၂ေကာ အခန္းၾကီး(၅)


၁ယာယီတဲျဖစ္ေသာငါတို႔ ေျမအိမ္သည္ပ်က္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ လူလက္ျဖင့္ မလုပ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ ဆင္းေတာ္မူေသာ နိစၥထာဝရ အိမ္ရွိေၾကာင္းကို ငါတို႔သိၾက၏။ ၂ငါတို႔သည္ ေျမအိမ္၌ရွိစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္အိမ္ထဲ သို႔ဝင္စားျခင္းငွါ အလြန္ေတာင့္တလုိခ်င္ေသာ စိတ္ရွိ၍၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းလ်က္ေနၾက၏။ ၃ထုိသုိ႔ဝင္စားလွ်င္ ေနရာမဲ့ျဖစ္မည္မဟုတ္။ ၄ဤတဲ၌ေနေသာငါတို႔သည္ ေလးေသာဝန္ကိုထမ္း၍ ညည္းတြားျမည္တမ္းၾက၏။ ေနရာထဲကထြက္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ညည္းတြားသည္မဟုတ္။ ေသတတ္ေသာအရာကို အသက္ရွင္ျခင္း၌ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ၊ ၿမဲေသာေနရာထဲသို႔ ဝင္စားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ညည္းတြားၾက၏။ ၅ထုိသို႔ေသာအက်ဳိးကိုခံေစျခင္းငွါ ငါတို႔ကိုျပင္ဆင္ေသာ သူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ထုိဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ စားရန္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္ မူႈၿပီ။ ၆ထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ေနၿမဲ ေနစဥ္ကာလ၊ သခင္ဘုရားႏွင့္ ကြာေဝးရာအရပ္၌ ေနသည္ကို ငါတို႔သည္သိလ်က္၊ အစဥ္ရဲရင့္ေသာစိတ္ရွိၾက၏။ ၇မ်က္ေမွာက္မျမင္ဘဲ ယံုၾကည္ေျမာ္လင့္ျခင္း ရွိသည္အတုိင္း၊ ငါတုိ႔သည္ က်င့္ေဆာင္ျပဳမူသည္ျဖစ္၍၊ ၈ကုိယ္ခႏၾၶြာႏွင့္ ကြာေဝးရာအရပ္သို႔သြား၍၊ သခင္ဘုရား ထံေတာ္၌ေနၿမဲေနျခင္းငွါ အလိုရွိလ်က္၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏။ ၉ထုိေၾကာင့္ငါတို႔သည္ ေနၿမဲအရပ္၌ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ကြာေဝးရာအရပ္၌ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ျခင္းငွါ ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾက၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌က်င့္ေသာ အက်င့္၊ ေကာင္းမေကာင္း ရွိသည္ အတိုင္းအက်ဳိးအျပစ္ ကိုအသီးအသီးခံျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ေရွ႔၌ေပၚလာရၾကမည္။

၁၁သို႔ျဖစ္၍သခင္ဘုရားႏွင့္ ဆိုင္ေသေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကိုငါတို႔သည္ သိလွ်င္၊ လူမ်ားကိုႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္ရသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ထင္ရွားၾက၏။ သင္တို႔၏စိတ္ေရွ႔၌လည္း ထင္ရွား ၾကသည္ ဟုငါထင္မွတ္၏။ ၁၂ငါတို႔သည္ သင္တို႔ေရွ႔၌ တဖန္ကိုယ္ကိုကိုယ္ခ်ီးမြမ္းၾကသည္မဟုတ္။ စိတ္သေဘာကို မေထာက္၊ အေသြးအဆင္းကို ေထာက္၍ ဝါၾကြားေသာသူတို႔၏ စကားကို သင္တုိ႔သည္ ေခ်ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔ေၾကာင့္ ဝါၾကြားျခင္းအခြင့္ကိုသာေပးၾက၏။ ၁၃ငါတို႔သည္ သူရူးျဖစ္လွ်င္ ဘုရားသခင္အဘုိ႔ျဖစ္ၾက၏။ စိတ္ေကာင္းေသာသူျဖစ္လွ်င္ သင္တို႔အဘုိ႔ျဖစ္ၾက၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ လူအေပါင္း တို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံသည္မွန္လွ်င္၊ ၁၅လူအေပါင္းတို႔သည္ ေသလ်က္ေနၾကသည္ဟူ၍၄င္း၊ အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔သည္ တဖန္ကုိယ္အလိုသို႔လုိက္၍ မရွင္၊ သူတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံၿပီးမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သူ၏ အလုိသို႔လုိက္၍ ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ လူအေပါင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူသည္ဟူ၍၄င္း၊ ငါတို႔သည္ သေဘာထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္သည္ ငါတို႔ကို အႏိုင္အထက္ေသြးေဆာင္၏။ ၁၆သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ယခုမွစ၍ ငါတို႔သည္ ဇာတိအမ်ဳိးကိုေထာက္၍ အဘယ္သူကိုမွ်မသိမမွတ္။ ဇာတိအမ်ဳိးကိုေထာက္၍ ခရစ္ေတာ္ကို အထက္ကသိမွတ္ေသာ္လည္း၊ ယခုမွစ၍ ထုိသို႔ေသာ သိမွတ္ျခင္းမရွိ။

၁၇လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၁၈ထုိသို႔ျဖစ္ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ငါတို႔၏ ရန္ကုိၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔ေစေတာ္မူ၏။ ထုိမိႆဟာယတရားကို ေဟာရေသာအခြင့္အရာကို ငါတို႔၌အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၉ထုိတရားဟူမူကား၊ ဘုရား သခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရွိေနလ်က္၊ ေလာကီသားတို႔၏ အျပစ္မ်ားကိုမွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကုိၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏။ ထိုမိႆဟာယတရားကုိလည္း ငါတို႔၌အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၂ဝထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သံတမန္ျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္ ရန္ၿငိမ္း၍ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔ၾကေလာ့ဟု ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အား ျဖင့္ ႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားျဖစ္၍ သင္တို႔ကို ေတာင္းပန္ေသြးေဆာင္ ၾက၏။ ၂၁အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။