၂ေကာ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္အားျဖင့္ ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုႏွင့္ ငါ့ညီတိေမာေသသည္၊ ေကာရိသုၿမိဳ႔၌ရွိေသာဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္မွစ၍၊ အခါယျပည္အရပ္ရပ္တို႔၌ ရွိေသာ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္း တို႔ကို ၾကားလုိက္ပါ၏။ ၂သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ ရွိပါေစေသာ။

၃သနားျခင္းကရုဏာ၏အဘ၊ သက္သာျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ အရွင္တည္းဟူေသာ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၄ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္သက္သာျခင္းရွိသကဲ့သို႔၊ ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံရေသာသူတို႔အား သက္သာေစႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၌ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အား သက္သာေစေတာ္မူ၏။ ၅အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္ ငါတို႔ခံရေသာ ဆင္းရဲျခင္းသည္ အလြန္မ်ားျပားသည္နည္းတူ၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးအားျဖင့္ ငါတို႔ခံရေသာ သက္သာျခင္းသည္ အလြန္မ်ားျပား၏။ ၆သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းကိုခံရေသာ္၄င္း၊ သက္သာျခင္းသို႔ေရာက္ ေသာ္၄င္း၊ သင္တို႔၏ သက္သာျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းအက်ိဳး အလိုငွါျဖစ္၏။ ငါတို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းကိုကိုခံရသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္သည္းခံေသာစိတ္ႏွင့္ ခံရေသာအားျဖင့္၊ ထုိသက္သာျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ျပည့္စံုတတ္၏။ ၇သင္တုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ငါတို႔သည္ မေရြ႔ႏုိင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိ၏။ သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းကိုဆက္ဆံသကဲ့သို႔၊ ထုိနည္းတူသက္သာျခင္းကိုဆက္ဆံၾက၏ ဟု ငါတိုသည္သိၾက၏။

၈ညီအစ္ကိုတို႔၊ အာရွိျပည္၌ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲျခင္းတည္းဟူေသာ အသက္မလြတ္ႏုိင္ဟု ထင္ရ၍၊ မခံႏိုင္ ေအာင္အတုိင္းထက္အလြန္ေလးေသာဆင္းရဲခံရေၾကာင္းကို သင္တို႔မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။ ၉ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုအစဥ္မကိုးစားဘဲ၊ ေသေသာသူတို႔ကို ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားမည္အေၾကာင္း ေသေစဟု စီရင္ျခင္းကို ကိုယ္တုိင္ခံရသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၁ဝထုိဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ထုိမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ေသေဘးမွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ယခု၌လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသး၏။ ၁၁သင္တို႔သည္ကူညီ၍ ငါတို႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေနာက္၌လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလတံ့ဟု ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိ၏။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ကူညီေသာအားျဖင့္ ငါတို႔၌ ေရာက္ေသာဆုေက်းဇူးကို အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေထာက္၍ငါတို႔အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။

၁၂ငါတို႔ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ေလာကီပညာ ကိုအမွီမျပဳ၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကို အမွီျပဳ၍လ်စ္လ်ဴေသာစိတ္ႏွင့္၄င္း၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိေသာ ၾကည္ျဖဴျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ငါတို႔သည္ ဤေလာက၌ က်င့္ၾကံျပဳမူ၍ သင္တို႔ဆီမွာလည္း ထုိသုိ႔အထူးသျဖင့္ က်င့္ၾကံျပဳမူသည္ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာ စိတ္သည္ သက္ေသခံသတည္း။ ၁၃-၁၄သင္တို႔သည္ဘတ္၍ ဝန္ခံေသာအရာမွတပါး၊ အျခားေသာအရာကို ငါတုိ႔သည္ေရး၍ ေပးလုိက္သည္မဟုတ္။ သင္တို႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္၏ေန႔၌ ငါတို႔၏ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေႀကာင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ၾကသည္ဟု သင္တို႔သည္ ငါတို႔ကို အနည္းငယ္အားျဖင့္ ဝန္ခံသည္ အတုိင္းအစဥ္ဝန္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနၾက၏။

၁၅အစဥ္ဝန္ခံမည္ဟု ငါသေဘာက်လ်က္ရွိ၍၊ သင္တို႔သည္ တဖန္ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရေစျခင္းငွါ ငါသည္သင္တို႔ဆီသို႔အရင္လာမည္ဟု အၾကံရွိ၏။ ၁၆သင္တို႔အနားမွာ ေရွာက္၍ မာေကေဒါနိျပည္သို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ တဖန္မာေကေဒါနိျပည္မွ သင္တို႔ေနရာသို႔လာ၍၊ ယုဒျပည္တိုင္ေအာင္သင္တို႔ပို႔ျခင္းေက်းဇူးကိုခံမည္ဟု အၾကံရွိ၏။ ၁၇ထုိသို႔အၾကံရွိေသာအခါ လွ်ပ္ေပၚေသာစိတ္ရွိသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ငါ့စကားမွာ ဟုတ္မွန္၏၊ ဟုတ္မွန္၏ ဟူ၍၄င္း၊ မဟုတ္မမွန္၊ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍၄င္း၊ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါၾကံစည္ေသာအရာကို ဇာတိပကတိအတိုင္း ႀကံစည္သေလာ။ ၁၈ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔ဆီသို႔ငါတို႔ေပးလုိက္ေသာ စကားသည္ ဟုတ္မွန္၏ ဟူ၍၄င္း၊ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍၄င္း မဆိုလို။ ၁၉ငါမွစ၍ သိလႊာႏုႏွင့္ တိေမာေသတို႔သည္ သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာ  ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယရႈခရစ္သည္ ဟုတ္မွန္၏ဟူ၍၄င္း၊ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍၄င္း မဆိုလုိဘဲ၊ ကိုယ္ေတာ္မွာ ဟုတ္မွန္၏ ဟူ၍သာဆုိလုိသတည္း။ ၂ဝထုိသခင္မွာ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ရွိသမွ် တုိ႔သည္ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစျခင္းအလုိ ငွါ၊ ဟုတ္မွန္၏ ဟူ၍၄င္း၊ အာမင္ဟူ၍၄င္းျဖစ္သတည္း။ ၂၁သင္တို႔ႏွင့္ ငါတို႔ကိုခရစ္ေတာ္၌တည္ေစ၍ ဘိသိက္ေပးေသာသူကား၊ ဘရားသခင္ျဖစ္သတည္း။ ၂၂ထိုဘုရားသခင္သည္ငါတို႔ကို တံဆိပ္ခတ္၍ ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ စားရန္ကို သြင္းေပးေတာ္မူ၏။

၂၃ငါသည္ သင္တို႔ကိုသနားေသာေၾကာင့္သာ ယခုတိုင္ေအာင္ ေကာရိသုၿမိဳ႔သို႔မလာဟု ငါ့စိတ္ဝိညာဥ္ ဘက္၌ ဘုရားသခင္ကို ငါတိုင္တည္၏။ ၂၄ထုိသို႔ဆိုေသာ္လည္း၊ ငါတို႔သည္သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အစိုးရသည္မဟုတ္။ သင္တို႔၏ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ကူမ၍သာျပဳၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔သည္တည္ႏုိင္ၾက၏။