၂ေကာ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ငါသည္ ဝါၾကြားျခင္းကို မျပဳသင့္လွ်င္၊ သခင္ဘုရား ျပေတာ္မူေသာ ထူးဆန္းေသာရူပါရံုႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ မ်ားကို တဖန္ေျပာဦးမည္။ ၂တဆယ္ေလးႏွစ္အထက္က၊ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ျဖစ္ေသာ လူတေယာက္ကို တတိယ ေကာင္းကင္သို႔တိုင္ေအာင္ ခ်ီေဆာင္သည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ထိုအခါ သူ၌ ကိုယ္ခႏၾၶြာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူ၏။ ၃ထိုသူသည္ ပရဒိသုဘံုသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရ၍၊ လူမေျပာအပ္ မေျပာႏိုင္ေသာ စကားကို ၾကားသည္အေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ခႏၾၶြာပါသည္ မပါသည္ကို ငါမသိ။ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူ၏။ ၅ထိုသို႔ေသာသူကို ဝါၾကြားမည္။ ႏြမ္းရိအားနည္းျခင္းမွတပါး ကိုယ္ဂုဏ္ကို မဝါၾကြား။ ၆ဝါၾကြားျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္လည္း၊ သူရူးျဖစ္သည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဟုတ္မွန္စြာေျပာတတ္၏။ တစံုတေယာက္ ေသာသူသည္ ငါ့ကိုျမင္သည္ထက္၊ ငါ့သိတင္းကိုၾကားသည္ထက္၊ ငါ့ကိုသာ၍ မထင္ေစျခင္းငွါ ငါမေျပာဘဲေန၏။ ၇ငါခံရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အလြန္ထူးျမတ္၍ ငါသည္ ေထာင္လႊားေသာစိတ္ မရွိေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကိုဒဏ္ခတ္ေသာ စာတန္၏ တမန္တည္းဟူေသာ ငါ့ကိုယ္၌ စူးေသာဆူးကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၈ထိုဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ သခင္ဘုရားကို ငါဆုေတာင္း၍ အသနားခံေတာ္ခံၿပီးလွ်င္၊ ၉ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဘို႔ ေလာက္ေပ၏။ ငါ့တန္ခိုးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌ စံုလင္တတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တန္ခိုးသည္ ငါ့အေပၚ၌ က်ိန္းဝပ္မည္အေၾကာင္း ငါ့ကို၌အားနည္းျခင္းအျဖစ္ကို ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဝါၾကြား ျခင္းငွါ သာ၍ငါအလိုရွိ၏။ ၁ဝသို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ခံရေသာအားနည္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေဝဒနာခံျခင္းတို႔ကို ငါႏွစ္သက္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။ ၁၁ငါသည္ ဝါၾကြားတတ္ေသာ သူရူးျဖစ္သေလာ။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို အႏိုင္အထက္ျဖစ္ေစၾကၿပီ။ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ငါခံသင့္၏။ ငါသည္ ဘာမွ် မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အႀကီးဆံုးေသာတမန္ေတာ္ေအာက္ အလွ်င္းမယုတ္မညံ့။ ၁၂အကယ္စင္စစ္ သည္းခံျခင္းႏွင့္တကြ နိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈ၊ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုးမ်ားအားျဖင့္ တမန္ေတာ္၏လကၡဏာတို႔ကို သင္တို႔တြင္ ထင္ရွားစြာျပၿပီ။ ၁၃ငါသည္ သင္တို႔ကို မေႏွာက္ရွက္ေသာအရာ တခုကိုထားလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ အျခားေသာ အသင္းေတာ္ထက္ အဘယ္သို႔ ယုတ္ညံ့သနည္း။ ထိုသို႔ ငါျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို သည္းခံၾကေလာ့။ ၁၄ဤတတိယ အႀကိမ္ သင္တို႔ဆီသို႔သြားျခင္းငွါ ငါသည္အသင့္ရွိ၏။ သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္မည္ဟု အႀကံမရွိ။ သင္တို႔ဥစၥာကို ငါရွာသည္မဟုတ္။ သင္တို႔သာရွာ၏။ သားသမီးတို႔သည္ မိဘအတြက္ ဥစၥာကိုဆည္းဖူးရသည္မဟုတ္။ မိဘတို႔ သည္ သားသမီးတို႔အတြက္ ဆည္းဖူးရ၏။ ၁၅ငါသည္ သင္တို႔ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ကို တိုးပြားသည္အတိုင္း သင္တို႔ သည္ ငါ့ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔စိတ္ဝိညာဥ္၏ အက်ိဳးအလိုငွါ ငါသည္ ကုိယ္ဥစၥာကို၄င္း၊ ကိုယ္ကို၄င္း၊ ကုန္ေစျခင္းငွါ အလြန္ေစတနာရွိ၏။

၁၆သင္တို႔ကို ငါမေႏွာင့္ရွက္သည္မွန္ေစေတာ့။ သို႔ေသာ္လည္း၊ လိမၼာေသာသူျဖစ္၍ ပရိယာယ္အားျဖင့္ သင္တို႔ကို ဘမ္းဆီးၿပီဟုဆိုလွ်င္၊ ၁၇တစံုတေယာက္ေသာသူကို သင္တို႔ဆီသို႔ေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔၏ဥစၥာကို ပရိယာယ္ အားျဖင့္ ငါယူသေလာ။ ၁၈တိတုသည္ သင္တို႔ဆီသို႔သြားမည္အေၾကာင္း ငါေတာင္းပန္၍၊ သူႏွင့္တကြ အျခားေသာ ညီတေယာက္ကို ေစလႊတ္၏။ တိတုသည္ ပရိယာယ္အားျဖင့္ သင္တို႔၏ဥစၥာကိုယူသေလာ။ ငါတို႔သည္ စိတ္သေဘာထားျခင္းတူ၍ က်င့္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ တလမ္းတည္းလိုက္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

၁၉တဖန္တံု၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ေရွ၌ ကိုယ္အျပစ္ေျဖရာစကားကို ေျပာသည္ဟု ထင္ၾကသေလာ။ ခရစ္ေတာ္ကို ေထာက္၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ ငါတို႔ေျပာၾက၏။ ခ်စ္သူတို႔ ငါတို႔ျပဳသမွ်မွာ သင္တို႔ကိုတည္ေဆာက္ ျခင္းအလိုငွါ ျပဳၾက၏။ ၂ဝငါေရာက္လာေသာအခါ၊ သင္တို႔သည္ ငါႏွစ္သက္ေသာသူမျဖစ္၊ ငါသည္လည္း သင္တို႔ မႏွစ္သက္ေသာသူ ျဖစ္မည္ဟူ၍၄င္း၊ သင္တို႔၌ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္း၊ သူ႔အသ ေရကိုရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ေခ်ာစားျခင္း၊ မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအမႈလုပ္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ၂၁အထက္ကျပစ္မွား၍ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း အမႈတို႔ကို ျပဳမိ၍၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ေနာင္တမရေသာသူ အမ်ားေၾကာင့္ ငါစိတ္မသာ ညည္းတြားရသျဖင့္၊ သင္တို႔ေရွ႔၌ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုႏွိမ့္ခ် ေတာ္မူမည္ဟူ၍၄င္း စိုးရိမ္ျခင္းရွိ၏။