၂ေကာ အခန္းၾကီး(၇)


၁ထုိေၾကာင့္ခ်စ္သူတို႔၊ ထုိဂတိေတာ္မ်ားႏွင့္ ငါတို႔သည္ဆိုင္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၏အညစ္အေၾကး၊ စိတ္ဝိညာဥ္၏ အညစ္အေၾကးရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ကင္းစင္ေစလ်က္၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္အံ့။

၂ငါတို႔ကိုလက္ခံၾကေလာ။ ငါတို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ်မျပစ္မွား။ အဘယ္သူကိုမွ် မယိုယြင္းေစ။ အဘယ္သူ ၏ဥစၥာကိုမွ် ပရိယာယ္အားျဖင့္ မယူ။ ၃သင္တုိ႔ကို အျပစ္တင္၍ ဤသို႔ငါဆိုသည္ မဟုတ္။ သင္တို႔ႏွင့္ အတူအသက္ ရွင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေသျခင္းငွါ၄င္း၊ အလိုရွိသည္တိုင္ေအာင္၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကိုခ်စ္ၾက၏ဟု အထက္ကငါေျပာခဲ့ၿပီ။ ၄သင္တို႔ေၾကာင့္အလြန္ရဲရင့္ျခင္းရွိ၏။ သင္တို႔ေၾကာင့္အလြန္ဝါၾကြားျခင္းရွိရ၏။ သက္သာျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ညွဥ္းဆဲျခင္း ကိုခံေလရာရာ၌ အတုိင္းထက္အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၅ငါတို႔သည္မာေကေဒါနိျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ကာယၿငိမ္ဝပ္ျခင္း အလွ်င္းမရွိ။ အရာရာ၌ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရၾက၏။ ျပင္၌ကားတိုက္လွန္ျခင္း ရွိ၏။ အတြင္း၌ကား၊ စိုးရိမ္ျခင္းရွိ၏။

၆သို႔ေသာ္လည္းႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကို သက္သာေစေတာ္မူတတ္ေသာဘုရားသခင္သည္၊ တိတုေရာက္ လာေသာ အားျဖင့္ငါတို႔ကိုသက္သာေစေတာ္မူ၏။ ၇တိတုေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္သာသက္သာေစေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ တိတုသည္သင္တို႔ဆီမွာ ရေသာသက္သာျခင္းအားျဖင့္လည္း သက္သာေစေတာ္မူ၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူ မူကား၊ သင္တို႔၏ ေတာင့္တျခင္းညည္းတြားျခင္း၊ ငါ၏အက်ဳိးအလုိငွါ ေစတနာစိတ္အားႀကီးျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုသူသည္ငါတို႔အားၾကားေျပာ၏။ ထုိေၾကာင့္ငါသည္သာ၍ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၈အထက္ကေပးလုိက္ေသာစာအား ျဖင့္ သင္တို႔ကိုဝမ္းနည္းေစေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ယခင္အခါ၌ ေနာင္တရွိေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ၌မရွိ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ထိုစာသည္သင္တို႔ကို ခဏသာ ဝမ္းနည္းေစသည္ ကိုငါျမင္၏။

၉သင္တို႔ကိုဝမ္းနည္းေစေသာေၾကာင့္ငါဝမ္းေျမာက္သည္ မဟုတ္။ ဝမ္းနည္းေစ၍ေနာင္တရေသာေၾကာင့္ ငါဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ငါတို႔အားျဖင့္သင္တို႔၏ အက်ဳိးအလွ်င္းမပ်က္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ ႏွင့္အညီဝမ္းနည္းေစၾက၏။ ၁ဝအဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာဝမ္းနည္းျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာေနာင္တစိတ္တည္းဟူေသာ၊ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ေနာင္တစိတ္ကိုျပဳျပင္တတ္၏။ ေလာကီဝမ္းနည္းျခင္းမူကား၊ ေသျခင္းကိုျပဳျပင္တတ္၏။ ၁၁ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာသင္တို႔၏ ဝမ္းနည္းျခင္းသည္ သင္တို႔၌အဘယ္သို႔ေသာသတိျပဳျခင္း၊ ကုိယ္အျပစ္ကိုေျဖျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၊ အလြန္ေတာင့္တျခင္း၊ ငါ၏အက်ဳိးအလုိငွါစိတ္အားႀကီးျခင္း၊ တရားသျဖင့္ ဒဏ္စီရင္ျခင္းတို႔ကိုျပဳျပင္သည္ကုိ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ဤအမႈ၌အျပစ္ကင္းသည္ ကိုအရာရာအားျဖင့္ ထင္ရွားျပၾကၿပီ။ ၁၂ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ ငါသည္သင္တို႔အား ေရး၍ ေပးလုိက္ေသာအခါ၊ ျပစ္မွားေသာသူႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္းကိုခံရေသာ သူကိုသာ ေထာက္၍ ေရးသည္မဟုတ္။ သင္တို႔အက်ဳိးကို ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ျပဳစုခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ရွိေၾကာင္းကုိ သင္တို႔အား ထင္းရွားေစျခင္းငွါ ေရးသတည္း။ ၁၃ထုိေၾကာင့္ သင္တို႔၏ သက္သာျခင္း အေၾကာင္းအားျဖင့္၊ ငါတို႔သည္လည္းသက္သာျခင္း သို႔ေရာက္သည္ သာမက၊ တိတု၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းအားျဖင့္ သာ၍အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ ထုိသူ၏ စိတ္ႏွလံုးကိုသက္သာဝမ္းေျမာက္ေစၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၄အထက္က ငါသည္သင္တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဝါၾကြားေသာစကားကို ထုိသူအားေျပာၿပီးလွ်င္၊ ယခုရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ ငါတို႔သည္အရာရာ၌ သင္တို႔အားဟုတ္မွန္စြာေျပာသည္နည္းတူ၊ တိတုေရွ႔၌ ငါဝါၾကြားေသာစကားသည္လည္း မွန္ေသာစကားျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွား၏။ ၁၅သင္တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ သူ႔ကိုလက္ခံ၍ နားေထာင္ ၾကသည္ ကိုသူသည္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ သင္တို႔ကိုခ်စ္သနားျခင္း ေမတၱာ ကရုဏာစိတ္ႏွင့္ အလြန္ျပည့္စံု၏။ ၁၆ငါသည္ အရာရာ၌ သင္တို႔ကို ယံုႏုိင္ေသာေၾကာင့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။