ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁၆)


၁ကင္ေျခၿမိဳ႔အသင္းေတာ္၌ သင္းေထာက္မိန္းမျဖစ္ေသာ ငါတို႔ႏွမဖိေဗကို သင္တို႔ထံသို႔ငါသြင္းေပး၏။ ၂သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ျပဳသင့္သည္အတိုင္း သခင္ဘုရားကိုေထာက္၍ ထိုသူကိုလက္ခံၾကေလာ့။ သူသည္ အကူအမလိုသမွ်ေသာ အမႈတို႔၌သူ႔ကို ကူမၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မ်ားစြာေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ငါ့ကို၄င္း၊ မစေသာသူျဖစ္၏။ ၃ငါႏွင့္အတူ ေယရႈခရစ္၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ ရြက္ေသာသူ၊ ျပစ္ကိလႏွင့္ အာကုလကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၄ထိုသူတုိ႔သည္ ငါ့အသက္အဘို႔ မိမိတို႔လည္ပင္းကို ခ်ထားေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ေက်းဇူးရွိသည္ဟု ငါတေယာက္တည္းသာ ဝန္ခံသည္မဟုတ္။ တပါးအမ်ိဳးသား အသင္းေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ဝန္ခံၾက၏။ ၅သူတုိ႔အိမ္၌ရွိေသာအသင္းေတာ္ကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ အာရွိျပည္တြင္ ခရစ္အဘို႔ အဦးသီးေသာ အသီးျဖစ္ေသာ ငါ့ခ်စ္သားဧပဲနက္ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၆ငါတို႔အမႈကို ႀကိဳးစား၍ေဆာင္ရြက္ေသာ မာရိကိုႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၇ငါႏွင့္အတူ အက်ဥ္းခံရေသာသူ၊ ငါ့အမ်ဳိးသားခ်င္း အေျႏၵာနိတ္ႏွင့္ယုနိကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ထိုသူတို႔သည္ တမန္ေတာ္မ်ားတြင္ အသေရထင္ရွားေသာသူျဖစ္ၾက၏။  ငါ့အရင္တပည့္ ေတာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာသူလည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၈သခင္ဘုရား၌ ငါ့ခ်စ္သား အမၸလိကို ႏႈတ္ဆက္ ၾကေလာ့။ ၉ငါတို႔ႏွင့္အတူ ခရစ္ေတာ္၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ဥရဗန္ႏွင့္ ငါ့ခ်စ္သားသတာခုကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁ဝတပည့္ေတာ္စစ္ျဖစ္သာ အေပေလႏွင့္အာရိေတၱာဗုလု၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၁ငါ၏အေဆြ အမ်ဳိးေဟေရာဒ်ဳန္ ႏွင့္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေသာနာကိသု၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၂သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကိုႀကိဳးစားေသာမိန္းမ၊ တရုတ္ဖဲနႏွင့္ တရုေဖါသကို၄င္း၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို အလြန္ႀကိဳး စား၍ ခ်စ္အပ္ေသာမိန္းမေပရသိကို၄င္း ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၃ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ရုဖုႏွင့္ သူ၏အမိတည္း ဟူေသာငါ၏ အမိကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၄အသံုႀကိတ္၊ ဖေလကုန္၊ ေဟရမ၊ ပတ္ေရာဘ၊ ေဟရေမမွ စ၍သူတို႔ႏွင့္အတူေနေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၅ဖိေလာလုပ္၊ ယုလိ၊ ေနရု၊ ေနရုႏွမႏွင့္ ၾသလုမၸမွစ၍ သူတို႔ႏွင့္ အတူေနေသာ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၆အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သန္႔ရွင္းေသာနမ္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္အေပါင္း တို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။

၁၇ညီအစ္ကိုိတို႔၊ သင္တို႔ခံရၿပီးေသာ ဆံုးမၾသဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာသင္းခဲြျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း အေၾကာင္းကိုျပဳတတ္ေသာသူတို႔ကို မွတ္၍ေရွာင္ၾကေလာ့ ဟုငါသတိေပး၏။ ၁၈အေၾကာင္း မူကား၊ ထုိသို႔ေသာသူတို႔သည္ ငါတို႔သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အမႈကိုမေဆာင္ရြက္ဘဲလ်က္၊ မိမိတို႔ဝမ္း၏ အမႈကိုသာေဆာင္ရြက္၍၊ ေလာကဝတ္စကားႏွင့္ ေခ်ာ့ေမာ့ေသာစကားအားျဖင့္ စိတ္ေကာင္းေသာသူတို႔ကို လွည့္ျဖားတတ္ၾက၏။ ၁၉သင္တို႔ယံုၾကည္နားေထာင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာသည္ လူအေပါင္းတို႔တြင္ ေက်ာ္ေစာသည္ျဖစ္၍၊ ငါဝမ္းေျမာက္ ျခင္းရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ေကာင္းေသာအမႈ၌ကား၊ ပညာရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဆိုးေသာအမႈ၌ကား အျပစ္ကင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါအလိုရွိ၏။ ၂ဝၿငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္ ဘုရားသခင္သည္ မၾကာမျမင့္မီွစာတန္ကို သင္တို႔ ေျခေအာက္၌ ႏွိပ္စက္ေတာ္မူမည္၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၂၁ငါႏွင့္အတူ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ေသာ တိေမာေသမွစ၍ ငါ၏အေဆြအမ်ိဳးလုကိ၊ ယာသုန္၊ ေသာတိေပတရုတို႔သည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၂၂ဤစာကိုေရးေသာ ကြၽႏ္ုပ္ေတရတိသည္ သခင္ဘုရားကို ေထာက္၍ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ပါ၏။ ၂၃ငါ့ကို၄င္း၊ သင္းဝင္သူအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ လက္ခံ၍ ဧည့္သည္ဝတ္ကို ျပဳတတ္ေသာ ဂါယု၊ ၿမိဳ႔စာေရး ဧရတၱဳ၊ သင္တို႔ညီကြာတုတို႔သည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ ၾက၏။ ၂၄ငါတို႔သခင္ေယရႈ ခရစ္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

၂၅ေရွးကပ္ကာလပတ္လံုး ဝွက္ထားၿပီးလွ်င္ ယခုမွာထင္ရွားသည္ျဖစ္၍၊ ၂၆လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ နားေထာင္ၾကမည္အေၾကာင္း၊ ပေရာဖက္တို႔၏ က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ အတိုင္း ထိုသူတို႔အား ေဘာ္ျပရေသာ နက္နဲရာကိုဖြင့္ထားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ၊ ငါေဟာေသာ ဧဝံေဂလိ တရားတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္၏အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္၊ သင္တို႔ကိုၿမဲၿမဲခိုင္ခန္႔ေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ၂၇တဆူတည္းသာလွ်င္ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အမBာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္

 

ေယာမၾသဝါဒစာၿပီး၏။