၂ေကာ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁သင္တို႔၏မ်က္ေမွာက္၌ ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ သင္တို႔အမႈကိုစီရင္၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေသာ ငါေပါလုသည္၊ ခရစ္ေတာ္၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေျဖးညွင္းေတာ္မူျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ သင္တို႔ကိုေတာင္းပန္ပါ၏။ ၂ငါတို႔သည္ ဇာတိပကတိ အလိုသို႔လိုက္၍ က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကသည္ဟု ထင္မွတ္ေသာသူတို႔အား၊ ငါႀကံစည္ေသာ ရဲရင္ျခင္း အတိုင္း သင္တို႔ဆီသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ထိုမွ်ေလာက္ ရဲရင့္ျခင္းမရွိမည္အေၾကာင္း ငါေတာင္းပန္ပါ၏။ ၃အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ လူဇာတိ၌ က်င္လည္ေသာ္လည္း၊ ဇာတိပကတိအလိုသို႔လိုက္၍ စစ္တိုက္ၾကသည္မဟုတ္။ ၄ငါတို႔စစ္တိုက္၍ သံုးစြဲေသာလက္နက္သည္ ဇာတိပကတိလက္နက္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႔ရိုးၿမိဳ႔ျပတို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။ ၅ထိုလက္နက္အားျဖင့့္ လူတို႔၏အႀကံ အစည္တို႔ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာနရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ႏွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တို႔ကို ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္ၾကေစၾက၏။ ၆သင္တို႔၏ နားေထာင္ျခင္းအမႈသည္ ျပည့္စံုၿပီးမွ၊ နားမေထာင္ဘဲေနေသာ လူအေပါင္းတို႔ကို ဒဏ္ေပးျခင္းငွါ ငါတို႔သည္ အသင့္ရွိၾက၏။

၇မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္မွတ္ၾကသေလာ။ အၾကင္သူက၊ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏လူျဖစ္သည္ဟု မိမိ၌စြဲလမ္းျခင္း ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္၏လူျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို တဖန္အလိုအေလ်ာက္ ဆင္ျခင္သိမွတ္ေစ။ ၈သင္တို႔ကို ပယ္ရွင္းဖ်က္ဆီးျခင္း အလိုငွါမဟုတ္။ တည္ေဆာက္ျခင္းအလိုငွါ သခင္ဘုရားသည္ ငါတို႔၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာ တန္ခိုးကို ငါသည္သာ၍ ဝါၾကြားေသာ္လည္း၊ ရွက္ေၾကာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ၉ငါေရး၍ ေပးလိုက္ေသာစာအားျဖင့္သာ သင္တို႔ကို ၿခိမ္းေခ်ာက္သကဲ့သို႔ ငါမျပဳလို။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၏ စာသည္ ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရွိေသာသူ၊ အခ်ည္းအႏွီး ေသာစကားကို ေျပာေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုတတ္ေသာသူရွိ၏။ ၁၁ငါတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္မရွိ၍ စာ၌ပါေသာ စကားအားျဖင့္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ရွိေသာအခါ အမႈအားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထိုသူသည္ ဆင္ျခင္ သိမွတ္ေစ။

၁၂ကိုယ္ကိုကိုယ္ ခ်ီးမြမ္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းကို၄င္း၊ ၿပိဳင္ႏႈိင္းျခင္းကို၄င္း၊ ငါတို႔မျပဳဝံ့။ ထိုသူတို႔ သည္ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ခိုင္းႏႈိင္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ႏႈိင္းျခင္းကိုျပဳ၍ ပညာမဲ့ျဖစ္ၾက၏။ ၁၃ထိုမွတပါး၊ ကိုယ္ငန္းကိုယ္တာကို လြန္က်ဴး၍ ျပဳေသာအမႈအရာကို ငါတို႔ဝါၾကြားျခင္းမရွိဝံ့၊ ဘုရားသခင္ေဝငွေတာ္မူေသာ အငန္းအတာ၏ အတိုင္းအရွည္အတြင္းတြင္ ျပဳေသာအရာကိုသာ ဝါၾကြားျခင္းရွိဝံ့၏။ ထိုအတိုင္းအရွည္သည္ သင္တို႔တိုင္ေအာင္ပင္ မွီသတည္း။ ၁၄သင္တို႔တိုင္ေအာင္ မမွီလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ လြန္က်ဴး၍ျပဳၾကသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ၍၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔တိုင္ေအာင္ ေရာက္ၾကၿပီ။                           ၁၅-၁၆ငါတို႔သည္  ကိုယ့္ငန္းကိုယ္တာကို လြန္က်ဴး၍၊ သူတပါးအလုပ္ထဲသို႔ ဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝါၾကြားေလ့ရွိသည္မဟုတ္။ ထိုသို႔ သူ႔လုပ္ငန္း သူ႔တာအတြင္းတြင္ ျပင္္ဆင္ၿပီးေသာအမႈအရာကို ဝါၾကြားျခင္းမရွိဘဲ၊ သင္တို႔ျပည္တဘက္သို႔ ကူး၍ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာရေသာ အခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းပါရမီရင့္ၿပီးမွ၊ ငါတို႔၏ အငန္း အတာသည္ အလြန္က်ယ္ဝန္းမည္ဟု ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိ၏။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍ ဝါၾကြားေသာသူမည္သည္ကား၊ သခင္ဘုရား၌ သာဝါၾကြားေစ၊ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ခ်ီးမြမ္းေသာသူသည္ ဝန္ခံေသာသူျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ ခ်ီးမြမ္းေသာမူျခင္းကို ခံရေသာသူသာလွ်င္ ဝန္ခံေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္သတည္း။