၂ေကာ အခန္းၾကီး(၈)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ဘုရားသခင္သည္ မာေကေဒါနိျပည္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္မ်ားတို႔အား ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို ငါတို႔သည္ သင္တို႔အား ၾကားေျပာၾက၏။ ၂ထုိအသင္းေတာ္တို႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းအား ျဖင့္ မ်ားစြာေသာစံုးစမ္းျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း၊ အလြန္ႀကီးေသာဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္၊ ဥစၥာျပဳန္းတီးေသာ ဆင္းရဲျခင္း အေၾကာင္းသည္၊ သူတို႔၏ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္းစည္းစိမ္ကို ျဖစ္ေစ၍ ၾကြယ္ဝျပည့္စံု၏။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ တတ္ႏုိင္သမွ် ထက္မက၊ အလိုအေလ်ာက္စြန္႔ၾကဲခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ရွိၾကသည္ဟု ငါသည္သက္ေသခံ၏။ ၄သူတို႔အလွဴဒါနကိုငါတို႔သည္ ယူ၍ သူတို႔ႏွင့္ ကူညီလ်က္၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔အားလုပ္ေကြၽးျခင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ေသာ စကားမ်ားအားျဖင့္ ငါတို႔ကိုေတာင္းပန္ၾက၏။ ၅ထုိသို႔ျပဳ ၾကေသာ္၊ ငါတို႔ေျမာ္လင့္သည္အတုိင္းထက္မကျပဳ၍၊ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီေရွ႔ဦးစြာ သခင္ဘုရား၌၄င္း၊ ငါတို႔၌၄င္း၊ မိမိတို႔ကိုမိိမိတို႔လွဴၾက၏။ ၆ထုိေၾကာင့္၊ တိတုသည္ သင္တို႔၌အဦးျပဳႏွင့္ သကဲ့သို႔ ထုိအလွဴေက်းဇူးကို ၿပီးစီးေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ သူ႔ကို ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၇ထုိသို႔ႏွင့္အညီ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ ဥာဏ္ရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသတိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ ငါတို႔ကိုခ်စ္ျခင္းမွစေသာအလံုးစံုတို႔ႏွင့္ ၾကြယ္ဝ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထုိေက်းဇူးႏွင့္လည္း ၾကြယ္ဝျပည့္စံုျခင္းျဖစ္ေစသတည္း။ ၈ထုိသို႔ဆုိေသာ္၊ ပညတ္အားျဖင့္ ငါဆိုသည္မဟုတ္။ အျခားေသာသူတို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းကို အစဲြျပဳ၍၊ သင္တို႔၏ေမတၱာသည္မွန္သည္ မမွန္သည္ကိုစံုးစမ္းေသာ အားျဖင့္ဆိုသတည္း။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္သည္ စည္းစိမ္ရွိေသာ္လည္း၊ ဆင္းရဲေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔သည္စည္းစိမ္ရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔သိၾက၏။

၁ဝဤအမႈ၌ ငါသည္ကိုယ္သေဘာကိုျပဳ၏။ မႏွစ္ကပင္အဦးျပဳသည္သာမက၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သင္တို႔သည္ဤအမႈကိုၿပီးစီးေစလွ်င္ သာ၍ေကာင္းလိမ့္မည္။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍၊ အထက္ကေစတနာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္ အညီ၊ ယခုတြင္သင္တို႔သည္ တတ္ႏုိင္သည္ အတိုင္းျပဳ၍ ဤအမႈကိုၿပီးစီးေစၾကေလာ့။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ သည္ အသင့္ရွိလွ်င္၊ မတတ္ႏုိင္ေသာအမႈကိုမေထာက္ဘဲ၊ တတ္ႏိုင္ေသာအမႈကိုေထာက္၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ ျဖစ္၏။ ၁၃ဤအမႈအရာ၌ အျခားေသာသူတို႔သည္ ခ်မ္းသာရ၍ သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ ငါအၾကံရွိသည္မဟုတ္။ ၁၄-၁၅မ်ားမ်ားရေသာသူမပို။ နည္းနည္းရေသာသူမလို ဟူေသာက်မ္းစကားႏွင့္ အညီ၊ မွ်ျခင္းတရားကိုေထာက္၍၊ ယခု၌ သင္တို႔၏စည္းစိမ္သည္ သူတို႔၏ ဆင္းရဲကိုမစသျဖင့္၄င္း၊ ေနာင္၌သူတို႔၏ စည္းစိမ္သည္ သင္တို႔၏ ဆင္းရဲကို မစသျဖင့္၄င္း၊ အညီအမွ်ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါအၾကံရွိ၏။

၁၆ထုိသို႔သင္တို႔၏ အက်ဳိးကိုျပဳစုခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ကို ဘုရားသခင္သည္ တိတုအားလည္းေပးေတာ္မူ ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေပ၏။ ၁၇ထုိသူသည္ ငါတိုက္တြန္းေသာစကားကုိ နားေထာင္သည္သာမက၊ အလြန္ေစတနာ စိတ္အားႀကီး၍ သင္တို႔ဆီသို႔အလိုအေလ်ာက္သြား၏။ ၁၈ဧဝံေဂလိတရားကိုေဟာေျပာ၍ အသင္းေတာ္အေပါင္းတို႔၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံရေသာညီကိုလည္း တိတုႏွင့္ အတူငါတို႔ေစလႊတ္ၾက၏။ ၁၉ထုိညီမူကား၊ သခင္ဘုရား၏ ဂုဏ္အသေရေတာ္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေစတနာစိတ္ကို၄င္း၊ ငါတို႔သည္ထင္ရွားေစ၍၊ အသင္းေတာ္မ်ား၏ အလွဴေက်းဇူးကို ျပဳစုသည္အမႈမွာ ငါတို႔ႏွင့္ အတူသြားေစျခင္းငွါ၊ အသင္းေတာ္တို႔သည္ ေရြးေကာက္၍ ခန္႔ထား ေသာသူျဖစ္သတည္း။ ၂ဝငါတို႔သည္ ထုိမ်ားစြာေသာ အလွဴေက်းဇူးကို ျပဳစုရာတြင္ အျပစ္တင္စရာအေၾကာင္း  အလွ်င္းမရွိေစျခင္းငွါ သတိျပဳၾက၏။ ၂၁သခင္ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌မက၊ လူတို႔ေရွ႔၌ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္ ကို ႀကံစည္ၾက၏။ ၂၂ထိုသူႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ အျခားေသာညီအစ္ကိုကိုလည္း ေစလႊတ္ၾက၏။ ထိုညီမူကား၊ ငါတို႔သည္ အရာရာ၌ အဖန္ဖန္စံုစမ္း၍ သိသည္အတိုင္း လံု႔လျပဳေသာသူျဖစ္၏။ ယခု၌ သင္တို႔ကို အလြန္ယံု ၾကည္ေသာေၾကာင့္ သာ၍လံု႔လျပဳ၏။ ၂၃တိတုသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူနည္းဟု တစံုတေယာက္ေမးလွ်င္၊ ငါ၏ အေပါင္းအေဘာ္ျဖစ္၏။ သင္တို႔အမႈကို ငါႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေသာသူ လည္းျဖစ္၏။ အျခားေသာ ညီးအစ္ကို တို႔မူကား၊ အဘယ္သို႔ေသာသူနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ အသင္းေတာ္မ်ား၏ တမန္ျဖစ္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအေသေရ လည္းျဖစ္ၾက၏။ ၂၄ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို၄င္း၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ေၾကာင့္ ဝါၾကြားျခင္းအေၾကာင္း ကို၄င္း၊ အသင္းေတာ္မ်ား မ်က္ေမွာက္၌ ထိုသူတို႔အား ထင္ရွားစြာျပၾကေလာ့။