ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁၁)


၁သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမ်ိဳးကို ပယ္ေတာ္မူၿပီေလာဟု ေမးေသာ္၊ ပယ္ေတာ္မမူ ဟုဆိုရ၏။ ငါပင္ဣသေရလလူျဖစ္၏။ အာျဗဟံအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အႏႊယ္ျဖစ္၏။ ၂ဘုရားသခင္သည္ အထက္က သိမွတ္ေတာ္မူေသာ မိမိလူတို႔ကို ပယ္ေတာ္မမူ။ ပေယာဖက္ဧလိယက၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ၃သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ပေယာဖက္ မ်ားကို သတ္ၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကိုပင္ ရွာၾကပါ၏ဟု ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ ဣသေရလ အမ်ိဳးတဘက္၌ ေလွ်ာက္ထားသည္ဟု က်မ္းစာ၌ပါေသာအေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ မသိၾကသေလာ။ ၄ထိုသို႔ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ အဘယ္သို႔ဗ်ာဒိတ္ ထားေတာ္မူသနည္း ဟူမူကား၊ ဗာလေရွ႔၌ ဒူးမေထာက္ ေသာလူ ခုနစ္ေထာင္တို႔ကို ငါ့အဘို႔ ငါက်န္ၾကြင္းေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ထိုနည္းတူ၊ ယခုကာလတြင္ပင္ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္း ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အၾကြင္းအက်န္ ရိွေသး၏။ ၆ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးသည္ ေက်းဇူးမဟုတ္။ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အား ျဖင့္ရွိလွ်င္၊ ေက်းဇူးအားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္။ ၇သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နည္း၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ရွာေသာအရာကို မေတြ႔မရၾက။ ေရြးေကာက္ေတာ္ မူေသာသူ ကိုသာ ေတြ႔ရၾက၏။ ၾကြင္းေသာသူတို႔ကို ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း၏။ ၈ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အိပ္ခ်င္ေသာသေဘာကို၄င္း၊ မျမင္ႏိုင္ေသာမ်က္စိကို၄င္း၊ မၾကားႏိုင္ေသာနားကို၄င္း၊ ထိုသူတို႔အားေပးေတာ္မူၿပီဟု လာ၏။ ထိုက်မ္းစာခ်က္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျပည့္စံုသတည္း။ ၉ဒါဝိဒ္၏ စကား ဟူမူကား၊ သူတို႔စားပြဲသည္ သူတို႔၌ ေက်ာ့ကြင္းေသာ္၄င္း၊ ဂ်မ္းေသာ္၄င္း၊ ေထာင္ေခ်ာက္ေသာ္၄င္း၊ ခံထိုက္ေသာ အျပစ္ေသာ္၄င္း ျဖစ္ပါေစ။ ၁ဝသူတို႔သည္ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိကြယ္ပါေစ။ သူတို႔ေက်ာ သည္လည္း အစဥ္ကုန္း ပါေစဟု လာသတည္း။

၁၁သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ လဲ၍ေနၾကသည္တိုင္ေအာင္ ထိမိၾကၿပီေလာဟု ေမးေသာ္၊ လဲ၍ မေနရၾက။ သူတို႔၏စိတ္ကို ႏႈိးေစာ္စရာအေၾကာင္း ရွိေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔၏လဲျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးသည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌ သက္ေရာက္ေလ၏။ ၁၂သူတို႔၏ လဲျခင္းအရာသည္ ေလာကီသားတုိ႔၏ စီးပြားကို၄င္း၊ သူတို႔၏ရံႈးျခင္းအရာသည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ စီးပြားကို၄င္း ျပဳစုလွ်င္၊ သူတို႔၏ျပည့္စံုျခင္းအရာသည္ သာ၍ ျပဳစုမည္မဟုတ္ေလာ၊ ၁၃၊၁၄ထိုသို႔ဆိုေသာ္၊ ငါသည္ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာတမန္ေတာ္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ၊ ထိုတမန္ေတာ္၏အရာကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ငါ့အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ ၏စိတ္ကို တခုခုအားျဖင့္ ႏႈိးေစာ္၍၊ အခ်ိဳ႔တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွါ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား ဆိုရသတည္း။ ၁၅ထိုသူတို႔ကို ပယ္ေတာ္မူျခင္းအရာသည္ ေလာကီသားတို႔၏ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္လွ်င္၊ သူတို႔ကို သိမ္းဆည္းေတာ္မူျခင္းအရာသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၆အဦးနယ္ေသာ မုန္႔စိမ္းသည္ သန္႔ရွင္းလွ်င္၊ တပံုလံုးသန္႔ ရွင္းလိမ့္မည္၊ အျမစ္သန္႔ရွင္းလွ်င္ အခက္အလက္မ်ားလည္း သန္႔ရွင္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၇အခ်ိဳ႔ေသာအခက္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ၿပီးမွ၊ ရိုင္းေသာသံလြင္ပင္ တည္းဟူေသာ သင္တို႔အထက္ငုတ္၌ ဆက္၍စိုက္သျဖင့္ အခက္မ်ားႏွင့္အတူ သံလြင္ ပင္အျမစ္ကို၄င္း၊ အဆီၾသဇာကို၄င္း ဆက္ဆံလွ်င္၊ ခ်ိဳးဖဲ့ေသာအခက္တို႔ကို ကဲ့ရဲ႔ဝါၾကြားျခင္းမရွိႏွင့္။ ၁၈ဝါၾကြားလွ်င္ မူကား၊ သင္သည္ အျမစ္ကိုမေဆာင္၊ အျမစ္သည္သင့္ကိုေဆာင္၏။ ၁၉ငါ့ကိုဆက္၍ စိုက္ျခင္းငွါ ထိုအခက္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ၿပီဟု သင္ဆိုျပန္လွ်င္၊ မွန္ေစေတာ့။ ၂ဝမယံုၾကည္ေသာစိတ္ရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုခ်ိဳးဖဲ့သည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ တည္၏။ မာနစိတ္မရွိေစႏွင့္။ ေၾကာက္ျခင္းစိတ္ရွိေစေလာ့။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ပကတိအခက္မ်ားကို ႏွေျမာေတာ္မမူလွ်င္၊ သင္တို႔ကိုႏွေျမာ ေတာ္မူမည္ေလာ။ ၂၂သို႔ျဖစ္၍ လဲေသာသူ တုိ႔၌ ျပင္းစြာစီရင္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ေက်းဇူးေတာ္၌ သင္သည္ တည္ ေနလွ်င္၊ သင္၌ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ကို၄င္း၊ ဤႏွစ္ပါးကိုေအာက္ေမ့ေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္၌ မတည္မေနလွ်င္၊ သင္သည္လည္း ခုတ္ပစ္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၂၃သူတို႔သည္ မယံုၾကည္ေသာစိတ္ေပ်ာက္လွ်င္၊ အပင္၌တဖန္ဆက္၍ စိုက္ေသာအခြင့္ကို ရၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔ကို တဖန္ဆက္၍စိုက္ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ၂၄အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ပကတိရိုင္းေသာသံလြင္ပင္မွ သင့္ကိုခုတ္ယူ၍၊ ေကာင္းေသာသံလြင္ပင္၌ ပကတိကိုမလိုက္ဘဲ ဆက္္၍စိုက္သည္မွန္လွ်င္ ပကတိအခက္ျဖစ္ေသာ ထိုသူတို႔ သည္  မိမိတို႔သံလြင္ပင္၌ဆက္၍ စိုက္ေသာအခြင့္ကို သာ၍ရၾကမည္မဟုတ္ေလာ။

၂၅ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝါၾကြားေသာစိတ္မရွိေစမည္အေၾကာင္း တပါးအမ်ိဳးသား အေပါင္း တို႔သည္ မဝင္မီွတိုင္ေအာင္၊ ဣသေရလလူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ေမွာင္မုိက္ဖုံးလြမ္းျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ နက္နဲေသာအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုမရွိ။ ၂၆ထိုသို႔က်မ္းစာႏွင့္အညီ၊ ဣသေရလလူအေပါင္း တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ က်မ္းစာခ်က္ဟူမူကား၊ ကယ္လႊတ္ေသာသခင္သည္ ဇိအုန္ေတာင္၌ ေပၚထြန္း၍၊ မတရားေသာ အမႈကို ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔မွ လႊဲေတာ္မူလတံ့။ ၂၇သူတို႔အျပစ္ မ်ားကို ငါပယ္ရွင္းေသာအခါ၊ သူတို႔၌ငါေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားသည္ ထိုသို႔ေသာတရားျဖစ္၏ဟု လာသတည္း။ ၂၈သူတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္မူကား သင္တို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္သူျဖစ္ၾက၏။ ေရြးေကာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္မူကား၊ ဘိုးေဘးမ်ားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်စ္သူျဖစ္ၾက၏။ ၂၉အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူျခင္း၊ ေခၚထားေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာမရွိ၊ ၃ဝသင္တို႔သည္ အထက္က၊ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ဘဲေနေသာ္လည္း၊ ယခုတြင္ သူတို႔နားမေထာင္ျခင္းအမႈအားျဖင့္ သနားေတာ္မူျခင္းကို ခံရသကဲ့သို႔၊ ၃၁ထိုနည္းတူ၊ သင္တို႔ခံရ ေသာ သနားေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔လည္း သနားေတာ္မူျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနရၾက၏။ ၃၂ဘုရားသခင္သည္ လူအေပါင္းတို႔ကို သနားေတာ္မူျခင္းအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ လူအေပါင္းတို႔ကို နားမေထာင္ျခင္းအျဖစ္၌ ခ်ဳပ္ထားေတာ္မူ၏။ ၃၃ဘုရားသခင္၏ပညာႏွင့္ညဏ္ေတာ္ သည္ အလြန္က်ယ္ဝန္း နက္နဲစြတကား။ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို အဘယ္သူမွ် စစ္၍မကုန္ႏိုင္။ ၾကြေတာ္မူရာလမ္း တို႔ကို လိုက္၍ရွာေသာ္လည္ မေတြ႔မမွီႏိုင္။ ၃၄ထာဝရဘုရား၏စိတ္ေတာ္ကို အဘယ္သူသိသနည္း။ ထာဝရဘုရား ႏွင့္ အဘယ္သူသည္ တိုင္ပင္ဘက္ျပဳသနည္း။ ၃၅ေက်းဇူးဆပ္ေတာ္မူရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၌ အဘယ္သူ သည္ ေက်းဇူးျပဳဘူးသနည္း။ ၃၆ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲက ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔အလိုငွါ၄င္း ျဖစ္ၾက၏။ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္ မူေစသတည္း။ အာမင္။