၂ေကာ အခန္းၾကီး(၉)


၁သန္႔ရွင္းသူတို႔ကို လုပ္ေကြၽးျခင္း၏ အမႈအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရး၍ ၾကားလိုက္ေသာ္ အက်ိဳးမရွိ။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔၏ေစတနာစိတ္ကို ငါသိ၏။ သင္တို႔၌ရွိေသာ ထိုေစတနာစိတ္ကို ငါဝါၾကြား၍ အခါယ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ မႏွစ္ကပင္အသင့္ ရွိၾကၿပီဟု မာေကေဒါနိလူတို႔အား ငါဆိုတတ္၏။ ထိုသို႔သင္တို႔ ေစတနာ စိတ္အားႀကီးျခင္း အေၾကာင္းအရာသည္ အမ်ားေသာသူတို႔ကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းေလၿပီ။ ၃သို႔ေသာ္လည္း ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကို ဝါၾကြားေသာစကားသည္ ဤအမႈ၌ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစဘဲ၊ ထိုစကားႏွင့္အညီ သင္တို႔သည္ အသင့္ရွိေစျခင္းငွါ ညီအစ္ကိုအခ်ိဳ႔တို႔ကို ငါေစလႊတ္၏။ ၄သို႔မဟုတ္ မာေကေဒါနိလူတို႔သည္ ငါႏွင့္အတူလာ၍ သင္တို႔သည္ အသင့္မရွိၾကသည္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ သင္တို႔ရွက္ၾကလိမ့္မည္ဟု မဆိုဘဲ၊ ငါတို႔သည္ ရဲရင့္စြာ ဝါၾကြားခဲ့ၿပီး သည္ကို အရွက္ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၅ထိုေၾကာင့္ အထက္ကၾကားေျပာေသာ သင္တို႔၏အလွဴေက်းဇူးသည္ အႏိုင္ အထက္လွဴရေသာ ဥစၥာကဲ့သို႔မဟုတ္။ အလွဴေက်းဇူးကဲ့သို႔ အသင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ သင္တို႔ဆီသို႔ အရင္သြားေစ၍ ထိုအလွဴေက်းဇူးကို အရင္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္မတိုက္တြန္းဘဲ မေနေကာင္းဟု သေဘာရွိ၏။

၆အနည္းငယ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာသူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ ၇လူတိုင္း ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ႏွင့္မလွဴရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကိုသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ ၈က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူသည္စြန္႔ႀကဲၿပီ။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးကမ္းၿပီ။ ၉သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲတည္တတ္၏ဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔သည္ အရာရာ၌ သံုးေလာက္ေသာဥစၥာအမ်ိဳးမ်ိဳး အစဥ္ရွိ၍၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးစံုေသာမဂၤလာေက်းဇူးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝမ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူအား မ်ိဳးေစ့ကို၄င္း၊ အစာအာဟာရကို၄င္း၊ ေပးေတာ္မူေသာသူသည္၊ သင္တို႔အားမ်ိဳးေစ့ကိုေပး၍ ပြားမ်ားေစေတာ္မူမည္။ သင္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း ၾကြယ္ဝေစေတာ္မူမည္။ ၁၁ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းအလိုငွါ အရာရာ၌ၾကြယ္ဝျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း ရွိလမ့္မည္။ ၁၂အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ဤလုပ္ေကြၽးျခင္းအမႈသည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ဆင္းရဲျခင္းကို မစသည္သာမက၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း အမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။ ၁၃သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားအလိုသို႔ ထင္ရွားစြာလိုက္ျခင္းအရာကို၄င္း၊ ထိုသန္႔ရွင္းသူတို႔မွစေသာ လူအေပါင္း တို႔အား ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းအရာကို၄င္း၊ သူတို႔သည္ ေအာက္ေမ့ေသာအခါ၊ ဤလုပ္ေကြၽး ျခင္းအမႈ၏ လကၡဏာသက္ေသကိုေထာက္၍ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္၏။ ၁၄သင္တို႔၌ ထူးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း သူတို႔သည္ေထာက္လွ်င္၊ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္း၍၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းစိတ္ရွိၾက၏။ ၁၅ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေအာက္ေမ့၍ ခ်ီးမြမ္းျခင္းရွိေစသတည္း။