၂ေကာ အခန္းၾကီး(၆)


၁သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုအက်ဳိးမဲ့မခံၾကႏွင့္ဟု ငါတို႔သည္ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ ေသာသူခ်င္းျဖစ္၍ သင္တို႔ကိုႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္ၾက၏။ ၂ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအခ်ိန္ ၌သင္၏ စကားကိုငါနားေထာင္ၿပီ။ ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ကာလ၌ သင့္ကိုငါမစၿပီဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအခ်ိန္ရွိ၏။ ယခုပင္ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ကာလ ရွိ၏။ ၃တရားေဟာျခင္းအခြင့္အရာကို အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္စိမ့္ေသာငွါ၊ ထိမိ၍လဲစရာအေၾကာင္းတစံုတခု ကိုမွ်မျပဳ။ ၄ညွဥ္းဆဲခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မလြတ္ႏုိင္ေသာေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္း၊ ၅အရုိက္အပုတ္ခံျခင္း၊ ေထာင္ထဲ၌ေနျခင္း၊ သူတပါးရုန္းရင္းခတ္ျပဳျခင္း၊ အမႈကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မအိပ္ဘဲေစာင့္ေနျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္းကို အလြန္သည္း ခံလ်က္၊၆စိတ္ႏွလံုးစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ပညာရွိျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံျခင္း၊ ခ်စ္ေယာင္မေဆာင္အမွန္ခ်စ္ျခင္း၊ ၇သမၼာတရားကိုေဟာျခင္း ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကိုျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္တည္းဟူေသာ လက္နက္မ်ားကိုလက်္ာဘက္ လက္ဝဲဘက္၌ဝတ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊  ၈အသေရထင္ရွား ျခင္းႏွင့္ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကိုခံသျဖင့္၄င္း၊ လွည့္စားေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဟုတ္မွန္ေသာသူ၊ ၉အဘယ္သူမွ် မသိေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္းေက်ာ္ေစာေသာသူ၊ အေသခံေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ဆံုးမျခင္းကိုခံေသာသူ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေသသတ္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာသူ၊ ၁ဝဝမ္းနည္းေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အစဥ္ဝမ္းေျမာက္ေသာသူ၊ ဆင္းရဲေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လူမ်ားကိုရတတ္ေစေသာသူ၊ ဥစၥာတစံုတခုကိုမွ် မပိုင္ေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အလံုးစံုတို႔ကိုပိုင္ေသာသူ ျဖစ္သျဖင့္၄င္း၊ ဘုရားသခင္ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ဓမၼဆရာမွန္ေၾကာင္းကို အရာရာ၌ ထင္ရွားစြာျပၾက၏။

၁၁အခ်င္းေကာရိသုလူတို႔၊ ငါတို႔ႏႈတ္သည္သင္တို႔အားဖြင့္လ်က္ရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးသည္လည္းက်ယ္ဝန္း၏။ ၁၂ငါတို႔၌သင္တို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္မဟုတ္။ ကိုယ္ေမတၱာ ကရုဏာ၌သာ က်ဥ္းေျမာင္းၾက၏။ ၁၃ငါတို႔ေက်းဇူး ကိုဆပ္ျခင္းအလုိငွါက်ယ္ဝန္းေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။ ထုိသို႔ဆိုေသာ္ကိုယ္သားတို႔ကို ဆိုသကဲ့သို႔ငါဆို၏။

၁၄မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္တဲြဘက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ထမ္းဘိုးကိုမထမ္းၾကႏွင့္။ တရားေသာအမႈ သည္ မတရားေသာအမႈကိုအဘယ္သို႔လက္ခံႏုိင္မည္နည္း။ အလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆက္ဆံ ႏိုင္မည္နည္း။ ၁၅ခရစ္ေတာ္သည္ ေဗလ်ာလႏွင့္ အဘယ္သို႔သင့္တင့္ႏိုင္ မည္နည္း။ ယံုၾကည္ေသာသူသည္ မယံုၾကည္ေသာသူႏွင့္အတူ အဘယ္အက်ဳိးအျပစ္ကို ခံရမည္နည္း။ ၁၆ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္ ရုပ္တုတို႔ႏွင့္ အဘယ္သို႔စပ္ဆုိင္ရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူတို႔တြင္ငါက်ိန္းဝပ္မည္။ သူတို႔တြင္လွည့္လည္၍ သူတို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္ႏွင့္ အညီ၊ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၇ထုိေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ထိုသူတို႔အထဲမွထြက္၍ အသီးအျခားေနၾက ေလာ့။ မစင္ၾကယ္ေသာအရာကို လက္ႏွင့္မွ် မတို႔ၾကႏွင့္။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္ သင္တို႔ကိုငါသည္လက္ခံမည္။ ၁၈သင္တို႔၏ အဘျဖစ္မည္။ သင္တို႔သည္လည္းငါ၏ သားသမီး ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ ဟုအနႏၱတန္ခုိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူ၏။