ေကာေလာသဲ အခန္းၾကီး(၂)


၁သင္တို႔ႏွင့္ ေလာဒိကိၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔မွစ၍၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ဘူးေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္၊ ၂ေမတၱာ ခ်င္းထံုးဖြဲ႔၍၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာကို နားလည္ႏိုင္ေသာ ဝိစိကိစျၧြာႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ ဥာဏ္၏စည္းစိမ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ စိတ္ႏွလံုးသက္သာေစမည္အေၾကာင္း အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးေသာတိုက္လွန္ ျခင္းကိုငါခံရသည္ဟု သင္တို႔ သိေစျခင္းငွါ ငါအလုိရွိ၏။ ၃ထုိနက္နဲေသာအရာ၌ ပညာဘ႑ာ၊ ဥာဏ္ဘ႑ရွိသမွ်တို႔ သည္ ဝွက္ထားလ်က္ရွိၾက၏။ ၄အဘယ္မည္ေသာသူမွ် ျဖားေယာင္းေသာစကားအားျဖင့္ သင္တို႔ကို မလွည့္ျဖားေစျခင္းငွါ၊ ဤစကားကုိ ငါေျပာဆို၏။ ၅ငါသည္ကိုယ္ခႏၾၶြာ အားျဖင့္ သင့္တို႔ႏွင့္ကြာ၍ ေနေသာ္လည္း၊ စိတ္ဝိညာဥ္အားျဖင့္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ စီရင္ျပဳျပင္တတ္သည္ကို၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၌ ခုိင္ခံစြာယံုၾကည္သည္ကို၄င္း ျမင္လွ်င္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၆-၇ထုိ ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္သခင္ေယရႈခရစ္ကိုခံယူၿပီးသည္ ျဖစ္၍၊ ထုိသခင္၌ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းရွိလ်က္၊ နည္းဥပေဒသကိုခံၿပီးသည္အတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္း၌ ၿမဲျမံစြာ စြဲလမ္းလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ တကြယံုၾကည္ျခင္းတိုးပြါးျပည့္စံုလ်က္၊ ထုိသခင္၌က်င္လည္ၾကေလာ့။

၈ခရစ္ေတာ္၏ တရားကုိမလုိက္၊ လူအဆက္ဆက္ခံေသာနည္းဥပေဒသႏွင့္ ေလာကီတရားႏုကိုလုိက္၍၊ ေလာကီပညာႏွင့္ အခ်ည္းႏွီးေသာပရိယာယ္အားျဖင့္ သင္တို႔ကိုအဘယ္သူမွ်မလုယူ မဖ်က္မဆီးေစျခင္းငွါ သတိ ျပဳၾကေလာ့။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းအေပါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ကိုယ္ ထင္ရွား၍က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝအထြဋိ္အျမတ္ အာဏာစက္ရွိသမွ်ကို အုပ္စိုးေတာ္မူေသာထုိသခင္၌ သင္တို႔သည္ စံုလင္ျခင္းရွိၾက၏။ ၁၁ခရစ္ေတာ္၏ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအားျဖင့္ ဇာတိပကတိအျပစ္၏ ကိုယ္ကို ပယ္ရွင္း၍၊ လက္ျဖင့္မလုပ္ ေသာ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ထုိသခင္၌ သင္တို႔သည္ ခံၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၂ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူသၿဂႋဳဟ္ ျခင္းကိုခံၾက၏။ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ျပဳျပင္အားထုတ္ေတာ္မူျခင္းကို ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္၊ ဗတၱိဇံကုိခံ၍ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူထေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ၁၃ဒုစရုိက္အျပစ္၌၄င္း၊ ဇာတိပကတိ၏ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုမခံေသာ အျဖစ္၌၄င္း ေသလ်က္ရွိေန ေသာ သင္တို႔ကိုခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ အသက္ရွင္ေစ၍၊ သင္တို႔အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၄ငါတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဝိနည္းအထံုးအဖဲြ႔ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာလက္မွတ္ကိုေခ်၍၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားလ်က္၊ ငါတို႔စပ္ၾကားထဲကပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ။ ၁၅အထြဋိ္အျမတ္၊ အာဏာစက္မ်ားကိုလုယူလွ်င္၊ ထင္ရွားစြာထုတ္ျပ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲကိုခံေတာ္မူၿပီ။

၁၆ထုိေၾကာင့္စားေသာက္ျခင္းအမႈ၊ ပြဲေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ေစာင့္ျခင္းအမႈတြင္ သင္တို႔ကို အဘယ္သူမွ်မစစ္ေၾကာမစီရင္ေစႏွင့္။ ၁၇ထိုအရာတို႔သည္ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာတို႔၏အရိပ္ျဖစ္ၾက၏။ ကိုယ္မူကား ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ၁၈ဦးေခါင္းေတာ္ကိုအမွီမျပဳ၊ ဇာတိပကတိ၏ စိတ္ႏွလံုးအခ်ည္းႏွီး ေထာင္လႊားလ်က္၊ မိမိမသိမျမင္ေသာအရာကို စူးစမ္းလ်က္၊  စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၌၄င္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ကို ကိုးကြယ္ ျခင္း၌၄င္း ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာသူ တစံုတေယာက္မွ်သင္တို႔ဆုကို မလုယူေစႏွင့္။ ၁၉ဦးေခါင္းေတာ္မွ တကုိယ္လံုးသည္ အဆစ္အပိုင္း အထံုးအဖဲြ႔မ်ား အားျဖင့္၊ အားျဖည့္၍ထံုးဖဲြ႔လ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီႀကီးပြါး တတ္၏။

၂ဝသင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေသ၍၊ ေလာကီတရားႏုမွ စုေတ့ၾကသည္မွန္လွ်င္၊ ၂၁မတို႔ႏွင့္၊ မျမည္းႏွင့္၊ မကိုင္ႏွင့္ ဟူေသာ ပညတ္စကားကိုေလာကီအသက္ရွင္ေသးသကဲ့သုိ႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္နားေထာင္ၾက သနည္း။ ၂၂လူတို႔၏ပညတ္ၾသဝါဒအတိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ထုိပညတ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ပုပ္ပ်က္ေစျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ၾက၏။ ၂၃ထုိသုိ႔ေသာ ပညတ္တို႔သည္ ကိုယ္အသားကုိဝေျပာစြာေကြၽးေမြးျခင္းႏွင့္ မဆိုင္၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ္ကာယကိုႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္၍၊ ပညာရွိေယာင္ ေဆာင္ၾက၏။