ေကာေလာသဲ အခန္းၾကီး(၄)


၁သခင္တို႔၊ သင္တို႔၏သခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၊ မွ်ျခင္းတရားႏွင့္အညီ ကိုယ္ကြၽန္တို႔ကို ျပဳၾကေလာ့။

၂ဆုေတာင္းပဌာနျပဳျခင္းအမႈကို အၿမဲျပဳ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ၃ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာေၾကာင့္ အခ်ည္အေႏွာင္ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ၄ထိုနက္နဲေသာအရာကို ေဟာေျပာျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ တရားေဟာရာတံခါးကို ငါတို႔အား ဖြင့္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထိုနက္နဲေသာအရာကို ေဟာေျပာအပ္သည္ႏွင့္အညီ ငါေဘာ္ျပမည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါတို႔အဘို႔လည္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ၅ျပင္ပလူတို႔၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္လ်က္၊ ပညာႏွင့္က်င့္ေဆာင္၍ ကာလအခ်ိန္ကို ေရြးႏႈတ္ၾကေလာ့။ ၆လူအသီးအသီးတို႔အား အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္ကို သိႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔စကား သည္ ဆားအားျဖင့္ ငန္ေသာအရသာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အစဥ္မျပတ္ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ပါေစ။

၇ဘုရားသခင္၌ သစၥာရွိေသာဆရာ၊ ငါတို႔ကြၽန္ခ်င္းတည္းဟူေသာ၊ ငါခ်စ္ေသာညီ တုခိတ္သည္ ငါ၏အ ေၾကာင္းအရာ ရွိသမွ်ကို သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ၈-၉သူသည္ သင္တို႔၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိ၍၊ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးကို သက္သာေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူကို၄င္း၊ သင္တို႔အထဲကျဖစ္၍ သစၥာရွိေသာ ငါခ်စ္ေသာညီ ၾသေနသိမ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္၏။ သူတို႔သည္ ဤၿမိဳ႔၌ ျဖစ္သမွ်ေသာအေၾကာင္းအရာကို သင္တို႔အား ေဘာ္ျပၾကလိမ့္ မည္။

၁ဝငါႏွင့္အတူ အက်ဥ္းခံရေသာသူ အာရိတၱာခု၊ ဗာနဗ၏တူမာကု၊ ယုတၱဳဟုေခၚေဝၚေသာ ေယရႈတို႔သည္ သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ မာကုအတြက္ သင္တို႔ကို ငါမွာလိုက္ခဲ့ၿပီ။ သူသည္ သင္တို႔ဆီသို႔ ေရာက္လာလွ်င္ လက္ခံၾကေလာ့။ ၁၁အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔တြင္ ဤသူတို႔သာ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္အဘို႔ ငါႏွင့္ အတူ အမႈေဆာင္ေသာသူျဖစ္၍၊ ငါ့စိတ္ကို သက္သာေစၾက၏။ ၁၂သင္တို႔အထဲကျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကြၽန္ ဧပျဖသည္ သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္၏။ သင္တို႔သည္စံုလင္လ်က္၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို အကုန္အစင္ေလ့ က်က္လ်က္ တည္ၾကည္မည္အေၾကာင္း သူသည္ သင္တို႔အဘို႔ ကာလအစဥ္ ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းတတ္၏။ ၁၃သင္တို႔မွစ၍ ေလာဒိကိၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဟရေပါလိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ သူတို႔အဘို႔ သူသည္ အလြန္ေစတနာစိတ္ အားႀကီး သည္ဟု ငါသည္ သူ၏သက္ေသျဖစ္၏။ ၁၄ငါခ်စ္ေသာ ေဆးသမားလုကာႏွင့္ ေဒမသည္ သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ ၾက၏။ ၁၅ေလာဒိကိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ကို၄င္း၊ ႏံုဖမွစ၍ သူ၏အိမ္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ကို၄င္း ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။

၁၆ဤစာကို သင္တို႔သည္ ဘတ္ၿပီးမွ ေလာဒိကိၿမိဳ႔အသင္းေတာ္ကို ဘတ္ေစၾကေလာ့။ ထိုၿမိဳ႔မွရေသာ စာကိုလည္း သင္တို႔ဘတ္ၾကေလာ့။ ၁၇အာခိပၸဳကိုလည္း၊ သင္သည္ သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္မွ ခံရၿပီးေသာ ဓမၼဆရာ၏ အမႈအရာကို ျပည့္စံုျခင္းငွါ သတိျပဳပါဟု ေျပာၾကေလာ့။

၁၈ငါေပါလုသည္ သင္တို႔အား ႏႈတ္ဆက္ေသာအခ်က္ကို ကိုယ္လက္ျဖင့္ေရးထား၏။ ငါခံရေသာခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ သင္တို႔၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွိေစသတည္း။ အာမင္။