၂ေကာ အခန္းၾကီး(၃)


၁ငါတို႔သည္တဖန္ကိုယ္ကိုကိုယ္ခ်ီးမြမ္းၾကသေလာ။ သို႔မဟုတ္ခ်ီးမြမ္းေသာစာကို သင္တို႔ထံသို႔သူတပါး ေပးေစျခင္းငွါ‚င္း၊ သင္တို႔သည္သူတပါးထံသို႔ေပးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါတို႔သည္ အခ်ဳိ႔ေသာသူကဲ့သို႔အလုိရွိၾကသေလာ။ ၂သင္တုိ႔သည္ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးေပၚ၌ ေရးထားေသာစာ၊ လူအေပါင္းတို႔သိ၍ ဘတ္တတ္ေသာငါတို႔စာပင္ျဖစ္ၾက သတည္း။ ၃အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္မွင္ႏွင့္ေရးထားေသာစာမဟုတ္။ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ေရး၍၄င္း၊ ေက်ာက္ျပားေပၚ၌ မေရးဘဲအသားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏွလံုးျပားေပၚ၌ ေရး၍၄င္း၊ ငါတို႔ျပဳစုေသာခရစ္ေတာ္၏ စာထင္ရွားစြာျဖစ္ၾက၏။ ၄ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ထုိသို႔ေသာယံုမွတ္စဲြလမ္းျခင္းရွိ၏။

၅သို႔ရာတြင္ ငါတို႔သည္ကိုယ္တန္ခိုးကိုအမွီျပဳ၍၊ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္ တစံုတခုကိုၾကံစည္ျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍သာတတ္ႏုိင္သည္ႏွင့္ အညီ၊ ၆ပဋိညာဥ္တရားသစ္၏ ဆရာျဖစ္ႏုိင္ ေသာ အစြမ္းသတၱိကို ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အားေပးေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ဆိုေသာ္က်မ္းေဟာင္းတရားကို မဆိုလုိ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္တရားကိုဆုိလို၏။ က်မ္းေဟာင္းတရားသည္အသက္ကို သတ္တတ္၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္တရားမူကား ရွင္ေစတတ္၏။ ၇ထုိမွတပါးေပ်ာက္တတ္ေသာ ေရာင္ျခည္တည္းဟူေသာ ေမာေရွ၏မ်က္ႏွာမွထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ ေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သူ၏မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့မၾကည့္ရႈႏိုင္သည္တိုင္ေအာင္၊ ေက်ာက္ျပားေပၚ၌ အကၡရာတင္၍ ေရးထားေသာ ေသျခင္း၏ တရားသည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္မွန္လွ်င္၊ ၈ထုိမွ်မက ဝိညာဥ္ေတာ္တရားသည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ႏွင့္ အလြန္ျပည့္စံုရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ၉အျပစ္စီရင္တတ္ ေသာ တရားသည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ရွိလွ်င္၊ ထုိမွ်မက ေျဖာင့္မတ္ေစတတ္ေသာတရားသည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ႏွင့္ သာ၍ၾကြယ္ဝျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၁ဝေနာက္ျဖစ္ေသာဘုန္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုန္းရွိဘူးေသာအရာသည္ ဘုန္းကြယ္လ်က္ရွိ၏။ ၁၁ပယ္ရွင္းရေသာ အရာသည္ဘုန္းရွိလွ်င္၊ တည္ေနေသာအရာသည္ သာ၍ဘုန္းရွိလိမ့္မည္။

၁၂ထုိသုိ႔ေသာ ယံုၾကည္ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ထိမ္ဝွက္ျခင္းအလွ်င္းမရွိ၊ အတည့္အလင္း ေဟာေျပာၾက၏။ ၁၃ပယ္ရွင္းေသာအရာ၏ အဆံုးကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေစ့ေစ့မၾကည့္±ႈေစျခင္းငွါ ေမာေရွသည္ မိမိမ်က္ႏွာကိုဖံုးအုပ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္မျပဳၾက။ ၁၄သူတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ မိုက္မဲလ်က္ရွိ၍၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာကို ဘတ္ၾကေသာအခါ အနက္အဓိပၸါယ္သည္ ဖံုးအုပ္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာထုိဖံုးအုပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ပယ္ရွင္းရ၏။ ၁၅ယခုတိုင္ေအာင္လည္း၊ ေမာေရွ၏က်မ္းစာကို ဘတ္ၾကေသာအခါ၊ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ဖံုးအုပ္လ်က္ရွိေသး၏။ ၁၆သုိ႔ေသာ္လည္း သခင္ဘုရား ထံေတာ္သို႔ေျပာင္းလဲေသာအခါ၊ ထုိဖံုးအုပ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုပယ္ရွင္း လိမ့္မည္။ ၁၇သခင္ဘုရားဟု ဆိုေသာ္ ဝိညာဥ္ေတာ္တရားကိုဆုိလုိသတည္း။ သခင္ဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ တရားသည္ လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးတတ္၏။ ၁၈ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ မ်က္ႏွာဖံုးကို ဖြင့္လ်က္မွန္ကို ၾကည့္သကဲ့သို႔၊ သခင္ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္၍၊ ဝိညာဥ္ေတာ္တရား၏ အရွင္သည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါတို႔သည္ ဘုန္းအသေရတိုးပြါး ၍ ပံုသ¿ာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီေျပာင္းလဲျခင္းရွိရၾက၏။