အား ခရစ္ေတာ္၏ အေမႊးအႀကိဳင္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၆ဆံုးရႈံးေသာသူတို႔၌ကား၊ ေသျခင္းတိုင္ေအာင္ ေသျခင္း၏ အေမႊးအႀကိဳင္ျဖစ္ၾက၏။ ကယ္တင္ေသာသူတို႔၌ကား၊ အသက္ရွင္ျခင္းတုိင္ေအာင္ အသက္ရွင္ျခင္း၏ အေမႊးအႀကိဳင္ ျဖစ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအမႈအရာတို႔ႏွင့္ အဘယ္သူထုိက္တန္သနည္း။ ၁၇ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေမွာက္လွန္ေသာသူမ်ားတို႔ႏွင့္ ငါတို႔သည္မတူဘဲ ၾကည္ျဖဴေသာစိတ္ရွိ၍ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီ၊ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ခရစ္ေတာ္၏ တရားကိုေဟာေျပာၾက၏။