ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁၄)


၁ယံုၾကည္အားနည္းေသာသူတို႔ကို လက္ခံၾကေလာ့။ သို႔ရာတြင္ ယံုမွားဘြယ္ေသာ ျပႆနာတို႔ကို သူႏွင့္ မေဆြးေႏႊးၾကႏွင့္။ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားအပ္သည္ဟု လူအခ်ိဳ႔ယံု၏။ ၂အားနည္းေသာသူမူကား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကိုသာစား၏။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစားေသာသူသည္ မစားေသာသူကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳေစႏွင့္။ မစားေသာသူသည္လည္း၊ စားေသာသူကို မစစ္ေၾကာမစီရင္ေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုလက္ခံေတာ္မူၿပီ။ ၄သူတပါး ပိုင္ေသာလူကို စစ္ေၾကာစီရင္ေသာသင္သည္ အဘယ္သူနည္း။ သူသည္ မိမိသခင္စီရင္ေသာအားျဖင့္သာ အျပစ္လႊတ္ျခင္း၊ အျပစ္ခံျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ သူသည္ အျပစ္လြတ္ျခင္း သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အျပစ္ကို လႊတ္ျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ၅ေန႔ရက္ တရက္ထက္တရက္ သာ၍ျမတ္သည္ဟု လူအခ်ိဳ႔ထင္တတ္၏။ လူအခ်ိဳ႔မထင္။ လူတိုင္းမိမိစိတ္ သေဘာက်ပါေစ။ ၆ေန႔ရက္ကိုေစာင့္ေသာသူသည္ သခင္ ဘုရားကိုေထာက္၍ ေစာင့္၏။ ေန႔ရက္ကိုမေစာင့္ ေသာသူသည္လည္း၊ သခင္ဘုရားကိုေထာက္၍ မေစာင့္ဘဲေန၏။ စားေသာသူသည္ သခင္ဘုရားကိုေထာက္ ေသာစိတ္ႏွင့္ စား၍ေက်းဇူးေတာ္ရွိသည္ဟု ဝန္ခံ၏။ မစားေသာသူသည္လည္း၊ သခင္ဘုရားကို ေထာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ မစားဘဲေန၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွိသည္ဟု ဝန္ခံ၏။ ၇ငါတို႔တြင္ အဘယ္ သူမွ် ကိုယ္အဘို႔အလိုငွါ အသက္မရွင္။ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္အဘို႔အလိုငွါ မေသ။ ၈အသက္ရွင္လွ်င္၊ သခင္ဘုရား အဘို႔အလိုငွါ ရွင္၏။ ေသလွ်င္လည္း သခင္ဘုရားအဘို႔အလိုငွါ ေသ၏။ ထိုေၾကာင့္ အသက္ရွင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေသသည္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဘုရားဆိုင္ေတာ္မူ၏။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ေသေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ရွင္ေသာ သူတို႔ကို၄င္း၊ အစိုးရေသာအရွင္ျဖစ္ေစလိုေသာငွါ အေသခံ၍၊ ခံၿပီးမွအသက္ရွင္ျပန္ေတာ္မူ၏။

၁ဝသင္သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းကို အဘယ္ေၾကာင့္စစ္ေၾကာစီရင္သနည္း။ ညီအစ္ကိုခ်င္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳသနည္း။ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေတာ္ေရွ႔သို႔ ေရာက္ရၾက မည္။ ၁၁က်မ္းစာလာသည္ ကား၊ ငါအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါေရွ႔၌ လူတိုင္းဒူးေထာက္ရမည္။ ဘုရားသခင္အား လူတိုင္းမိမိႏႈတ္ႏွင့္ သစၥာခံရမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ် သည္ ဘုရားသခင္စစ္ေၾကာေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾကမည္။

၁၃ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ယခုမွစ၍ အခ်င္းခ်င္းမစစ္ေၾကာမစီရင္ဘဲ ေနၾကကုန္အံ့။ ညီအစ္ကိုခ်င္း ထိမိ၍ လဲစရာအခြင့္၊ မွားယြင္းစရာအခြင့္မရွိေစမည္အေၾကာင္း သာ၍စီရင္ၾကကုန္အံ့။ ၁၄အဘယ္အစာမွ် ပကတိအတိုင္း မညစ္ညဴးေၾကာင္းကို၊ ငါသည္ သခင္ေယရႈကို အမွီျပဳလ်က္ သေဘာက်၍ အမွန္သိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ညစ္ညဴး သည္ဟု အၾကင္သူသည္ထင္၏။ ထိုသူ၌ ညစ္ညဴး၏။ ၁၅သင္၏ညီအစ္ကိုသည္ သင္စားေသာအစာေၾကာင့္ စိတ္နာရလွ်င္၊ သင္သည္ ေမတၱာတရားကိုမက်င့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံေသာသူကို သင္၏အစာအားျဖင့္၊ အက်ိဳးမနဲေစႏွင့္။ ၁၆သင္တို႔သည္ အခြင့္ရသည္အမႈမွာ ကဲ့ရဲ႔စရာအေၾကာင္း မရွိေစႏွင့္။ ၁၇ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အစားအေသာက္၌ မတည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ ခံရေသာဝမ္းေျမာက္ျခင္း၌ တည္၏။ ၁၈ထိုသို႔က်င့္၍ ခရစ္ေတာ္၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ ႏွစ္သက္ဘြယ္၊ လူတို႔တြင္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ အခ်င္းခ်င္းတည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္၄င္း ယွဥ္ေသာအရာတို႔ကို မွီေအာင္လိုက္ၾကကုန္အံ့။ ၂ဝဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို သင္၏အစာ အလိုငွါ မဖ်က္္ဆီးႏွင့္။ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ စင္ၾကယ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူတပါးထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္းႏွင့္ စားေသာသူသည္ အျပစ္ရွိ၏။ ၂၁အမဲသားကိုစားျခင္း၊ စပ်စ္ရည္ကိုေသာက္ျခင္း ကိစၥမွစ၍၊ ညီအစ္ကိုကို ထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္း၊ မွားယြင္းစရာအေၾကာင္း၊ အားနည္းစရာအေၾကာင္းမ်ားကို ေရွာင္အပ္၏။ ၂၂သင္သည္ ယံုျခင္း ရွိလွ်င္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ ရွိေစေလာ့။ ကိုယ္လက္ခံေသာအမႈမွာ ကိုယ္ကိုမစစ္ေၾကာမစီရင္ ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၂၃ယံုမွားေသာသူသည္ စားလွ်င္၊ ယံုၾကည္ေသာ စိတ္မရွိဘဲ စားေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီ ရင္ျခင္းကို ခံရ၏။ ယံုေသာစိတ္မရွိဘဲ က်င့္သမွ်ေသာအက်င့္တို႔သည္ အျပစ္ရွိၾက၏။