ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၁)


၁လူဇာတိအားျဖင့္ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ၂-၃ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္အားျဖင့္၊ ၄တန္ခိုးႏွင့္တကြဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူေသာငါတုိ႔သခင္ ေယရႈခရစ္ တည္းဟူေသာ မိမိသားေတာ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ဘုရားသခင္သည္ ေရွးကမိမိပေရာဖက္မ်ား အားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာ က်မ္းစာ၌ဂတိထားေတာ္မူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေစျခင္းငွါ၊ ေရြးခ်ယ္ခြဲထား၍ တမန္ေတာ္အရာ၌ခန္႔ထား ေသာေယရႈခရစ္၏ ကြၽန္ငါေပါလုသည္၊ ၅ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ ၆သန္႔ရွင္းသူ အရာ၌ခန္႔ထားေသာေရာမ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကုိၾကားလုိက္ပါ၏။ ၇သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္ ကေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ ရွိပါေစေသာ။ သခင္ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍လူမ်ဳိး အေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္နားေထာင္ေစျခင္းငွါ၊ ထုိသခင္ထံ၌ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္အရာကို ငါတို႔သည္ခံရၾကၿပီ။ ထိုသခင္ေခၚထား ေတာ္မူေသာ သင္တို႔သည္လည္း ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔၌ အပါအဝင္ျဖစ္ၾက၏။

၈သင္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းအရာသည္ ေျမတျပင္လံုး၌ အႏွံ႔အျပားေက်ာ္ေစာသည္ ျဖစ္၍၊ သင္တုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေရွ႔ဦးစြာငါခ်ီးမြမ္း၏။ ၉ငါသည္သင္တို႔ကို မျခားမလပ္ေအာက္ေမ့၍ အစဥ္မျပတ္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳသည္ဟု သားေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာလ်က္၊ အမႈေတာ္ကို စိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ တကြငါေဆာင္ရြက္၍ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၏သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝမၾကာမျမင့္မွီ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အားျဖင့္ အဆင္သင့္ ၍၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ငါလာရေသာအခြင့္ တစံုတခုရွိပါမည္ အေၾကာင္းဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။ ၁၁သင္တို႔သည္ ျမဲျမံခုိင္ခံ့မည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္သင္တို႔၌ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးတစံု တခုကိုအပ္ေပးျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို အလြန္ေတြ႔ျမင္ခ်င္ပါ၏။ ၁၂ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္၊ ငါႏွင့္သင္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အားရ သက္သာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကမည္အေၾကာင္းကို ဆိုလိုသတည္း။

၁၃ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္အျခားေသာတပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အက်ိဳးကိုရသကဲ့သို႔ သင္တို႔တြင္လည္း အက်ိဳးတစံုတခုကိုရျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ သြားမည္ဟု အဖန္ဖန္အႀကံရွိေၾကာင္းကို သင္တို႔မသိဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါအလိုအမရွိ။ ထိုသို႔အႀကံရွိေသာ္လည္း၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ျမစ္တားေသာအေၾကာင္းရွိ၏။ ၁၄ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ လူရိုင္းျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိျဖစ္ေစ၊ ပညာမဲ့ျဖစ္ေစ၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏အေၾကြးသည္ ငါတို႔၌ တင္လ်က္ရွိ၏။ ၁၅သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါတတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း ေရာမၿမိဳ႔သားျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား ဧဝံေဂလိ တရား ကို ေဟာျခင္းငွါ ေစတနာစိတ္ရွိ၏။ ၁၆ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုတရားသည္ ေရွ႔ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ ယံုၾကည္သမွ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္၏။ ၁၇အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းဘို႔ အလိုငွါ ဧဝံေဂလိ တရားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။

၁၈သမၼာတရားကို အဓမၼျဖင့္ ဆီးတားႏွိပ္စက္ေသာသူတို႔ ျပဳတတ္ေသာ ဘုရားမဲ့ေနျခင္းအမႈ၊ တရား ကိုလြန္က်ဴးျခင္း အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တဘက္၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ထင္ရွား လ်က္ရွိ၏။ ၁၉အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ သိအပ္ေသာဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ သူတို႔တြင္ ထင္ရွားလ်က္ ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔အားျပေတာ္မူၿပီ။ ၂ဝအဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသျဖင့္၊ ထာဝရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာ တို႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ ရွိၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကိုမဖုန္းႏိုင္ရာ။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို သိလ်က္ပင္၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသင့္သည္အတိုင္း မခ်ီးမြမ္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း မသိမမွတ္၊ အခ်ည္းႏွီးေတြးဆျခင္း၊ သတိမရွိေသာ စိတ္ႏွလံုးမိုက္မဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၂၂ပညာရွိေယာင္ ေဆာင္ လ်က္ႏွင့္ လူမိုက္အရာ၌ တည္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၂၃မေဖာက္ျပန္မပ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ ၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ပယ္လ်က္၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ လူ၏ရုပ္တု၊ သားငွက္ အစရွိေသာ တြားတတ္ ေသာ တိရစာၦန္၏ ရုပ္တုတို႔ကို ဘုရားသခင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။

၂၄ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကာယ၏ အသေရကို အခ်င္းခ်င္းရႈတ္ခ်မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို သူတို႔၏ကိေလသာစိတ္ညစ္ညဴးျခင္းလက္သို႔ အပ္လိုက္ေတာ္မူ၏။ ၂၅သူတို႔သည္ မွန္ေသာ ဘုရားသခင့္အရာ၌ အမွားကိုထားလ်က္၊ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာသခင္ကို ပယ္၍ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ အရာကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ထိုသခင္သည္ ထာဝရမဂၤလာရွိေတာ္မူ၏။ အာမင္။ ၂၆ထိုသို႔ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ရွက္ေၾကာက္ဘြယ္ေသာ ကိေလသာလက္သို႔ အပ္လိုက္ေတာ္မူ၏။ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ မိန္းမတို႔သည္ ပကတိထံုးစံကိုစြန္႔၍၊ ပကတိႏွင့္ဆန္႔က်င္ ဘက္ထံုးစံကို လိုက္ၾက၏။ ၂၇ထိုအတူ၊ ေယာက္်ားတို႔သည္လည္း မိန္းမႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း ပကတိထံုးစံကိုစြန္႔၍ အခ်င္းခ်င္း ကိေလသာစိတ္ပူေလာင္သျဖင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ဘြယ္ေသာအမႈကို ေယာက္်ားျခင္းျပဳလ်က္၊ မိမိတို႔မွားယြင္းျခင္းႏွင့္အေလ်ာက္ မိမိတို႔အျပစ္ဒဏ္ကို ခံရၾက၏။ ၂၈ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိမမွတ္လိုသည္ျဖစ္၍၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအမႈကို ျပဳေစမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ေမာဟလက္သို႔ အပ္လိုက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ၂၉သူတို႔သည္ အလံုးစံုေသာ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္ကိုျပဳျခင္း၊ ဆိုးညစ္ျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ လူအသက္ ကိုသတ္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ သူတပါးကိုျမင္ပ်င္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ၊ ေခ်ာစားေသာသူ၊ ၃ဝဆဲေရး ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကိုမုန္းေသာသူ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာသူ၊ မာနေထာင္လႊားေသာသူ၊ ဝါၾကြားေသာသူ၊ မတတ္ ေကာင္းေသာအတတ္ကို စီရင္ေသာသူ၊ မိဘစကားကို နားမေထာင္ေသာသူ၊ သတိမရွိေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာသူ၊ ၃၁မိဘ သားမယား စသည္တို႔ကို မခ်စ္ေသာသူ၊ ရန္ၿငိဳးထားေသာသူ၊ သနားျခင္းကရုဏာစိတ္မရွိေသာသူ ျဖစ္္ၾက၏။ ၃၂ထိုသို႔က်င့္ေသာသူတို႔သည္ ေသျပစ္ကိုခံထိုက္သည္ဟု ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ထိုသူတို႔သည္ သိလ်က္ပင္ ကိုယ္တိုင္က်င့္သည္သာမက၊ ထိုသို႔က်င့္ ေသာ သူတို႔၌ အားရဝမ္းေျမာက္ၾက၏။