ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁၅)


၁သို႔ျဖစ္၍၊ အားရွိေသာငါတို႔သည္ ကိုယ္အလိုသို႔မလိုက္၊ အားနည္းေသာသူတို႔၏ အားနည္းျခင္းကို သီးခံ ရၾကမည္။ ၂ထိုသို႔ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ အက်ိဳးကိုေထာက္၍၊ သူ႔ကိုတည္ ေဆာက္ေစျခင္းငွါ သူ၏အလိုသို႔ လိုက္ၾကကုန္အ့ံ။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္အလိုသို႔ မလိုက္။ က်မ္းစာလာသည္ အတိုင္း ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာသူတို႔၏ စကားသည္ အကြၽႏ္ုပ္အေပၚသို႔ ေရာက္ပါ၏ ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ၄ငါတို႔သည္ က်မ္းစာ၌ပါေသာ သီးခံျခင္း၊ သက္သာျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို အမွီျပဳ၍၊ ေျမာ္လင့္ရေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ က်မ္းစာ၌ အထက္ကေရး ထားသမွ်သည္ ငါတို႔ကို ဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ ေရးထား သတည္း။ ၅သင္တို႔သည္ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ကို တညီတညြတ္တည္း ႏႈတ္ျမြက္၍ ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ၆ေယရႈခရစ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္တညီတညြတ္တည္း ရွိၾကမည္ အေၾကာင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ သက္သာျခင္း ၏ အရွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူပါေစေသာ။ ၇ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစလ်က္၊ သင္တို႔ကို လက္ခံေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ တေယာက္ ကိုတေယာက္ လက္ခံ ၾကေလာ့။

၈တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ေယရႈခရစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကိုေထာက္၍၊ ဘိုးေဘးမ်ား ခံရေသာ ဂတိေတာ္တို႔ကို တည္ေစျခင္းငွါ၊ ၉အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔၏ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူ၏။ တပါးအမ်ိဳး သားတို႔သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ကို အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထိုေၾကာင့္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္း ၍၊ နာမေတာ္ကို ေထာမနာသီခ်င္း ဆိုပါမည္ဟု လာသတည္း။ ၁ဝတဖန္ လာသည္ကား၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့ ဟုလာ၏။ ၁၁တဖန္ကား၊ လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ လူအႏႊယ္ အေပါင္းတို႔၊ အလြန္ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ဟု လာ၏။ ၁၂တဖန္ ေဟရွာယဆိုသည္ကား၊ ေယရွဲ၏ အျမစ္ေပါက္၍ တပါး အမ်ိဳးသားတို႔ကို အုပ္စိုးျခင္းငွါ ေပၚထြန္း ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုသူကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုးစားၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုသတည္း။ ၁၃သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ ၾကြယ္ဝေစျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ေသာ စိတ္ရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္သက္သာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ ျခင္း၏အရွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူပါေစေသာ။

၁၄ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာပကတိသေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အရာရာတို႔ကို သိနားလည္သျဖင့္၊ အျခင္းျခင္းဆံုးမျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္သည္ကို ငါသေဘာက်လ်က္ရွိ၏။ ၁၅-၁၆သို႔ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူေသာ ႏွစ္သက္ဘြယ္ရာ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ တပါးအမိ်ဳးတို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ငါသည္ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေယရႈခရစ္၏ အမႈေဆာင္ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါအမွီျပဳ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ကိုသတိေပးလ်က္ သာ၍ ရဲရင့္စြာ ေရးလိုက္ပါ၏။ ၁၇ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ ေသာအရာတို႔၌ ငါသည္ ေယရႈခရစ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းရွိ၏။ ၁၈-၁၉တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္  စကားအားျဖင့္၄င္း၊ အက်င့္ အားျဖင့္၄င္း၊ နားေထာင္ေစျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈမ်ား၌ ပါေသာတန္ခိုး၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးကိုျပ၍၊ ငါ့အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကိုသာ ငါေျပာဝံ့၏။ ထိုေက်းဇူးေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ ငါသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ဣလုရိတ္ျပည္တိုင္ေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို အကုန္အစင္ေဟာေျပာခဲ့ၿပီ။ ၂ဝထိုသို႔အျခား သူတည္ေသာ တိုက္ျမင့္ အေပၚမွာ ငါထပ္၍မတည္မေဆာက္။ ခရစ္ေတာ္၏နာမကို မၾကားဘူးေသာအရပ္၌ ဧဝံေဂလိတရား ကို ေဟာျခင္းငွါ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ငါႀကိဳးစားအားထုတ္ေလ့ရွိ၏။ ၂၁ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား ထိုသူ၏အေၾကာင္းကို အဘယ္သူမွ် မျပဘူးေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ မၾကားဘူးေသာ သူတို႔သည္ နားလည္ၾကလိမ့္ မည္ဟု လာသတည္း။

၂၂ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါလာရေသာအခြင့္မရွိ။ အဆီးအတားမ်ားလွၿပီ။ ၂၃ယခုမူကား၊ ဤအရပ္ တို႔၌ အခြင့္မရသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔သြားျခင္းငွါ တာရွည္စြာကာလပတ္လံုး အလိုရွိေသာ ေၾကာင့္၊ ၂၄စပါနိျပည္သို႔ ငါသြားေသာအခါ၊ လမ္းခရီး၌ သင္တို႔ကိုေတြ႔ျမင္၍ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ေပါင္းေဘာ္လ်က္ အတန္အရာအလိုျပည့္ စံုၿပီးမွ၊ ထိုျပည္သို႔ သင္တို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းေက်းဇူးကို ခံမည္ဟု ေျမာ္လင့္၏။ ၂၅ယခုအခါ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကို လုပ္ေကြၽး၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ငါသြားရမည္။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ မာေကေဒါနိျပည္သားတို႔ႏွင့္ အခါယျပည္သားတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဆင္းရဲေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔အား ဥစၥာကိုေဝမွ်၍ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ လွဴၾကၿပီ။ ၂၇ေစတနာစိတ္ရွိ သည္ဟုဆိုေသာ္၊ ထိုသူတို႔သည္ ေက်းဇူးတင္ ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဓမၼဥစၥာကို ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ခံရသည္မွန္လွ်င္၊ ေလာကီဥစၥာကိုလွဴ၍ လုပ္ေကြၽးအပ္၏။ ၂၈ထိုေၾကာင့္၊ ဤအမႈကို ငါေဆာင္ရြက္၍ ဤအလွဴလက္ေဆာင္ကို လံုၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔အနားမွာေရွာက္၍ စပါနိျပည္သို႔ သြားမည္။ ၂၉သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေရာက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရား၌ ပါေသာေကာင္းႀကီး မဂၤလာျပည့္ စုံျခင္းႏွင့္ ေရာက္လာမည္ကိုငါသိ၏။

၃ဝ-၃၁ငါသည္ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္အတုိင္းပင္ေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္တို႔ရွိရာသို႔ေရာက္၍ သင္တို႔ႏွင့္ အတူသက္သာျခင္းကိုခံစားလုိေသာငွါ၊ ယုဒျပည္၌ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔လက္မွ ငါလြတ္မည္အ ေၾကာင္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ အားငါလုပ္ေကြၽးျခင္းအမႈကိုသန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ႏွစ္သက္မည္အေၾကာင္း၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ ငါႏွင့္အတူ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ငါ့အဘို႔အလုိငွါ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္း ပဌနာျပဳၾကေလာ့ဟု ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေမတၱာကရုဏာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ သင္တုိ႔ကို ငါတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါ၏။ ၃၂ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္၊ ဘုရားသခင္သည္သင္တို႔ရွိသမွ်ႏွင့္ အတူတည္ေနေတာ္မူ ပါေစေသာ။ အာမင္။