ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁၃)


၁အစိုးရေသာ မင္းအာဏာစက္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို လူတိုင္းဝန္ခံေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ မရွိလွ်င္၊ မင္းအာဏာစက္မရွိ။ အာဏာစက္ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားေတာ္မူရာ ျဖစ္သ တည္း။ ၂ထိုေၾကာင့္ မင္းအာဏာကို ဆန္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူရာကို ဆန္ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ဆန္ေသာသူသည္ ရာဇဝတ္ကိုခံရမည္။ ၃မင္းမူကား၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာသူ ေၾကာက္ဘို႔ ျဖစ္သည္မဟုတ္။ မေကာင္း ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာသူ ေၾကာက္ဘို႔ျဖစ္၏။ မင္းအာဏာကိုမေၾကာက္ဘဲ ေနခ်င္သေလာ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ေလာ့။ က်င့္လွ်င္ မင္းအာဏာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံရ လိမ့္မည္။ ၄မင္းသည္ကား၊ သင္၏အက်ိဳး အလိုငွါ ဘုရားသခင္၏အေစခံျဖစ္၏။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္လွ်င္၊ ေၾကာက္ျခင္းရွိေစေလာ့။ အေၾကာင္း မူကား၊ မင္းသည္အခ်ည္းႏွီး ထားကိုေဆာင္သည္မဟုတ္။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔ကို အျပစ္ တရားစီရင္၍ ရာဇဝတ္ေပးပိုင္ေသာသူတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အေစခံျဖစ္သတည္း။ ၅ထိုေၾကာင့္၊ ရာဇဝတ္ ကိုေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ မင္းအာဏာစက္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ကို ေထာက္၍ဝန္ခံရမည္။ ၆ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ အခြန္အတုတ္ကိုေပးၾကေလာ့။ မင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေစာင့္ျဖစ္၍၊ အမႈေတာ္ကို အၿမဲထမ္းၾက၏။ ၇ထိုေၾကာင့္၊ လူအသီးသီးခံထိုက္သည္အတိုင္း ေပးၾကေလာ့။ အခြန္ကို ခံထိုက္ေသာသူအား အခြန္ကို၄င္း၊ အေကာက္ကိုခံထိုက္ေသာသူအား အေကာက္ကို၄င္း ေပးၾကေလာ့။ ေၾကာက္ထိုက္ေသာ သူကို ေၾကာက္ၾကေလာ့။ ရိုေသထိုက္ေသာသူကို ရိုေသၾကေလာ့။

၈အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွတပါး အဘယ္ေၾကြးမွ်မတင္ေစႏွင့္။ သူတပါးကိုခ်စ္ေသာသူသည္ အက်င့္တရားႏွင့္ျပည့္စံုၿပီ။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္၊ လူအသက္ကို မသတ္ႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္၊ မမွန္ေသာသက္ေသကို မခံႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာကို တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္ဟူေသာ ပညတ္မွစ၍ အျခားေသာ ပညတ္ရွိသမွ်တုိ႔သည္၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ ဟူေသာ ပညတ္တခု၌ အပါအဝင္ ျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာသူသည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ အက်ိဳးကိုမဖ်က္ဆီးတတ္။ ထိုေၾကာင့္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အက်င့္တရားျပည့္စံုရာ ျဖစ္သတည္း။

၁၁ထိုမွတပါး၊ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ငါတို႔ယံုၾကည္ေသာ ေန႔ရက္၌နီးသည္ ထက္ ယခုသာ၍ နီးေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၂ညဥ့္အခ်ိန္ကုန္လု၍ ေန႔အခ်ိန္ေရာက္လုေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ယခုအခါ အိပ္ေပ်ာ္ ရာမွႏိုးရေသာ အခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ၿပီဟု ငါတို႔သည္သိ၍ ကာလအခ်ိန္ကိုေထာက္လ်က္၊ ေမွာင္မိုက္၏ အက်င့္ကို ပယ္ရွား၍၊ အလင္း၏လက္နက္စံုကို ဝတ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္အံ့။ ၁၃ပြဲလုပ္ျခင္း၊ ယစ္မ်ိဳးေသာက္ ၾကဴးျခင္း၊ မတရားေသာေမထံ၌ မွီဝဲျခင္း၊ ကိေလသာညစ္ညဴးျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းအမႈတို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္၍၊ ေန႔အ ခ်ိန္၌ကဲ့သို႔ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ေဆာင္ျပဳမူၾကကုန္အံ့။ ၁၄သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ကာယ၏ တက္မက္ျခင္းအလို႔ငွါ မႀကံစည္ၾကႏွင့္။