၂ေကာ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ဤတတိယအႀကိမ္တြင္ သင္တို႔ဆီသို႔ ငါလာမည္ျဖစ္၍၊ သက္ေသခံႏွစ္ဦ သံုးဦးအားျဖင့္ စကားရွိသမွ် တို႔သည္ တည္ရလိမ့္မည္။ ၂တဖန္ ငါေရာက္လာလွ်င္ သင္တို႔ကို မသနားရဟု ျပစ္မွားေသာသူမွစ၍ ၾကြင္းေသာ သူအေပါင္းတို႔အား အထက္က ငါေျပာသည္သာမက၊ ယခုပင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူမရွိေသာ္လည္း၊ တဖန္ရွိဘိသကဲ့သို႔ ငါေျပာႏွင့္၏။ ၃သင္တို႔တြင္ အားနည္းေတာ္မမူ၊ အားႀကီးေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ဗ်ာဒိတ္ျပေတာ္မူျခင္း သက္ေသကို သင္တို႔သည္ရွာေသာေၾကာင့္၊ ငါေရာက္လာေသာအခါ မသနားရ။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုခရစ္ေတာ္ သည္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ အသက္ရွင္ ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏နည္းတူ အားနည္းေသာ္လည္း၊ သင္တို႔တြင္ ျပေသာဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ၅သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္သေလာ၊ မတည္သေလာဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္စစ္ေၾကာၾကေလာ့။ ကိုယ္ကိုကိုယ္စံုစမ္းၾကေလာ့။ အစစ္မခံႏိုင္ေသာသူ မမွန္လွ်င္၊ ေယရႈခရစ္သည္ သင္တို႔၌ တည္ေတာ္မူသည္ဟု ကိုယ္အေၾကာင္းကိုကိုယ္ မသိၾကသေလာ။ ၆ငါတို႔သည္ အစစ္ခံ ႏိုင္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သိၾကလိမ့္မည္ဟု ငါထင္မွေျမာ္လင့္ျခင္းရွိ၏။ ၇ငါတို႔သည္ အစစ္ခံႏိုင္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိသည္မဟုတ္။ အစစ္မခံႏိုင္ေသာသူကဲ့သို႔ ထင္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ေစျခင္းငွါ၊ မေကာင္းေသာအက်င့္ တစံုတခုကိုမွ် မက်င့္မည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳ၏။ ၈ငါတို႔သည္ သမၼာတရားကို ဆီးတားျခင္းငွါ အလွ်င္းမတတ္ႏိုင္ၾက။ ၉သမၼာတရားဘက္၌ ေန၍သာ တတ္ႏိုင္ၾက၏။ ငါတို႔သည္ အားနည္း၍ သင္တို႔သည္ အားႀကီးေသာအခါ၊ ငါတို႔၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။ သင္တို႔သည္ စံုလင္မည္အေၾကာင္းကိုသာ အလိုရွိၾက၏။ ၁ဝထိုေၾကာင့္ ပယ္ရွင္းဖ်က္ဆီးျခင္းအလိုငွါ မဟုတ္၊ တည္ေဆာက္ျခင္းအလိုငွါ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ တန္ခိုးရွိသည္အတိုင္း ငါသည္ေရာက္လာ ေသာအခါ ျပင္းစြာေသာေသဒဏ္ကို မေပးလို၍၊ ယခုပင္သင္တို႔ႏွင့္ ကြာေဝးေသးသည္ကာလ ဤသို႔သို႔ငါေရး လုိက္၏။

၁၁ၾကြင္းေသးေသာစကား ဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔၌ မဂၤလာရွိပါေစေသာ။ စံုလင္ျခင္း၊ သက္သာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ စိတ္တညီတညြတ္တည္းျဖစ္၍၊ အခ်င္းခ်င္းအသင့္အတင့္ေနၾကေလာ့။ သို႔ျဖစ္၍ ေမတၱာကို၄င္း၊ အသင့္အတင့္ေနျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလတံ့။ ၁၂အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သန္႔ရွင္းေသာနမ္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၃သန္႔ရွင္း သူအေပါင္းတို႔သည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၁၄သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ ေတာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ မိႆဟာရေတာ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

 

ေကာရိ သုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။