ေကာေလာသဲ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အားျဖင့္ ေယရႈခရစ္၏တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုႏွင့္ ငါ့ညီတိေမာေသ သည္၊ ၂ေကာေလာသဲၿမိဳ႔၌ ေနေသာ သန္႔ရွင္းသူတည္းဟူေသာ၊ ခရစ္တာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ကို ၾကားလိုက္ ပါ၏။ သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ ရွိပါေစေသာ။

၃-၄-၅သင္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္၍၊ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ၾကသည္ဟု ငါတို႔သည္ ၾကားသျဖင့္၄င္း၊ သမၼာတရားတည္းဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို သင္တို႔သည္ အထက္က ၾကားသိၾကသည္ အတိုင္း၊ သင္တို႔အဘို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သိုထားေသာ ေျမာ္လင့္ရာကို ေထာက္သျဖင့္၄င္း၊ သင္တို႔အဘို႔ အစဥ္မျပတ္္ဆုေတာင္း၍၊ ငါတို႔ သခင္ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ၆ထိုတရားသည္ ေလာကီႏိုင္ငံ တေရွာက္လံုးကို ႏွံ႔ျပားသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ သင္တို႔၌ အသီးသီးျခင္း၊ တိုးပြား ျခင္းကို ျပဳသည္နည္းတူ အရပ္ရပ္၌ပင္ ျပဳတတ္၏။ ၇သင္တို႔အမႈကို ေစာင့္၍၊ ခရစ္ေတာ္ထံ၌ သစၥာရွိေသာ ဆရာ တည္းဟူေသာ ငါတို႔ခ်စ္ေသာ ကြၽန္ခ်င္းဧပျဖသည္ သင္တို႔ကို သြန္သင္သည္အတိုင္း သင္တို႔သည္ၾကား၍၊ ဘုရား သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို မွန္ကန္စြာဝန္ခံေသာ ေန႔မွစ၍ ထိုသို႔ေသာအက်ိဳးရွိ၏။ ၈သင္တို႔၌ရွိေသာ ဝိညာဥ္ပကတိ ေမတၱာကို ဧပျဖသည္ ငါတို႔အား ျပခဲ့ၿပီ။

၉-၁ဝ-၁၁ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ၾကားရသည္ေန႔မွစ၍ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ အစဥ္မျပတ္ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳလ်က္ေနၾက၏။ ဆုေတာင္းေသာအခ်က္ ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတည္းဟူေသာ အသီးကိုသီးျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုသိေသာ ဥာဏ္တိုးပြားျခင္းရွိသျဖင့္၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အရာရာ၌ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းအလိုငွါ၊ ဘုန္းႀကီးေသာတန္ခိုးေတာ္အတိုင္း ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုသျဖင့္၄င္း၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ သခင္ဘုရားႏွင့္ ထိုက္ေလ်ာက္စြာက်င့္၍ အရာရာ၌ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ ေစျခင္းငွါ၊ ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဓမၼဥာဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္ အလိုေတာ္ကို အကုန္အစင္ နားလည္ပါမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္း ပဌနာျပ၏။ ၁၂အလင္း၌ေနေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေမြကို ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံဝင္စားထိုက္မည္ အေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ၁၃ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလည္း ငါ့တို႔ကိုႏႈတ္၍၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူ၏။ ၁၄ထိုသားေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ငါတို႔သည္ ခံရၾက၏။

၁၅ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၱာဝါ အေပါင္းတို႔တြင္လည္း သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပအရာ၊ အရႈပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာ စက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႔ အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၇သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။ ၁၈အသင္းေတာ္ တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ ဦးေခါင္းေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွါ မူလအရင္းျဖစ္၍၊ ေသေသာသူတို႔တြင္ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ ျပည့္စံုျခင္းကို သားေတာ္၌ က်ိန္းဝပ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ဝလက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ သြန္းေသာအေသြးေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကုိၿငိမ္းေစ၍၊ ေကာင္းကင္ အရာျဖစ္ေစ၊ ေျမႀကီးအရာျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေစျခင္းငွါ၄င္း အလိုရွိေတာ္မူ၏။

၂၁အထက္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြာရွင္း၍၊ ဆိုးညစ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး၌ ရန္သူျဖစ္ေသာ သင္တို႔ကို၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာေတာ္၌  အေသခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ယခုမိႆဟာယ ဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏။ ၂၂-၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ေအာက္၌ ရွိသမွ်ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔အား ေဟာေျပာသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ ၾကားရၿပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ ေျမာ္လင့္ျခင္းမွ မေရြ႔ေလ်ာ့ဘဲ တိုက္ျမစ္က်ျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းႏွင့္တကြ ၿမဲၿမံစြာ ယံုၾကည္ၾကလွ်င္၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္လ်က္ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ ရွိေသာ သင္တို႔ကို ေရွ႔ေတာ္၌ ဆက္သမည္အေၾကာင္းတည္း။

၂၄ငါေပါလုသည္ ထိုတရားကို ေဟာေသာဆရာျဖစ္သည္ႏွင့္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆင္းရဲခံျခင္း၌ ယခုဝမ္းေျမာက္၍၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲဒုကၡအၾကြင္းအက်န္ကို အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ အလိုငွါ ငါ့ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ ျပည့္စံုေစ၏။ ၂၅-၂၆ေရွးကပ္ကာလပတ္လံုး ဝွက္ထားလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ယခုတြင္ သန္႔ရွင္း သူတို႔အား ေဘာ္ျပေသာ နက္နဲရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို အကုန္အစင္ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အက်ိဳးကိုေထာက္၍၊ ငါ့အား အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္ ႏွင့္အညီ၊ ငါသည္ အသင္းေတာ္၌ ဓမၼဆရာ၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရၿပီ။ ၂၇တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဤနက္နဲ ေသာအရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဟာစည္းစိမ္ကား၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးသည္ကို သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ထိုစည္းစိမ္ကား၊ ဘုန္းအသေရကို ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္း ဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။ ၂၈ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူတိုင္း စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ လူခပ္သိမ္းတို႔ကို ဆက္သအံ့ေသာငွါ၊ ငါတို႔သည္ လူခပ္သိမ္းတို႔ကို သတိေပး၍ ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆံုးမသြန္သင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏တရားကို ေဟာေျပာၾက၏။ ၂၉ထိုသို႔အလိုငွါ ငါသည္ အမႈေဆာင္ရြက္၍၊ ငါ၌ တန္ခိုးေတာ္ ျပဳျပင္ အားထုတ္ေတာ္မူသည္အတိုင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလ့ရွိ၏။