၂ေကာ အခန္းၾကီး(၄)


၁ထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ထုိသို႔ေသာတရား၏ အမႈကုိေဆာင္ရြက္ေသာသူျဖစ္၍၊ ကရုဏာေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရသည္ႏွင့္ အညီ၊ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ ၂ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ျပဳေသာရွက္ဘြယ္ေသာအမႈ မ်ားကို ပယ္ၾက၏။ ပရိယာယ္ကိုမသံုး၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ထိမ္ဝွက္ေမွာက္လွန္ျခင္းမရွိ၊ သမၼာတရားကုိအတည့္အလင္းေဘာ္ျပ၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ လူအေပါင္းတို႔၏ စိတ္ထင္အတုိင္း ခ်ီးမြမ္း ဘြယ္ေသာအက်င့္ဓေလ့ကို က်င့္ၾက၏။ ၃ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည္ ဖံုးအုပ္လ်က္ရွိလွ်င္၊ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူတို႔အားသာဖံုးအုပ္လ်က္ရွိ၏။ ၄ထုိသို႔မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ အေရာင္သည္ အလင္းကိုမေပးေစျခင္း ငွါ၊ ဤေလာကကို အစိုးရေသာ ဘုရားသည္ သူတို႔၏ ဥာဏ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစ၏။ ၅ငါတို႔သည္ ကုိယ္အေၾကာင္း ကိုေဟာေျပာၾကသည္မဟုတ္။ ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈအတြက္သင္တို႔၏ ကြၽန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း ေဟာေျပာၾက၏။ ၆ေမွာင္မိုက္ထဲက အလင္းထြန္းလင္းမည္အေၾကာင္းမိန္႔ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ေယရႈခရစ္၏ မ်က္ႏွာ၌ထြန္းလင္းေသာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုသိေသာ ဥာဏ္၏ အေရာင္ ကိုေပးလုိေသာငွါ၊ ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ အလင္းကိုထြန္းလင္းေစေတာ္မူ၏။

၇သို႔ေသာ္လည္း တန္ခုိုးေတာ္၏ ဂုဏ္အသေရသည္ ငါတို႔ႏွင့္ မဆိုင္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ထုိဘ႑ာသည္ ေျမအုိးထဲမွာထည့္ထားလ်က္ငါတို႔၌ရွိ၏။ ၈ငါတို႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာ္ လည္း၊ အက်ိဳးနည္းျခင္းသို႔မေရာက္။ မႀကံစည္ႏိုင္ေအာင္ရွိေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္။ ၉ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း ရံႈးျခင္းမရွိ၊ ေအာက္သို႔လွဲျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း ဆံုးရာသို႔မေရာက္။ ၁ဝသခင္ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေၾကာင္း ကို ငါတို႔ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ေယရႈ၏ ေသေတာ္မူျခင္းကို အစဥ္မျပတ္ငါတို႔၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ေဆာင္ရၾက၏။ ၁၁အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ ငါတို႔၏ ေသတတ္ေသာကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ေယရႈေၾကာင့္ေသျခင္းလက္သို႔ အစဥ္အပ္ႏွံ႔ျခင္းကိုခံရၾက၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ေသျခင္းတရားသည္ ငါတို႔၌ျပဳျပင္တတ္၏။ သင္တို႔၌ကား၊ အသက္ရွင္ျခင္းတရားသည္ ျပဳျပင္တတ္၏။ ၁၃ထုိသို႔ေသာယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ယံုၾကည္ေသာ ေၾကာင့္ျမြက္ဆို၏ ဟုက်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ရွိေသာေၾကာင့္ျမြက္ဆိုေဟာေျပာၾက၏။

၁၄သခင္ေယရႈကိုထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာသူသည္ ေယရႈအားျဖင့္ ငါတို႔ကိုလည္းထေျမာက္ေစ၍၊ သင္တို႔ႏွင့္ အတူအထံေတာ္၌သြင္းေတာ္မူမည္ဟု ငါတို႔သိၾက၏။ ၁၅အမ်ားေသာသူတို႔သည္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းသည္ႏွင့္၊ ထုိၾကြယ္ဝေသာေက်းဇူးေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္း၊ခပ္သိမ္း ေသာအရာတို႔သည္ သင္တို႔အဘုိ႔အလုိငွါျဖစ္သတည္း။ ၁၆ထုိေၾကာင့္ငါတို႔သည္ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ ငါတို႔၏ျပင္လူသည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အတြင္းလူမူကား တေန႔ထက္တေန႔ျပဳျပင္ျခင္းကိုခံရ၏။ ၁၇-၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ေမွာက္၌ထင္ရွားေသာ အရာတို႔သည္ ခဏသာ တည္၍၊ မထင္ရွားေသာအရာတို႔သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေၾကာင္းကို ငါတို႔သည္ ေထာက္လ်က္၊ ထင္ရွားေသာ အရာတို႔ကိုမၾကည့္မမွတ္ဘဲ၊ မထင္ရွားေသာအရာတုိ႔ကို ၾကည့္မွတ္ၾကစဥ္အခါ၊ ယခုခဏခံရ၍ ေပါ့ပါး ေသာဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ႀကီးျမတ္ေလးလံေသာ နိစၥထာဝရဘုန္းအသေရကို ငါတို႔အဘို႔ျဖစ္ေစတတ္၏။