ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁၂)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ ဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တို႔သည္ပူေဇာ္၍၊ မိမိကိုယ္ခႏၾၶြာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ သင္တို႔ျပဳအပ္ေသာဝတ္ကို ျပဳမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ကရုဏာ ေတာ္ကို ေထာက္ထား၍၊ သင္တို႔ ကို ငါတိုက္တြန္းႏႈိးေစာ္ေပး၏။ ၂သင္တို႔သည္ ေလာကီပံုသ႑န္ကို မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာဟူတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိေသာ အရာသည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုး ကို အသင့္ျပင္ဆင္၍ ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့။ ၃သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုထင္သင့္ သည္အတိုင္းထက္လြန္၍ မထင္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္သည္ လူအသီးသီးတို႔အား ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဝေပး ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ကိုယ္ကိုေလ်ာက္ ပတ္စြာ ထင္ရမည္ ေၾကာင္း ငါသည္ ကိုယ္ခံရေသာေက်းဇူးေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ သင္တို႔တြင္ရွိသမွ်ေသာသူ တို႔ကို မွာထား၏။ ၄ဥပမာကား၊ ကိုယ္တခု၌ အဂၤါအမ်ား ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထိုအဂၤါမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈတခု တည္းမရွိသကဲ့သို႔၊ ၅ထိုအတူ၊ အမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တကိုယ္တည္းျဖစ္၍၊ အသီးသီး အဂၤါခ်င္း ျဖစ္ၾက၏။ ၆ထိုသို႔ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္း ငါတို႔သည္ အသီးသီးအျပားျပားေသာ ဆုမ်ားကို ခံရသည္ျဖစ္၍၊ ပေရာဖက္အရာ ရွိလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းပမာဏကို ရသည္အတိုင္း ပေရာဖက္ျပဳၾကကုန္အံ့။ ၇ဓမၼဆရာအရာရွိလွ်င္၊ ဓမၼဆရာ ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္အံ့။ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေသာသူသည္ ထိုအမႈကိုေဆာင္ရြက္ေစ။ ၈ႏႈိးေဆာ္ေသြး ေဆာင္ေသာသူသည္ ထိုအမႈကိုေဆာင္ရြက္ေစ။ အစြန္႔အႀကဲေဝငွေသာသူသည္ လ်စ္လ်ဳေသာစိတ္ ႏွင့္ေဝငွေစ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူသည္ လံု႔လဝိရိယႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေစ။ မစသနားျခင္းအမႈကိုျပဳေသာသူ သည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ျပဳေစ။

၉ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္းႏွင့္ကင္းေစေလာ့။ ဆိုးညစ္ေသာအမႈကို စက္ဆုပ္ရြံရွာၾကေလာ့။ ေကာင္းမြန္ေသာအမႈ၌ မွီဝဲဆည္းကပ္ၾကေလာ့။ ၁ဝညီအစ္ကိုခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္ကဲ့သို႔ တေယာက္ ကိုတေယာက္စံုမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကို ကုိယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့။ ၁၁အားထုတ္ျခင္း အရာမွာ ပ်င္းရိျခင္းမရွိဘဲလ်က္၊ စိတ္တန္းသျဖင့္ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အားထုတ္ၾကေလာ့။ ၁၂ေျမာ္လင့္လ်က္ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေသာအခါ သည္းခံၾကေလာ့။ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း အမႈကို အၿမဲျပဳၾကေလာ့။ ၁၃သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ဆင္းရဲေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ အာဂႏၱဳတို႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကို ႀကိဳးစား၍ျပဳၾကေလာ့။ ၁၄သင္တို႔ကို ညွင္းဆဲေသာသူတို႔အဘို႔ ေမတၱာပို႔ၾကေလာ့။ က်ိန္ဆဲျခင္း ကိုမျပဳ၊ ေမတၱာပို႔ျခင္းကိုသာျပဳၾကေလာ့။ ၁၅ဝမ္းေျမာက္ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို၄င္း၊ ငိုေၾကြးေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူ ငိုေၾကြးျခင္းကို၄င္း ျပဳၾကေလာ့။ ၁၆အခ်င္းခ်င္းစိတ္ သေဘာ တညီတညြတ္တည္းရွိၾကေလာ့။ ဂုဏ္စည္းစိမ္ကို ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကို အေပါင္းအေဘာ္လုပ္ၾကေလာ့။ ငါသည္ ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကိုမထင္ၾကႏွင့္။ ၁၇အဘယ္သူကိုမွ် ရန္တံု႔မမူ ၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္ကို ႀကံစည္ၾကေလာ့။ ၁၈သင္တို႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနၾကေလာ့။ ၁၉ခ်စ္သူတို႔၊ သူတပါး သည္ သင္တို႔ကို ျပစ္မွားလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္အျပစ္ျပန္၍ မတံု႔ၾကႏွင့္။ အမ်က္ေတာ္ကို အခြင့္ေပး ၾကေလာ့။ က်မ္းစာလာ သည္ကား၊ ငါသည္ အျပစ္တရားကို စီရင္ပိုင္၏။ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါဆပ္ေပးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုေၾကာင့္ သင္၏ရန္သူသည္ မြတ္သိပ္လွ်င္ လုပ္ေကြၽးေလာ့။ ေရငတ္လွ်င္ ေသာက္ စရာဘို႔ေပးေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ သူ၏ဦးေခါင္းေပၚ၌ မီးခဲကိုပံုထားလိမ့္မည္။ ၂၁အဆုိးအားျဖင့္ အရံႈးမခံႏွင့္။ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆိုးကိုႏိုင္ေလာ့