ေကာေလာသဲ အခန္းၾကီး(၃)


၁အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးသည္အတုိင္း၊ သင္တို႔သည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူထေျမာက္ၾကသည္မွန္လွ်င္၊ ဘုရား သခင္၏ လက္်ာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိင္ေနေတာ္မူရာ အရပ္၌ရွိေသာ အထက္အရာတို႔ကို ရွာၾကေလာ့။ ၂ေျမႀကီး ေပၚမွာရွိေသာအရာတို႔ကို စဲြလမ္းေသာစိတ္မရွိၾကႏွင့္။ အထက္အရာတို႔ကိုသာ စိတ္စြဲလမ္း ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ေသေသာသူျဖစ္၍ သင္တို႔အသက္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္၌ဝွက္ ထားလ်က္ရွိ၏။ ၄ငါတို႔အသက္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္လည္း ထုိသခင္ ႏွင့္ အတူဘုန္းႀကီး၍ ထင္ရွားၾကလတၱံ။

၅ထုိေၾကာင့္ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ ကိေလသာပူပန္ျခင္း၊ ဆုိးညစ္ေသာ တပ္မက္ျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းတည္းဟူေသာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိေသာ သင္တို႔၏ ကိုယ္အဂၤါတို႔ကို ေသေစၾကေလာ့။ ၆ထုိအမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔ အေပၚ၌ သင့္ေရာက္ေပ၏။ ၇ထုိသူတို႔ႏွင့္ သင္တို႔သည္လည္း အထက္က ေပါင္းေဘာ္ေသာ အခါ၊ ထုိအမႈမ်ား၌ က်င္လည္ၾက၏။ ၈ယခုမူကား၊ ထုိအမႈအလံုးစံုတို႔ကို၄င္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ မနာလုိျခင္း၊ သူ႔အသေရပ်က္ ေအာင္ေျပာဆိုျခင္း၊ ညစ္ညဴးေသာစကားကုိသံုးျခင္း တို႔ကို၄င္း၊ သင္တို႔ႏႈတ္မွ ပယ္ရွင္းၾကေလာ့။ ၉အခ်င္းခ်င္းမုသာ စကားကုိ မေျပာမသံုးၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ လူေဟာင္း၏အက်င့္တို႔ႏွင့္ လူေဟာင္း၏ကိုယ္ကုိ ခြၽတ္ပယ္၍၊ ၁ဝဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သူ၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ အညီ၊ မွန္ေသာပညာအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ လူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၁ထုိဖန္ဆင္းျပဳျပင္ ေတာ္မူရာ၌ ေဟသလူမရွိ၊ ယုဒလူမရွိ၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာ ခံျခင္းမရွိ၊ မခံျခင္းမရွိ၊ လူရိုင္းမရွိ၊ သကုသိလူမရွိ၊ ကြၽန္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ခရစ္ေတာ္သည္အလံုးစံုတို႔၌ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၁၂ထုိေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ခ်စ္အပ္ေသာသူကဲ့သို႔၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းတိို႔ကိုယူတင္ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ၁၃တေယာက္၌တေယာက္အျပစ္တင္စရာအခြင့္ရွိလွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္ သည္သင္တို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ထုိနည္းတူ ျပဳၾကေလာ့။ ၁၄စံုလင္ျခင္းအဖဲြ႔အစည္းတည္းဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုထပ္၍ ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ၁၅သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးအထဲ၌ ခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းအုပ္ စိုးေစ။ ထုိသုိ႔အလိုငွါ သင္တို႔သည္ တလံုးတကိုယ္တည္း၌ ေခၚထားေတာ္မူျခင္းကိုခံၾကသည္ျဖစ္၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုသိေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။

၁၆ခရစ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ သင္တို႔ သည္ဆာလံသီခ်င္းမွစေသာ ဓမၼသီခ်င္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအားျဖင့္၊ အခ်င္းခ်င္းတို႔ကို ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း ကုိျပဳ၍၊ ႏူးညြတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ၁၇စကားေျပာ ေသာ္၄င္း၊ အမႈေဆာင္ရြက္ေသာ္၄င္း၊ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ကိုေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈ တို႔ကိုျပဳမူလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏ဟု ထုိသခင္ကိုအမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ ဝန္ခံၾကေလာ့။

၁၈အခ်င္းမိန္းမတို႔၊ သခင္ဘုရား၌ ေလ်ာက္ပတ္သည္အတုိင္း၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏ အုပ္စိုးျခင္းကိုဝန္ခံၾကေလာ့။ ၁၉အခ်င္းေယာက်္ားတို႔၊ ကိုယ္ခင္ပြန္းကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ ၾကမ္းတမ္းစြာ မျပဳၾကႏွင့္။ ၂ဝသားသမီးတို႔၊ မိဘစကားကို အရာရာ၌ နားေထာင္ၾကေလာ့။ မိဘစကားကုိ နားေထာင္ျခင္းအမႈသည္ သခင္ဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈျဖစ္၏။ ၂၁အဘတို႔၊ ကိုယ္သားသမီးကိုစိတ္ဆိုးေစျခင္းငွါ မျပဳၾကႏွင့္။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္၊ သူတို႔သည္အားေလ်ာ့ စိတ္ပ်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၂အေစခံကြၽန္တို႔၊ သခင္ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႔လ်က္၊ လူတို႔၏စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစေသာသူကဲ့သို႔၊ မ်က္ေမွာက္၌သာ နားေထာင္သည္မဟုတ္၊ စိတ္ႏွစ္ခြမရွိဘဲ၊ ေလာကီသခင္၏စကားကို အရာရာ၌ နားေထာင္ ၾကေလာ့။ ၂၃လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔၊ ျပဳေလသမွ် တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ျပဳၾကေလာ့။ ၂၄သင္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေစကို ခံၾကသည္ျဖစ္၍၊ အေမြေတာ္တည္း ဟူေသာအက်ိဳးကို၊ ထိုသခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္မွ ခံရလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၂၅မတရားေသာအမႈကို ျပဳေသာသူမည္သည္ကား၊ မိမိျပဳေသာအမႈ၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို ခံရလိမ့္မည္။ အဘယ္သူ၏မ်က္ႏွာကို မွတ္ေတာ္ မမူ။